رشته حقوق

داده

دانلود پایان نامه

اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻳﻮس ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻘﺎﻳﺺ زﻳﺮ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ:
دﻗﻴﻖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮآورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺼﻮص ﺳﻮد ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺮ اﻃلاﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزش در ﺻﻮرت ﺳﻮد وزﻳﺎن.
ﺿﻌﻒ در اﻃلاﻋﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜلات ﻧﺎﺷﻲ از روﺷﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزی »ﻟﻮ« اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺺ (ﻧﻘﺺ (4 ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ آﻣﺎری اﺳﺖ.
در ﻋﻮض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﻧﮓ و واﻟﻜﺮ در ﺳﺎل 1993 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻲ دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ راﺑﻄﻪ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣـﺎری را ﺑﻄـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮی ﺑﻬﺒـﻮدی ﺑﺨﺸـﻴﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﻟﻮ« ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار را در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﺷﺪت زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار، ارزش ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از 416 ﺷـﺮﻛﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺖ Data stream اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪﻛﻪ ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﻲ
آﻧﻬﺎ از دﺳـــﺎﻣﺒﺮﺗﺎ آورﻳﻞ، و داده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای10 ﺳﺎل ﻣﺘــــــــﻮاﻟﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎی 1971-1986
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮط دﻳﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزده اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای 16 ﺳﺎل در ﺑﺎﻧـﻚ اﻃلاﻋـﺎﺗﻲ ﻗﻴﻤـﺖ
ﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﺸـﻜﻞ از 146 ﺷـﺮﻛﺖ و2036 ﻣﺸـﺎﻫﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﺮای داده ﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، دو ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧلاﺻﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻤﻊ
۴۶
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ تحﻘﻴﻖ
آوری ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻧﻮﺳﺎن ﭘـﺬﻳﺮی ﻃـﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی
رﮔﺮﺳﻴﻮن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزده ﺳﻮد در ﻃﻮل ﺧﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اوﻟﺴﻦ، و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻮد
ﻗﺒﻞ از اﻗلام اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، اﻗلام اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و ﺳﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻛﺎرﻛﺮد آﻣـﺎری ﺑﻬﺘـﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻠﻨﻮرگ در ﺳﺎل 1999 در داﻧﻤﺎرک، 121 ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻃﻲ دوره زﻣـﺎﻧﻲ 1983-1992
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻮد وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻫـﺎی ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺘﻈـﺮه، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهقلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، بازده سهام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید