خوشه

خوشه

2/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن و حاوی اکینید
3/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
1/1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی اکینید و سوزن اسفنج
3/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
4/0 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
2/0 متر سنگ آهک شیلی نازک لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
6/0 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی اکینید و قطعات پوسته بی مهرگان
5/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
6/0 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی خار اکینید و پیریت خوشه ای
6/0 متر شیل نازک لایه سست و هوازده و به رنگ کرم تیره تا قهوه ای روشن
2/1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا قهوه ای و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی روزن داران پلانکتونی با حجره های بعضاً پیریتی شده
4/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی خار اکینید
2/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری با رخساره بایو میکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی خار اکینید
2/4 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی اکینید، آمونیت و خار اکینید
1/0 متر شیل نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
3/1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی اکینید و استراکود
1/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
2/0 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
1/0 متر شیل نازک لایه به رنگ کرم تا خاکستری
1 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی اکینید و قطعات پوسته بی مهرگان

Share