دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

224. هیک، جان. مباحث پلورالیسم دینی. (ترجمه عبدالرحیم گواهی)، تهران: تبیان، ۱۳۷۸.
225. هیک، جان. فلسفه دین، (ترجمه بهرام راد و ویراسته بهاءالدین خرمشاهی)، تهران: انتشارات بینالمللی الهدی، ۱۳۷۲.
226. هیکل، محمد حسین. حیاه محمد. قاهره: مطبعه دار الکتب المصریه، [بیتا].
227. وات، ویلیام مُنتگمرى. اسپانیاى اسلامى. ترجمه محمدعلى طالقانى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359.
228. وات، ویلیام مُنتگمری. اسلام و مسیحیت در عصر حاضر. ترجمه خلیل قنبری، قم: معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.
229. وات، ویلیام مُنتگمری. برخورد آراى مسلمانان و مسیحیان؛ تفاهمات و سوءتفاهمات. ترجمه محمدحسین آریا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1373.
230. وات، ویلیام مُنتگمری. تأثیر اسلام بر اروپاى قرون وسطى. ترجمه حسین عبدالمحمدى، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1378.
231. وات، ویلیام مُنتگمری. تأثیر اسلام در اروپا. ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی، 1361.
232. وات، ویلیام مُنتگمری. حقیقت دینی در عصر ما. ترجمه ابوالفضل محمودی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.
233. وات، ویلیام مُنتگمری. فلسفه و کلام اسلامى. ترجمه ابوالفضل عزتى، شرح دکتر سید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1380.
234. وات، ویلیام مُنتگمری. محمد پیامبر و سیاستمدار. ترجمه اسماعیل والىزاده، تهران: کتابفروشى اسلامیه، 1344.
235. وات، ویلیام مونتجومری. الاسلام و المسیحیه فی العالم المعاصر. ترجمه عبدالرحمن عبدالله الشیخ، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب، 1998م.
236. وات، ویلیام مونتجومری. محمّد فى المدینه. تعریب شعبان برکات، بیروت: مکتبه العصریه، 1953م.
237. وات، ویلیام مونتجومری. محمّد فى مکه. تعریب شعبان برکات، بیروت: مکتبه العصریه، 1953م.
238. وجدی، محمد فرید. دائره المعارف القرن العشرین. بیروت: دارالمعرفه، [بیتا].
239. یزدی، مولی عبدالله. الحاشیه علی تهذیب المنطق. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1363.
240. یعقوبی، احمد بن ابییعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. تاریخ یعقوبی. قم: منشورات سید شریف رضی، 1414ق.
241. یوسف، مشهود. جهان اسطوره‏شناسى؛ اسطوره در جهان عرب و اسلام [مجموعه مقالات‏]. مقالهی “ساختارهاى اندیشهی اسطوره‏اى اعراب”، ترجمه جلال ستارى، تهران: نشر مرکز، 1384.
242. یوسفی غروی، محمدهادی. موسوعه التاریخ الاسلامی. قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1417ق.
ب) مقالات فارسی و عربی
1. آریان، حمید. “مجازگویى و رمزگرایى در متون مقدس دینى”. معرفت، 48 (1380).
2. ارسطا، محمدجواد. “پلورالیسم دینی و قرآن”. قبسات، 23 (1381).
3. الکساندر، فیلیپ؛ کارلفرید فرولیش و … . “تاریخ تفسیر کتاب مقدس”. ترجمه حامد فیاضی، هفت آسمان، 34 (1386).
4. الویری، محسن. “ارتباطات میانفرهنگی در دهههای نخستین اسلامی”. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 16 (1381).
5. امامی، صابر. “حقیقت اسطوره”. پژوهشهای فلسفی- کلامی، 1 (1378).

Share