دانشگاه تهران

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1361.
…………………………………….دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلداول،انتشارات بنیاد راستاد، چاپ اول،1357.
……………………………………دانشنامه حقوقی،جلد پنجم ،انتشارات امیرکبیر،چاپ دوم،1372.
………………………………………حقوق تعهدات، کتابخانه گنج دانش،چاپ سوم،1378.
……………………………………….تأثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،1387.
داراب پور، مهراب، قاعده مقابله با خسارات،انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1377.
رنه دواید، ،نظامهای بزرگ حقوق معاصر،ترجمه صفایی،دکتر حسین؛آشوری،دکتر محمد؛عراقی، دکتر عزت اله؛مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول 1364.
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، هیأت تحریریه: ژرار شومین و همکاران، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1379.
رنجبر،مسعودرضا،تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان،چاپ اول،1387.
ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ دوم، 1375.
السنهوری، عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،جلد اول،دوره حقوق تعهدات(منابع تعهد:عقد، قواعد عمومی قراردادها) ترجمه محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی،انتشارات دانشگاه قم،چاپ سپهر،1382.
شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه، محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1388.
شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، قزوین، 1375.
شهیدی،مهدی،حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ اول،1382.
………………. حقوق مدنی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد چاپ پنجم، 1381.
……………….. حقوق مدنی6، عقود معین 1، انتشارات مجد،چاپ اول،1382.
………………. تشکیل قرار دادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول،1370.
صفایی،حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول،انتشارات موسسه عالی حسابداری،چاپ اول،1351.
………………. دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،1382.
……………….،عادل مرتضی،کاظمی محمود و میرزانژاد اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1387،
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، 1403ه.ق.،
عدل،مصطفی،حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،1354.
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم،1386.
عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، انتشارات مجد، چاپ اول، 1390.

                                                    .