دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 228-229, 239-246 & Zagzebski, Linda, “The Incarnation and Virtue Ethics”, in Davis, Stephen T., Daniel Kendall SJ, Gerald O’Collins SJ, The Incarnation, Oxford: Oxford University Press, 2002, ch. 14
همچنین، این مقاله را بنگرید که از اهمیت الگوهای اخلاقی برای فهم اخلاق دینی می‌گوید و از یافته‌های علوم شناختی هم بهره می‌برد:
Peterson, Gregory R. et al., “The Rationality of Ultimate Concern: Moral Exemplars, Theological Ethics, and the Sience of Moral Cognition”, Theology and Science, Vol. 8: No. 2, May. 2010, pp. 139-161
Hume, David, An Inquiry Concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press, 2007, sec. 2: “Of the Origin of Ideas”
thinning of the moral judgment
Zagzebski, Linda, “Emotion and Moral Judgment”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 66: No. 1, Jan. 2003, pp. 119-122
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 167-172
Zagzebski, Linda, “Emotion and Moral Judgment”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 66: No. 1, Jan. 2003, pp. 122-123
البته میل بر آن است که ارزش اخلاقیِ انگیزه موجب شأن اخلاقی بالاترِ فاعل می‌شود. به این ترتیب، او ارزیابی فعل را از ارزیابی فاعل جدا می‌کند. زگزبسکی این دوگانگی را در ارزیابی اخلاقی نمی‌پذیرد. نک:
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 175-176
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 174-178
برای نقدی مشابه بر نظریه‌های اخلاقی جدید و تأکید فضیلت‌گرایانه بر اهمیت اخلاقیِ عواطف، پیشگفتار دانشورانه‌ی مصطفی ملکیان را بر این کتاب ببینید: مرداک، آیریس، سیطره‌ی خیر، ترجمه‌ی شیرین طالقانی، تهران: شور، چاپ اول: 1387، به‌ویژه صص 40-51
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 183
objective
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 347 & 357
Peirce, Charles S., Collected Papers, Vol. 1, Cambridge: Harvard University Press, 1958, p. 576
افلاطون، لاخس، در مجموعه‌ی آثار، جلد اول، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم: 1380، 201
Zagzebski, Linda, Virtues of the Mind, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, back cover
Greco, John, John Turri, “Virtue Epistemology”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011, Retrieved from:
این نامگذاری ممکن است تا حدی گمراه‌کننده باشد. آنچه خواهد آمد آشکار می‌کند که در پاره‌ای اختلاف‌های مهم، رویکرد زگزبسکی به افلاطون بسیار نزدیک‌تر از شاگرد او است.
Greco, John, John Turri, “Virtue Epistemology”, in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011, Retrieved from: , Zagzebski, Linda, “Virtue Epistemology”, in Craig, Edward(ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998 &
پویمن، لوییس، معرفت‌شناسی، ترجمه‌ی رضا محمدزاده، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول: 1387، فصل پانزدهم
Zagzebski, Linda, Michael DePaul, “Introduction”, in Zagzebski, Linda, Michael DePaul (eds.), Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 1
برای نمونه، به این کتاب تأثیرگذار بنگرید:‌ رورتی، ریچارد، فلسفه و آینه‌ی طبیعت، ترجمه‌ی مرتضی نوری، تهران: مرکز، چاپ دوم: 1390
Sosa, Ernest, “The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge”, Studies in Epistemology: Midwest Studies in Philosophy, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980, Vol. 5
عبارت «معرفت‌شناسی فضیلت‌گرا» برای نخستین بار به طور خاص در مقدمه‌ی سوسا بر چاپ سال 1991 این کتاب ظاهر شد:
Sosa, Ernest, Knowledge in Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Share