دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

سوزنچی، حسین (1389)، معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سیدحسینی تاشی، سید صادق (1386)، رابطه جرم و گناه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
شاخت، یوزف (1388)، دیباچهای بر فقه اسلامی، ترجمه اسدالله نوری، تهران: هرمس.
شاکری گلپایگانی، طوبی (1385)، سیاست جنایی اسلامی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع).
شریعتی، علی (1359)، تاریخ تمدن، تهران: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی.
شریعتی، محمدباقر (1385)، تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: انتشارات بوستان کتاب.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1386)، قلندریه در تاریخ؛ دگردیسیهای یک‌ایدئولوژی، تهران: نشر سخن.
شوان، فریتوف (1384)، اسلام و حکمت خالده، ترجمه فروزان راسخی، تهران: مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها.
شولت، یان آرلت (1382)، نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
شهابی خراسانی, محمود (1369)، ادوار فقه، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
صانعی، یوسف (1383)، فقه و زندگی، قم: مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین.
________ (1390)، مجمع المسائل استفتائات، ج 1 و 2، قم: انتشارات میثم تمار.
صدر، احمد و دیگران (1368)، دایره المعارف تشیع، تهران: سازمان دایرۀ المعارف تشیع.
صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم (1382)، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تعلیق جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
صفاری، علی (1384)، کیفرشناسی و توحیه کیفر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دستاندرکاران مبارزه با مواد مخدر در‌ایران)، ج 2، تهران: انتشارات سلسبیل.
صفایی، سید حسین (1370)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه با همکاری عزت الله عراقی و محمد آشوری، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
صفری، مهدی؛ محمد منصورنژاد و مصطفی‌ایمانی (1382)، رویکردهای نظری در گفتگوی تمدنها (هانتینگتون، فوکویاما، خاتمی و‌‌هابرماس)، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
صمدی،‌‌هادی (1390)، ساختار نظریههای علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
صورتمجلس مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (1369)، تهران: انتشارات اداره تبلیغات مجلس شورای اسلامی.
ضمیران، محمد (1380)، اندیشههای فلسفی در پایان هزاره دوم، تهران: هرمس.
ضیایی، سید عبدالحمید (1390)، در غیاب عقل، تهران: نشر فکرآذین.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1381)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.
طباطبایی، سید جواد (1382)، جدال قدیم و جدید، تهران: نشر نگاه معاصر.
____________ (1383)، زوال اندیشه سیاسی در‌ایران، تهران: نشر کویر.
عابد الجابری، محمد (1384)، عقل سیاسی در اسلام، ترجمه عبدالرضا سواری، تهران: انتشارات گام نو.
عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

Share