دانشگاه الزهراء

دانشگاه الزهراء

اگرمسئولیتی درحد توان او به او واگذار شود از آن نمی گریزد ومی کوشد با کوشش وتوانش آنرا پذیرا گردد وبه مقصدش می رساند . (قائمی ، 1379، ص 353)
ضرورت اهمیت وفایده پژوهش
وجوداعتماد به نفس در افراد به ویژه پایگذاری آن از همان دوران کودکی ضروری است واین ضرورت هم دررابطه باگذراندن امورمربوط به حیات روزمره است وهم رابطه باسلامت روانی ورشد وامکان کسب کمال واین سلامت رشد روانی را انسان درسایه آرامش ومحیطی امن به دست می آورد که این همبستگی به محیط خانوادگی هرشخصی دارد که درآن زیست می کند . بنابراین فرزندان مانیازمند به اعتماد به نفس هستند تا درسایه آن بتوانند راه خوشبختی خودرا هموار کنند به هر میزان که کودکان مابیشتر رشد کنند وبیشتر بامسائل ودشواریهای زندگی مواجه گردند نیاز آنها به اعتماد به نفس بیشتر خواهد شد ومقدمات این امر ازهم اکنون باید فراهم گردد .
ودرایجاد آن علاوه بر تقویت جنبه های ایمانی ضروی است حرکات ورفتار وعملکردهای کودک را تحت رهبری والدین ومربیان مطمئن قرار دهیم تا آنها در ضمن هدایت بتوانند خصایص اخلاقی مطلوب رادر آنها به وجود آورند واو را بسوی قصد موردنظر جهت دهند خانواده اولین محیطی است که کودک در آن چشم به دنیا می گشاید وشخصیت کودک رشدذهنی وجسمی ، عاطفی واجتماعی او در آن شکل میگیرد . محیطی است که موجب نشو ونمای فضائلی اخلاقی ، همکاری تعاون ، درپس فداکاری واستقامت وعشق را درآنجا می آموزد به عبارت بهتر لطیف ترین و پاکترین احساسات بشری در آن تجلی می نماید واما ازبررسی پیشینه پژوهش دریافتم که پژوهشگران حاضر اولین شخص وبرای اولین بار است که درایران رابطه ( بررسی تاثیرجوی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ، دختران وپسران ( 19 تا13 سال شهر تهران ) به روش علمی وسیستماتیک بررسی می کندوامید واراست که این تحقیق راهبردی هر چندکوچک وناچیز برای بهینه شدن وضع اعتماد به نفس می باشد .
چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی نقش مشاوره گروهی با روش عقلانی – عاطفی – رفتاری – درتقویت اعتماد به نفس دانشجویان دخترپرداخته است فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- مشاوره گروهی باروش عقلانی – عاطفی – رفتاری درتقویت اعتماد به نفس دانشجویان دختر موثراست . 2- مشاوره گروهی باروش عقلانی – عاطفی – رفتاری درکاهش باورهای غیر منطقی دانشجویان دختر موثر است 3- بین اعتماد به نفس وباورهای غیرمنطقی رابطه معکوس وجوددارد : نتایج نشان دادمشاوره گروهی با روش عقلانی – عاطفی – رفتاری درتقویت اعتماد به نفس موثر است وهمچنین مشاوره گروهی با روش عقلانی – عاطفی – رفتاری درکاهش باورهای غیر منطقی موثر است وهمچنین بین اعتماد به نفس وباورهای غیر منطقی رابطه معکوس وجود دارد .
( پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه الزهراء 1379 ، به زبا ن فارسی ( زهرا نیک منش)
فصل سوم
« روش »
تعریف جامعه آماری وتعداد نمونه
روش نمونه گیری
انواع متغیرها
روش گرد آوری داده ها
معرفی ابزار پژوهش
روش مطالعه
مدل آماری
تعریف جامعه آماری وتعداد نمونه
جامعه آماری شامل دختران وپسران شهر تهران درگروه سنی 19-13 سال هستند که درمهر 1385 درشهر مورد نظر زندگی وتحصیل می کنندونمونه حاضر تعداد 50 نفر ازهر جنس است .
روش نمونه گیری
دراین تحقیق روش نمونه گیری انتخاب شده روش نمونه گیری تصادفی ساده است .
انواع متغیرها
متغییر مستقل : جوعاطفی خانواده
متغییر وابسته : اعتماد به نفس
متغییر کنترل : سن

Share