دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد

گودرزی و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان بررسی و مقایسهی پیشینهها در رسالهها و پایاننامههای دانشکدهی تربیتبدنی دانشگاه تهران با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که استناد به مقالات با 1/70 درصد از بالاترین میزان استناد برخوردار بوده است و در خصوص روزآمدی پیشینهها، منابع مربوط به دورهی زمانی قبل از 2001 با میانگین 8/41 درصد بیشترین میزان استناد را به خود اختصاص داده است.
محمدی و بازنشین (1384)، در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی ساختار و تحلیل محتوای مجلات منتشر شدهی کیهان ورزشی و دنیای ورزش در سال 1383» به بررسی و پژوهش در این مورد پرداخت. وی با بررسی مجلات منتخب، اقدام به ارائهی اطلاعات توصیفی دربارهی فراوانی، درصد، میانگین، همچنین جداول و نمودارها در ارتباط با موضوع مورد بررسی در تحقیق نمود و اذعان کرد که ساختار مجلات مورد نظر در برخی از موارد مانند تعداد صفحات مربوط به مطالب علمی، تحلیلی، ورزشهای تیمی و انفرادی تفاوت معناداری داشتند، اما در مواردی مانند مفاهیم مورد اهمیت در ورزش و تعداد صفحات مربوط به ورزشهای پایه تفاوت معناداری مشاهده نشد. میزان توجه به فوتبال به مراتب بیشتر از سایر رشتههای ورزشی است و میزان توجه به مطالب علمی، تحلیلی، ورزش بانوان، المپیک و نیز تأکید آنها بر مفاهیمی چون باری جوانمردانه، دوپینگ و ورزشهای همگانی بسیار اندک است. نهایتاً مجلات بیشتر سعی میکنند تا از این طریق فروش خود را بالا ببرند.
منصوریان و علیپور (1392)، در تحقیقی با عنوان تحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامههای کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در دانشگاه گیلان (1388-1376) گزارش نمودند که تنوع موضوعی پایان نامه های علوم اجتماعی در دانشگاه گیلان بسیار گسترده و قابل توجه است. به جز چند تحقیق کیفی، رویکرد تقریبا همهی آثار موجود، نمونه کمی بود. پرسشنامه پرکاربردترین ابزار برای گردآوری داده ها بوده است. اکثر پایان نامه ها توسط مردان نگارش شده است. تعداد دفاع از پایان نامه ها در سال های آخر نسبت به سال های اولیه بیشتر می باشد. تنوع در استفاده از جوامع آماری نیز مورد توجه پژوهشگران بوده است. 32/87 درصد از پایان نامههای مورد بررسی از روش پیمایشی استفاده کرده اند. میزان استفاده از سوال تحقیق بیشتر از فرضیه تحقیق میباشد. روش نمونهگیری تصادفی و خوشهای بیشترین کاربرد را در میان روش های نمونه گیری داشته اند.
میزانی و همکاران (1390)، در مطالعه خود با عنوان «بررسی توانایی های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه» بیان کردند که 30 درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آگاه نبودن از وجود منابع اطلاعاتی را عامل عدم دستیابی به منابع اطلاعاتی دانستند. همچنین 4/54 درصد پاسخ دهندگان تحقیق، به راحتی قادر به یافتن موضوع مناسب برای پایان نامه خود نیستند و 9/51 درصد اظهار کردند که برای انتخاب موضوع دانشجویان آشنایی کافی با مسائل و مشکلات و نیازهای رشته خود ندارند
میزانی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان «بررسی مشکلات تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب» گزارش نمودند، 7/76 درصد پاسخ دهندگان وجود پایگاه های اطلاعاتی در مورد پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و 5/82 درصد نیز وجود پایگاه های اطلاعاتی در مورد پژوهش های در حال انجام در داخل کشور را ناکافی ارزیابی کردند.
نصیرزاده (1378)، در یک بررسی به مقولهی تحقیقات در برنامهی اول و دوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. یافتههای پژوهش در مؤسسات مورد مطالعه، عمدهی فعالیت، حول فعالیتهای توسعهای و درصد نسبتاً پایین (5 درصد) تحقیقات پایه است. این مطالعات نشان میدهد که مؤسسات مورد مطالعه معتقدند که خدمات فناوری مورد نیاز عموم صنایع کشور در درجهی اول در زمینهی بهبود کیفیت و بهینهسازی فرآیند تولید بوده و در مرحلهی بعدی دسترسی به دانش فنی برای محصولات جدید و ساخت ماشینآلات مورد نیاز صنایع است. مجموعهی یافتههای فوق نشان میدهد که گرایش عمومی فعالیتهای تحقیقاتی صنعتی در کشور باید عمدتاً در چهارچوب نیاز صنایع کشور به ویژه فعالیتهای نوآورانه باشد، هرچند که این فعالیتها در سطح جهانی به عنوان نوآوری تلقی نشود.
