دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

بوبر، مارتین، من و تو، ترجمه‌ی ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، تهران: فرزان روز، چاپ اول: 1380
بوبن، کریستیان، رفیق اعلی، ترجمه‌ی پیروز سیّار، تهران: طرح نو، چاپ چهارم: 1381
پایا، علی، «نسبی‌گرایی معرفتی و خشونت‌ورزی در صحنه‌ی عمل اجتماعی»، کیان، سال نهم: ش 47، خرداد و تیر 1378
پلنتینجا ]پلنتینگا[، آلوین، «آیا اعتقاد به خدا معقول است؟»، در مجموعه‌ی نویسندگان، کلام فلسفی، ترجمه‌ی ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران: صراط، چاپ اول: 1374
پلنتینجا ]پلنتینگا[، آلوین، «آیا اعتقاد به خدا واقعاً پایه است؟»، در مجموعه‌ی نویسندگان، کلام فلسفی، ترجمه‌ی ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران: صراط، چاپ اول: 1374
پوپر، کارل، «اسطوره‌ی چارچوب»، اسطوره‌ی چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، تهران: طرح نو، چاپ اول: 1379
پورسینا، زهرا، «آموزه‌ی “ایمان می‌آورم تا بفهمم”، تجلی عقل‌گرایی اراده‌گرایانه‌ی آگوستینی»، پژوهش‌های فلسفی- کلامی، سال نهم: ش 1، پاییز 1386
پورسینا، زهرا، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای آگوستین قدیس، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول: 1385
پورسینا، زهرا، «گناه در نگاه غزالی»، فصلنامه‌ی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 1386
پویمن، لوییس، معرفت‌شناسی، ترجمه‌ی رضا محمدزاده، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول: 1387
پینکافس، ادموند، از مسئله‌محوری تا فضیلت‌گرایی: نقدی بر تحویل‌گرایی در اخلاق، ترجمه‌ی حمیدرضا حسنی و مهدی علی‌پور، قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول: 1382
تالاور ]تالیور[، چارلز، «نظریات ناظر آرمانی در فلسفه‌ی اخلاق»، در ادواردز، پل و بورچرت، دونالد ام.، دانشنامه‌ی فلسفه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا، چاپ اول: 1392
تالیافرو ]تالیور[، چارلز، فلسفه‌ی دین در قرن بیستم، ترجمه‌ی انشاءالله رحمتی، تهران: سهروردی، چاپ اول: 1382
تریگ، راجر، عقلانیت و دین، ترجمه‌ی حسن قنبری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول: 1385
تسوایگ، اشتفان، وجدان بیدار (کاستلیو و کالون)، ترجمه‌ی سیروس آرین‌پور، تهران: فرزان روز، چاپ اول: 1376
تورسن، کارل ای.، الکس ایچ. اس. هریس، دوگ اومن، «معنویت، دین و بهداشت»، ترجمه‌ی احمدرضا جلیلی، نقد و نظر، سال نهم: ش 1 و2، بهار و تابستان 1383
جیمز، ویلیام، تنوع تجربه‌ی دینی، ترجمه‌ی حسین کیانی، تهران: حکمت، چاپ دوم: 1393
حجت، مینو، بی‌دلیلیِ باور، تهران: هرمس، چاپ اول: 1387
حسینی، مالک، حکمت: چند رویکرد به یک مفهوم، تهران: هرمس، چاپ اول: 1388
حقیقی، شاهرخ، گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا، تهران: آگه، چاپ سوم: 1383
خداپرست، امیرحسین، «حرّبن یزید ریاحی: مدلی برای فهم تحوّل شخصیتیِ یک الگوی اخلاقی»، در حال انتشار
خداپرست، امیرحسین، «بررسی استدلال‌های اخلاقی بر وجود خداوند»، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران: تیرماه 1388

Share