داستان ایرانی

داستان ایرانی

« لاله برگی قرمز رنگ به شکل جام اطلاق می شود که در تازی شقایق و شقایق النعمان خوانند . در زبان فارسی ، گاهی شقایق را «آذر بون» یا «آذر گون» گفته اند ودر فرهنگ ها آن را به کلّی گلی آتشی رنگ که کناره های آن به غایت سرخ و میانه اش سیاه باشد ،تعریف کرده اند » .( حق پرست ، 1383 ، ص 124 ) .
در وجه تسمیه ی لاله و نسبت آن به نعمان آرای مختلفی نقل شده است . یکی اینکه نعمان در عربی به معنای خون است و لاله به مناسبت رنگ سرخ ان ، نعمان خوانده شده است یعنی لاله ی خون رنگ.برخی ازدانشمندان لغت عربی نعمان را از یک واژه ی یونانی دانسته اندکه گل ادونی ( یعنی گلی که از خون جوان بسیار زیبایی که در داستان فنقیه فرسی او را درید ، رویید ) .از آن گرفته شده است.مانند داستان ایرانی سیاوش گیاهی به نام پرسیاوشان یا خون سیاوشان از خون او بوجود می آید. در واقع لاله ی نعمان همان گل سرخ است و همچنین میان لاله با صفت لاله یا لعل که دلالت بر قرمزی می کند و لعل، سنگ قیمتی قرمز رنگ رابطه ای وجود دارد .برخی دیگر طرف امپراتوری ایرانی حکومت داشت ( همان ، صص 124 و 125 ) .
در روایت آمده است ،آدم وقتی از بهشت اخراج شد ، آنقدر گریه کرد که از اشک هایش لاله رویید. در داستان عاشقانه ی لیلی و مجنون نیز لاله همراز وهمتای دل خونین مجنون است که در عشق لیلی خون شده است. لاله ی نعمان به علت شباهتی که با جام شراب دارد در شعر عرفانی جام می یا ساغر و به طور کلی مظهر دل رنج دیده و محنت کشیده و مخصوصاً قلب عارف که جایگاه معرفت حق و اسرار الهی آشناست ، شناخته شده است . شگفت آن که اگر کلمه ی لاله را قلب کنیم و جای حروف آن را تغییر دهیم نام مقدس « الله » بدست می آید که از قضا حروف این دو کلمه نیز برابر است .
شاید به دلیل آن است که اغلب گل لاله در مشاهده متبرکه و کاشی کاری های مساجد روی آب انبارهای عمومی و مزارها به عنوان زینت منقوش است . (یاحقی ، 1375 ، ص 373 ).
لاله به عنوان مشهور ترین گل وحشی تا آن جا در فرهنگ و ادب نفوذ و حضور یافته که گذشته از اینکه بسیاری از شاعران با وجود ندگی در محیط های خشک و بیابانی ، انواع لاله را می شناخته اند و ده ها تصویر و کنایه و استعاره در اشعار خود از این واژه ساخته اند .
با توجّه به آنچه درباره گل لاله گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که : ابتدا کلمه ی لاله به طور کلّی بر یک نوع گل وحشی اطلاق می شود . در مقابل واژه گل که جنبه ی اصلی دارد و عموماً در باغ ها و گردشگاه های شهرها پرورش می یابد .
رنگ قرمز و قلب سیاه و سوخته آن موجب شده که شاعران این گل را مظهر رنج و گداز معرفی کنند .تا آن جا که در موارد بسیار میدان های جنگ را که از کشته پوشیده باشد به دشت شقایق یا لاله زار تشبیه کرده اند .
« آنک !
بگو نگاه کنید … آنجا!
آن لاله ها که می شکفد جابجا
در التهاب نیلی نا آرام
آن خوشه های یاس که ناگاه
می پاشد از گلالک خیزاب » ( آتشی ، 1386 ، ص 217 ) .
« تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها
که سر به صخره گذارد ،
تو را ، ز وحشت توفان به سینه می فشرم
عجب سعادت غمناکی » ( همان ، ص 324 ) .
« تک لاله ای
که روی مازه ی شن می دود
سرخ است سرخ نیست
نی ساقه ای که پایش
در شیب نرم ماسه فرو رفته است

Share