نیک سیرت و بدری، (1392)، در تحقیق دیگری روند موضوعی پایاننامه / رسالههای رشتهی جغرافیا و برنامهریزی روستایی بین سالهای 1388-1379 بررسی شده و نتایج حاکی از آن بود که پایاننامه / رسالههای دانشجویان بیشتر به موضوعات اقتصادی و کمتر به موضوعات زیست محیطی گرایش داشتهاند.
2-3-2) پژوهشهای خارجی
پدرسن و همکاران (2003)، پژوهشی را با عنوان «استفاده از روش تحلیل محتوا جهت بررسی جنسیت کارکنان روزنامههای ورزشی و پوشش آنها» انجام دادند و با مشخص نمودن میزان پوشش خبری از ورزشکاران آموزشگاهی مرد و زن، بر روی 1972 مقاله و 827 عکس دریافتند که 4/91 درصد گزارشگران، 6/78 درصد عکاسان، 100 درصد سردبیران و 3/91 درصد نویسندگان ورزش های آموزشگاهی را مردان تشکیل میدهند.
پیه تیلا (1990)، در پژوهشی به بررسی پایاننامههای دورهی دکترای علوم پرستاری در فنلاند در فاصلهی سالهای 1982 تا 1987 پرداخت. دادههای تحقیق بر اساس ویژگیهای روش تحلیل محتوا و نیز با استفاده از لیست مخصوصی جمعآوری شد. نتایج تحقیق آشکار ساخت که اکثر پایاننامهها از ماهیتی توصیفی برخوردار بوده و معمولاً روش بررسی را به کار گرفته بودند. عمومیترین ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده و نوعاً ترکیب تعدادی از این شیوهها در کارهای مشابه به چشم میخورد. پایاننامهها عمدتاً به وسیلهی روشهای کمی تحلیل میشدند و روشهای کمی با رویکردی کیفی فقط در دو مورد مشاهده شد.
خدادوست و همکاران (2011)، در مقاله ای با عنوان بررسی تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد، ویژگی های توصیفی و استاندارد های iso9002 جهت نگارش پایان نامه به بررسی 37 پایان نامه از طریق سیاهه وارسی (چک لیست) که تهیه شده بود پرداختند. یافته ها ی این پژوهش حاکی از آن بود که با وجود مطلوب بودن پارامترهایی مانند تعداد صفحات، تعداد منابع و تعداد محققان مرد یا زن، میانگین مدت زمان انجام پژوهش در هر سال نسبت به سال کاهش یافته است. به علاوه، این پایان نامه ها از نظر نگارش در مقایسه با استاندارد iso9002 کمی متفاوت بود.
دیمیترف (1992)، در پژوهشی تحت عنوان «پژوهش در کتابخانهی علوم بهداشت و علوم اطلاعات: تحلیل کمی مقالات تحقیقی متشر شده در فاصلهی سال های 1966 تا 1990» در مجلهی انجمن کتابخانهی پزشکی آمریکا را با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که اغلب تحقیقات در علوم کتابخانهای بهداشتی که به وسیلهی کتابخانهها انتقال داده میشوند، مربوط به کتابخانههای علوم بهداشتی بوده (8/51 درصد) و بیشتر تحقیقات از نوع کاربردی (7/45 درصد) و نظری (2/29 درصد) میباشند. از میان تحقیقات انجام شده، 41 درصد آنها بررسی و 7/20 درصد از آنها نیز مشاهدهای بودند. روش توصیفی تحلیل کمی به میزان 5/83 درصد مورد استفاده قرار گرفته بود. بررسیهای بیشتر آشکار ساخت بر روی 25 درصد از تحقیقات سرمایهگذاری شده بود. شمار متوسط نویسندگان برای هر تحقیق 85/1 نفر و متوسط حجم مقاله 25/7 صفحه اندازهگیری شد. اگرچه تفاوتهای خاصی در روششناسی و حوزهی تحلیلی وجود داشت، در بیشتر قسمتها، یافتههای تحقیق با گزارشهای کتابخانهی عمومی و مجلات علوم ارتباطات همخوانی دارد.
عبد ولایه (2002)، در مقالهای به بررسی و شناسایی گرایشهای پژوهشی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاعرسانی در فاصلهی سالهای 1994 تا 2000 در دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی پرداخته که نتایج نشان داد که موضوع فناوری اطلاعات، بیشترین تعداد پایاننامهها را به خود اختصاص داده است. به موضوعهایی چون تاریخ کتابخانه، فهرستنویسی و ردهبندی، نمایهسازی و چکیدهنویسی و دکومانتاسیون اصلاً پرداخته نشده است.
