رشته حقوق

داستان ایرانی

دانلود پایان نامه

دراساطیرکهن ایران، نیلوفر گل ناهید به شمار می رفته است و ناهید تصوّر اصلی مادینه هستی در روایات دینی ایران قدیم بوده است که از جهاتی با معتقدات هندیان باستان مشابه است .( حق پرست، 1383، صص 144 – 145 ) .
«نیلوفر در یونانی«نیمفا» می گویندکه به نظر می رسد این واژه با«نمف» که در اساطیر یونانی به صورت زن جوانی مانند پریان در داستان ایرانی تصور می شوند . بی رابطه نباشند .یونانیان معتقدند که این نمف هادر جنگ ها وکوهسار و به ویژه درکنار آب ها به سر می برند. ( همان ، ص 145 ) .
درروایاتکهن ایران ،گل آبی نیلوفر را جای نگه داری تخمه یا فرزدشت که درآب نگاهداری می شد می دانستند و از این نیلوفر با آیین مهری پیوستگی نزدیک می یابد . این نیلوفر که در یادگاری های هنری«بودایی» فراوان دیده می شود یک نهاد بودایی تصور شده و به همین جهت اینگونه یادگارها را ازآیین بودا دانسته اند درحالی که به آیین مهری مربوط می شود.(قلی زاده ، 1388 ، صص 418 – 419 ) .
«نیلوفر معمولی یا نیلوفر آبی گیاهی است ازتیره ی نیلوفری های آبی که نزدیک به تیره ی آلاله ها است .این گیاه آبزی است ودر مناطق گرم و معتدل می روید .برگ هایش قلبی شکل و مسطح است .درازی دمبرگ طویل است و برگ ها در سطح آب شناورند . این گیاه را غالباً به عنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها می کارند . ساقه ی خزنده این گیاه که در کف برکه ها و حوضچه ها می خزد به عنوان قابض در تداوی به کار می رود .
نیلوفر درتداول امروز قسمتی از پیچک است .گل آن چون شیپوری است به رنگ آبی سخت مطبوع یا سرخ کم رنگ و لطیف .در نهایت صفا و با طروات که صبح زود باز می شود و چند ساعت بعد از طلوع آفتاب پژمرده می شود . (دهخدا ، 1385، ص 1042 ) .
نیلوفر دارای اقسامی است که با ترکیب و گیاه شناسی مطالعه کرد . در ادبیات فارسی که از جهت زیبا شناسی و ذوق هنری گل ها موقعیّت ویژه ای یافته است ، نیلوفر به عنوان یک گل کبود زیبا ،که درآب هامی روید و هم به جهت پشتوانه ی عظیم تاریخی و فرهنگی خویش مورد توجه قرار گرفته و خیال آفرینی های زیادی در ارتباط باآن پیدا شده است .
« گل نیلوفر ، یوتوس در بسیاری از آثار به جا مانده دیده می شود :
در تخت جمشید در نقش برجسته ی خرانه ی داریوش که اکنون در موزه ی ایران باستان است ، داریوش اوّل پادشاه هخامنشی بر تخت پادشاهی نشسته و عصایی در دست دارد و گل لوتوس یا نیلوفر در دست چپ اوست . در دشت مرغاب فارس روی صفحه ی معروف به تخت سلیمان گل های دوازده برگی لوتوس از زمان کورش اول بر جای مانده بود و در کلاردشت مازندان روی بدنه ی تنگ نقره ای گل لوتوس دیده می شود که متعلق به دوره هخامنشیان است .
در اساطیر مهر آمده است: «رع» خدای خورشید خود را در غنچه ی گل لوتوس پنهان می کرد تا هنگام روزخسته ازعدم تشخیص خویش به کمک اراده اش از مغاک برمی خاست و با درخششی خیره کننده در برابر همگان ظاهر گردد . ( حق پرست ، 1383 ، صص 149 – 150 ) .
« پاسی دو مانده از شب
نزدیک تپه های نیلوفر فلق
نزدیک بوی جاری بزغاله
در کوچه های پر علف خیمه گاه ایل
بیمار گونه ، زرد ، خمیده و غریب وار
تطهیر یافته … » . ( آتشی ، 1386 ، ص 250 ) .
« بیا سرریز کن ای خون …
میان کوچه های خسته ی شهر
کنار پنجره های گشاد
به هر جایی که دستی شاخه ی نیلوفری را
به سوی کوچه ی خاموش پندار
به گلدان سفالینی نهاده » . ( همان ، ص 343 ) .
« بانوی بهار !

مطلب مشابه :  رستم و اسفندیار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید