خود شکوفایی

خود شکوفایی

که این حاکی از اندیشهی والای فردوسی است که معتقد است علاوه بر زیبایی جسم، روح و روان باید زیبا باشد. که بتواند در جهت خود شکوفایی و فردیت سیر کند.
از دیگر خصوصیات بارز زنان شاهنامه، داشتن خرد و تدبیر است. خردی که دیگری میتواند به عنوان پیر و یا مرشد از آن بهره برد. تهمینه هم همانند دیگر زنان باخرد شاهنامه از زیبایی ظاهری و از عقل و تدبیر وافر برخوردار است.
تهمینه یعنی کسی که از تهم(قوی و نیرومند) نسب و نسبت دارد. وی زمانی اینگونه نامگذاری شده است، که از تهمتن(لقب رستم) در سمنگان خبری نبوده است. او، دختر شاهی در سمنگان- مرز ایران و توران- است که بارها شاهد جنگ‌های دو کشور بوده. مادری است مهربان و رنج کشیده که در غیاب شوهر دلخواه خود کاری جز بزرگ کردن فرزندش سهراب را ندارد. در واقع تراژدی رستم و سهراب، با باردار شدن تهمینه از رستم، و جان گرفتن سهراب در بطن تهمینه آغاز میشود. خالقی مطلق ضمن ترجمه چندین روایت مشابه، با ارائهی تفاوتها و شباهتها، تهمینه را پری جادویی و اهریمنی دانسته است(خالقی مطلق،68:1381).
تهمینه شباهتی دارد به ایزد ناهید، ایزد آبها در آیین مهر، که پاک است و ایزد خرداد در دین زرتشت، که تمامیت و کمال را نمایندگی میکند(عمویی و شاهسوند،1388: 30-29). یکی از نمونههای زن سالاری یا مادر سالاری پیشگامی زنان و به عبارتی دیگر خواستگاری از سوی زن به جای مرد است(روح الامینی،167:1375). بسیاری از پژوهشگران دربارهی ازدواج برون مرزی بر این باورند، که این‌گونه ازدواجها در میان اقوامی موسوم و معمول بوده که در شرف انتقال از حکومت مادر سالاری به حکومت پدرسالاری بودهاند(مزداپور،109:1354 و مینوی،16:1369 و ستاری،12:1386). برخی دیگر از پژوهندگان نیز بر این باورند که دوران مادر سالاری، زندگی سربازی نوعی زندگی معمولی و رایج بوده و چه بسا پیش میآمد که مردی در خدمت امیر، سالیان دراز، خانوادهی خود را نبیند و حتی نامهای ننویسد و چه بسا فرزند او، به جایگاه مردی و مردانگی برسد و روزی ناشناس در برابر پدر خود قرار گیرد(خالقی مطلق،7878-53 :1381). و (پاتر:1384 ،130-112).
در این قسمت به بررسی برخی از ویژگیهای تهمینه، که با دیدگاههای یونگ مطابقت دارد پرداخته میشود.
4-3-1. من یا خود و بررسی آن در شخصیت تهمینه:
در باور یونگ «خود یا من، شعور آگاه یا ضمیر خودآگاه است، که مجموعهای است از احساسات، خاطرات، افکار و عواطفی که شخص نسبت به آنها آگاهی دارد و برای اومعلوم است. و باعث پی بردن و شناخت او از وحدت و هویت خود میشود»(کریمی،87:1373).
زمانی که رستم برای پیدا کردن رخش خود به سرای شاه سمنگان میرود؛ شب هنگام دختر شاه با خدمتکاری شمع به دست وارد خوابگاه رستم میشود(فردوسی،174:1389،ب64-61) و حین معرفی کردن خود و سخن گفتن از دلاوریهای رستم به او ابراز عشق میکند و آرزوی خود را مبنی بر داشتن فرزندی از رستم بیان میکند. تهمینه به عنوان شخصیتی پاکدامن و عفیف؛ به روشنی از احساسات و عواطف خود آگاه است، آن را میشناسد و در پی این است که در موقعی مناسب این آگاهی را به وحدت برساند. بنابراین، زمانی که موقعیت بروز این آگاهی فرا میرسد؛ جسورانه و بیباکانه آن را به زبان میآورد و احساسات و عواطف و عشق خود را به رستم ابراز میکند:
چــــنین داد پــــاسخ کـــــه: تهمینــه‌ام تـــو گویـــــی کـــه از غـــم بــه دو نیمـه‌ام…
بــه گیتـــــــی ز خــوبان مرا جفت نیست چــــو مـــــن زیــر چــرخ کــود انــدکیست…
تـــــرایم کنـــــون گــــر بخواهــــی مرا نبــینـــد جــــزین مــــــرغ و ماهــــی مرا
(همان،ب83-70)
به گمان رُژه باستید؛ آمدن تهمینه به بالین رستم نمودی از دوران مادر سالاری است(روح الامینی،168:1375). در دیدار نخستین، تهمینه دو اصل را رعایت میکند؛ نخست آنکه رستم در هشیاری کامل نباشد چرا که تهمینه میدانست شوی آیندهی وی اهل خلوت گزینی و معاشرت و معاشقه با زنان نیست؛ در همین راستا: “چو یک بهره از تیره شب درگذشت” به بالین رستم میآید. دوم آنکه مراقب است کسی او را در حال این اقدام جسورانه نبیند:
سخـــن گفتـــــن آمــــــد نهـفته به راز در خــــــــوابگه نــــــــرم کــــــردند بــــاز
(فردوسی،174:1389،ب63).
که این رفتار نشات گرفته از:
کــــس از پــــــرده بیـــرون ندیدی مـرا نــــه هـــــــرگز کـــس آوا شنیــدی مــــــرا
(همان،ب73).
تهمینه از دلاوریهای رستم به شیوهی افسانه آگاه شده و دیدن رستم و رسیدن به او را به صورت امیال و آرزو در درون خود پرورش داده و منتظر بوده که این تمایل و آرزو به وقوع بپیوندد. او بی پرده و صریح، افکار و تمایلات خود را که در ضمیر آگاهش بوده به رستم میگوید:
بــــکردار افـــسانه از هــــــر کســـــــی شنیــــــدم همــــــــی داستـــانت بســـــی…
چـــه ایـــــن داستـــــانها شنیــدم ز تو بســـــی لـــــب بــــه دنـــدان گــــزیدم ز تو
بجــــــستم همـــــی کتــف و یال و برت بدیـــــــن شهــــــــر کــــرد ایــزد آبشخورت

Share