خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن

1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37
2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39
3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41
4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42
5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43
6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45
7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46
نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48
2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49
ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52
قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53
1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54
2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55
3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56
4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56
2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58
گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58
الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62
ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63
ج- قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65
د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70

Share