دادگاه کیفری

دادگاه کیفری

1- شکوائیه وکیل شرکت خوانده
2 – آگهی‌های منتشره دراطلاعات و کیهان و پست تهران حاکی از اعلام کلاهبرداری خواهان
3- نامه نخست وزیری
4- مشروحه روزنامه پست تهران
5- نامه دیگر نخست وزیری
6- مشروحه شرکت خوانده به وزیر دارائی
7 – نامه وزارت دارائی به وزارت دادگستری
8 – نامه وزارت بازرگانی به وزارت دادگستری
9 – نامه وکیل شرکت خوانده به دادستان کل
10- صورت مجلس تحقیقات بازپرسی و صدور قرار وجه الضمان به مبلغ 10 میلیون ریال علیه خواهان
11- دادخواست وکیل شرکت به دادگاه کیفری دائر به مطالبه ده هزار دلار بابت خسارت نقدی
12- دادنامه صادره از شعبه چهارم استان مرکز دائر به برائت خواهان از جرم منتسب
13- ترجمه وکالتنامه دکترکارل هرمان زیبل نماینده شرکت خوانده
14- برگ وکالتنامه که نماینده سابق به منظور تعقیب پرونده کیفری به بازپرسی داده
15- برگ وکالتنامه نماینده جدید شرکت خوانده بنام دکتر هلموت گشوند
16 – محتویات پرونده کیفری شعبه 4 استان
17 – وکالتنامه به تفویض خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده بدین توضیح که:
در سال 1332 موکل با دو نفر دیگر شرکتی به نامه ایمپکسپورت با مسئولیت محدود تأسیس و خود مدیریت آنرا عهده دار بوده و به یکی از شرکاء برای اداره امور شرکت وکالت داده و شرکت به شرکت اشتال اوینسون در آلمان سفارش خرید تیرآهن و غیر داده و در ظرف دو سال متجاوز از نهصد فقره معامله تیرآهن با شرکت مزبور انجام شده که اموال خریداری شده پس از حمل به ایران برای قیمت، برات نود روزه از تاریخ دیدار برای شرکت موکل می‌فرستادند شرکت هم قبولی می‌نوشت چون به علت رکود بازار جنس فروش نمی‌رفت با توافق شرکت خوانده دو سه دفعه مقادیری از بروات تمدید و تجدید گردید و با اینکه قرار بود 103 فقره برات قبولی نوشته شود و تجدید گردد، شرکت خوانده مبادرت به طرح شکایت جزائی در دادسرای تهران کرد و موکل را که از تجار محترم است خائن و دزد و کلاهبردار معرفی نمود و مراتب را در جراید اعلام داشت و موکل تحت تعقیب قرار گرفت و منتهی به صدور قرار مجرمیت موکل شد و کیفرخواست تنظیم و به دادگاه رفت و ضمناً به طرح دعوای حقوقی نیز اقدام و دادخواستی به مبلغ ده هزار دلار هم به عنوان شاکی خصوصی تقدیم داشت که مالاً شکایت جزائی در شعبه4 استیناف منتهی به صدور حکم برائت گردید. چون در نتیجه شکایت جزائی آبرو و حیثیت تجاری موکل را جریحه دار کرده به طرح این دعوای مباردت و صدور حکم نسبت به اصل خواسته که یک میلیون ریال آن بابت مخارج پرداخت حق الوکاله دفاع از پرونده کیفری و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت ضرر و زیان مادی ناشی از طرح دعوای جزائی و صدوربرگ جلب که موکل را از کار خود باز داشته و پنج میلیون ریال بابت ضرر معنوی است که از لحاظ کسر حیثیت و اعتبار شخص موکل به او واردشده و خسارت تأخیر تادیه هم از تاریخ دادخواست مورد مطالبه است.
دادگاه پس از رسیدگی و استماع بیانات وکلای طرفین و دفاع وکلای خوانده مبنی بر اینکه چون طبق صورت جلسه مورخ 19 مهر 1335 موجود در پرونده کیفری شماره 12-619/335 دادگاه جنحه مدعی به اتفاق متهمین پرونده در قبال استرداد شکایت جزائی از طرف دکتر زیبل وکیل تام الاختیار شرکت اشتال اوینسون صریحاً اظهار داشته‌اند که اینجانبان نیز از دعاوئی که بعدها به عنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت یا دکتر زیبل پیدا کنیم بدین وسیله صرفنظر نموده و از خود حق طرح دعای مزبور را سلب می نمائیم لذا دعوی بی اساس مزبور قابل طرح نیست چه مدعی این حق را قبلا از خود سلب کرده است. وکلای مدعی استرداد دعوی را منحصرا به دعوی کیفری متوجه دانسته اظهار داشتند طرح دعوی حقوقی برای مطالبه زیانهای وارده ازدعوای جزائی بلااشکال است.

Share