خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری

7)خردنامۀ اسکندری
مثنوی تعلیمی در نصایح حکماء یونانی و متضمن مسائل اخلاقی و مطالب عالیۀ حکمت و فلسفه که به بحر متقارب و در سال 890 هجری جامی آن را به نظم درآورده است.
دیوانهای سه‌گانه
یکی از باارزش‌ترین آثار منظوم عبدالرّحمن دیوان اشعارش است که به تقلید از امیر خسرودهلوی سرود و در اواخر عمر آن را مدوّن نمود. دیوان وی شامل اشعاری در قالب‌های غزل، مثنوی، قصیده، رباعی، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند، قطعه است که البته بخش أعظم آن را غزلیات تشکیل می‌دهد. دیوان جامی به سه قسمت تقسیم می‌شود: قسمت اول که شامل اشعار روزگار جوانی است به فاتحهالشباب معروف است. این بخش از دیوان چهار بار توسط جامی به تحریر درآمده است که اولین بار در سال 867 ه.ق در زمان سلطنت سلطان ابوسعید بود. دومین بار در سال 872 ه.ق، سومین بار در سال 880 ه.ق و آخرین بار در سال 884 ه.ق. قسمت دوم دیوان وی که مربوط به اواسط زندگانی وی است به «واسطهالعقد» موسوم است که تاریخ گردآوری آن به سال 885 ه.ق می‌رسد. قسمت سوم دیوان که منظومات اواخر زندگانی وی است و به «خاتمهالحیات» موسوم است که در سال 896 ه.ق مدوّن گشته است.
«دیوان یکم جامی نه‌تنها از روی حجم، بلکه از جهت ارزش بدیعی هم از دو دیوان بعدی‌اش مقدم می‌ایستد. اولاً موضوع اشعار شاعر بسی رنگارنگ بوده جبهه حیات دوستی و مسائل فلسفه و اخلاق در آن پرقوت است. برعکس در دو دیوان بعدی موضوع شعر خیلی تنگ‌شده فقط جهت‌های عرفانی و صوفیانۀ افکار شاعر وسعت می‌یابد».
علوم نقلی
شامل آثاری در زمینه‌های مختلف ازجمله: علوم قرآنی، حدیث، سیره نبوی و شرح‌حال بزرگان، اصول دین و فقه، تصوّف و آداب آن و علوم زبان است.
الف) علوم قرآنی
تفسیر قرآن تا آیۀ «و ایای فارهبون»؛ که چهل آیه از سوره بقره را تفسیر می‌کند.
ب) حدیث
اربعین یا چهل حدیث
این رساله در ترجمه چهل حدیث از پیامبر (ص) است که جامی در بیان مضمون هر یک از احادیث پیامبر (ص)، قطعاتی در ذیل آن نگاشته است.
این اثر با نام‌هایی از قبیل اربعین، اربعین حدیث، ترجمه چهل حدیث نیز معروف است. تاریخ تألیف این اثر به سال 886 ه.ق است.
ج) سیره نبوی و شرح احوال بزرگان
شواهد النبوه
در این کتاب معنی و مفهوم «نبی و رسول»، حیات، شیوۀ زندگانی حضرت محمّد (ص)، معجزات و فضائل پیروان او، اهل عائله‌اش، چهارخلیفه اول: ابوبکر، عمر و عثمان و علی (ع)، دوازده امام گروه اثنا عشره، صحابه‌ها و …روایت‌های زیادی آورده می‌شود. این اثر به سال 885 ه.ق و به درخواست
امیر علیشیر نوایی نوشته شد.
نفحات الأنس من حضرات القدس
نفحاتالانس من حضراتالقدس شرح‌حال متجاوز از ششصد تن از علما و فضلاء و مشایخ صوفیه است. اصل این کتاب به تازی بوده که خواجه عبدالله انصاری آن را به زبان هروی تقریر نموده بعدها جامی تقریر خواجه را به دستور امیرعلیشیر نوایی و با اضافه کردن احوال مشایخ تا زمان خودش به فارسی درآورد.
د) اصول دین و فقه
رساله مناسک حج
«در این رساله که اساساً برای فرقه صوفیه نوشته‌شده است، فرایض و دربایستهای ارکان حج و عمره …آداب زیارت مرقد پیغمبر در مدینه و طرز بازدید تربت‌های بزرگان دین موافق مذهب اهل سنت و جماعت بیان می‌گردد …مؤلف آن را در بغداد هنگام سفرش به مکه و مدینه بامداد روز پنج‌شنبه 22 شعبان سنه 877 ه.ق. به پایان رسانده است».
اعتقادنامه

Share