خوشه

خوشه

9/18 متر تناوب سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه و شیل آهکی نازک لایه با خصوصیات زیر:
2 متر سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه حاوی قطعات آمونیت به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری روشن و رخساره بایومیکرایت، وکستون تا پکستون که و حاوی خار خارداران، قطعات پوسته دوکفه ای و شکم پا و استراکود
2/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ خاکستری روشن
5/0 متر سنگ آهک شیلی نازک تا متوسط لایه حاوی آمونیت، به رنگ ظاهری کرم تا نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن و رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی استراکود و خار اکینید
3/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ ظاهری سفید چرک تا کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
6/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا نخودی و رنگ اصلی خاکستری تیره و رخساره بایو میکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی استراکود
4/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری روشن و رنگ اصلی خاکستری
5/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری کرم تا نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی قطعات آمونیت، خارپوست، خار خارداران و استراکود
9/0 متر سنگ آهک متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم تا نخودی و رنگ اصلی خاکستری، با رخساره بایومیکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان و خار اکینید
1/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری روشن و رنگ اصلی خاکستری
7/0 متر سنگ آهک متوسط لایه برنگ ظاهری نخودی تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایومیکرایت، مادستون تا وکستون و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان
5/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ خاکستری
8/0 متر سنگ آهک شیلی نازک تا متوسط لایه به رنگ ظاهری و اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی قطعات پوسته آمونیت، شکم پا، استراکود و روزن داران پلانکتونی با حجره های پیریتی شده
7/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری و اصلی خاکستری روشن
3/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ ظاهری کرم و رنگ اصلی خاکستری روشن
6/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی آمونیت، شکم پا، استراکود، روزن داران پلانکتونی با حجره های تا قسمتی پیریتی شده و پیریت خوشه ای
2/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ خاکستری روشن
8/0 متر سنگ آهک متوسط لایه شیلی، به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایو میکرایت، وکستون و حاوی استراکود
5/0 متر سنگ آهک ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایومیکرایت، وکستون تا پکستون
4/0 متر شیل آهکی نازک لایه به رنگ خاکستری روشن
8/0 متر سنگ آهک متوسط لایه، به رنگ ظاهری نخودی و رنگ اصلی خاکستری تیره، با رخساره بایومیکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی استراکود و خار اکینید
2/1 متر سنگ آهک شیلی نازک لایه، به رنگ ظاهری کرم تا نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن، با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان

Share