فوسو و آلمنا (2006)، پایاننامههای کارشناسی ارشد رشتهی کتابداری و اطلاعرسانی را که در سالهای 1998 تا 2005 دربارهی کتابخانهی بالم دانشگاه غنا به رشتهی تحریر درآمده را تحلیل کردند. این تحلیل به مشخصات ظاهری پایاننامهها و حوزهی موضوعی آنها می پردازد.
لومیس (1985)، در پژوهشی با عنوان «تحلیل چکیدهها و عناوین پایاننامههای دورهی دکترای پرستاری در آمریکا در فاصلهی سالهای 1976 تا 1982»، به بررسی و شرح پایاننامههای دورهی دکترای پرستاری در دورهای ششساله پرداخت. از میان پایاننامههای استفاده شده در این تحلیل، 4/77 درصد مربوط به پرستاری بالینی و 6/21 درصد مربوط به مطالعات زمینههای اجتماعی بودند. با استفاده از تحلیل بیشتر در زیرگروهها و به طور ترکیب متغیرهای تحقیق آشکار شد هنگامی که مدت زمان انجام پایاننامه، منطقهی جغرافیایی و نوع درجهی پایاننامهها مورد تحلیل قرار گرفت، تفاوت معناداری را در محتوای پایاننامهها آشکار ساخت.
لی (2003)، در مطالعهای به روش علم سنجی به «بررسی تولیدات علمی انستیتو مولکولی و بیولوژی سلولی سنگاپور» پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که در این ده سال، پژوهشگران این مؤسسه 395 مقاله، 33 فصل کتاب، 24 مقاله در کنفرانس و 4 تک نگاشته، 46 فارغالتحصیل دکترای تخصصی، 14 فارغالتحصیل کارشناس ارشد و 10 اختراع داشته است.
لینو و همکاران (2004)، تحقیقی را با عنوان «استفادهی ابزاری از ورزش زنان، تصاویر تبلیغاتی در چهار مجلهی ورزشی» با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام داده و به این نتیجه رسیدند که استفاده از زنان برای تصاویر تبلیغاتی در این مجلات، ناشی از نگاه آنها به زن به عنوان یک کالا و جنس بوده که در خدمت نظام سرمایهداری است.
مک کولیک و همکاران (2003)، مطالعهای را با هدف «بررسی تصاویر تلویزیونی مربوط به مربیان تربیتبدنی در طول دههی گذشته» با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام دادند. یافتههای تحقیق نشان داد که مربیان تربیتبدنی هیچگونه امتیازی نسبت به معلمان آن ندارند. مربیان تربیتبدنی برای ایفای نقش معلم، فاقد صلاحیت لازم هستند و بالاخره ویژگیهای مربیان تربیتبدنی با جنس آنها رابطه دارد.
موندلو و همکاران (2003)، مطالعهای را با عنوان «تحلیل محتوای مجلهی اقتصادی ورزشی» انجام دادند. مجموعاً 55 مقاله ی ارائه شده توسط 77 نویسنده (3/95 درصد مرد و 7/4 درصد زن) از این 10 شماره به دست آمد. بررسیها نشان داد اکثریت مقالات ارائه شده، کمی بوده (1/94 درصد) و بیشترین درصد مقالات بر روی عملکرد گروهی و لیست حقوق بگیران (20 درصد) و نیز جستجوی بازار کار (9/12 درصد) متمرکز شده بود. حوزههای دیگر تحلیل محتوا در این مطالعه شامل اندازهگیریهای مربوط به ویرایشگر، محققان بازنگر، نویسندگان، تقسیمبندی صنایع ورزشی، جنس، بهرهوری تحقیقی، صفحهبندی جغرافیایی و صفحهبندی مربوط به مؤسسات مختلف و سطح شغلی بود.
والاس و همکاران (2004)، به منظور «تحلیل محتوایی پوشش تلویزیونی فعالیت جسمانی در فاصلهی سالهای 1970 تا 2001» اقدام به مطالعهای نمودند. آنها واژههای کلیدی «فعالیت جسمانی»، «آمادگی جسمانی» و «تمرین» را در آرشیو اخبار تلویزیونی جستجو کردند. این یافتهها آشکار ساختند که گرچه فواید حمایت بهداشتی فعالیتهای جسمانی به خوبی ایجاد میشوند، فعالیت جسمانی مقادیر کمتری از پوشش تلویزیونی را در فاصلهی این سالها دریافت کرده است.
هورتن و هاوکین (2010) در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای پایان نامه های دکترای مددکاری به بررسی 252 چکیده پایان نامه دکتری رشته مددکاری در سال 2006 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها 13 درصد از چکیده ها، تمرکز بر نفوذ مددکاری اجتماعی را نشان می دهد. محققان بر این باورند که این یافته ها لزوم نیاز به یک تغییر پارادایم در بخش آموزش مددکاری اجتماعی و اجرای آن را نشان می دهند.
جدول 2-5) پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها

Share