خلیج فارس

خلیج فارس

به رزم سهراب سرگشته کمر نبندد. » (همان، ص 1357)
7-3-4-4- شاهین
«پرنده ای با بال های بلند و دم و پاهای کوتاه وپنجه ای باز ودرشت منقار وگردن دراز وچشم های درشت وتیز بین که به رنگ سرخ و سیاه دیده می شود و بدان شکار کنند.یکی از مرغان شکاری بسیارجسور و با شهامت استو جثّه اش از قوش کوچکتر است. به علّت جسارتی که دارد گاهی به عقاب وقوش حمله می کند. و همه جا دیده می شود، بویژه در سرزمین های بیشه زار و کوهستانی. در وجه تسمیه ی این پرنده به شاهین گویند چون در سیری و گرسنگی نهایت اعتدال را نگاه میدارد به شاهین ترازو در اعتدال تشبیه شده است.» (دهخدا، 1385،ص 1772).
شاهین مرغی اورمزدی و خوش یمن است. با این حال هنگامی که اورمزد مرغ شاهین را آفرید، گفت:«تو مرغ شاهین را آفریدم که بیشتر از خشنودی از تو مرا رنج می رسد.زیرا بیشتر کام اهریمن را می ورزی. مانند مردم دروند،تو ازمرغ کشتن سیر نمی شوی. امّا اگر تو را نمی آفریدم، آن گاه اهریمن گرگ پردار را بسان تن تو می آفریدونمی گذاشت آفریده گان زندگی کنند.»
هفتمین تجلّی ایزد بهرام به صورت مرغ شاهینی است که در میان مرغان تند ترین و سبک پروازترین است،که شکارخودرا ازپایین(از چنگال ها)گرفته و از بالاپاره می کند.در میان جانوران فقط اوست که خودرااز تیرپران می رهاند.در طرف شب خوراک شب جوینده،در طرف صبح خوراک جوینده است.دراساطیر مهر پرستی شاهین پیک میان خورشید و ایزد مهر است. می گویند اولین بار تهمورث، شاه پیشدادی اهلی ساختن شاهین را رواج داد. در اوستا فربه پیکر مرغ وارغن (شاهین) جلو گر شده است. (قلی زاده،1388 ،صص287 و288 ).
آتشی از واژه های شاهین، در دو مورد استفاده کرده است:
«شاهین تشنگی
می افشرد گلوی پرستوی هر نوید
هر سنگ نا امید
دل کنده از نوازش انگشت ساقه ها
سر هشته روی پهلوی خود غرق بهت و خشم» (آتشی،1386 ،ص41)
«می تپد از نگه وحشی او
رم آهوها از خوف پلنگ
رم ماهی ها از خشم نهنگ
یورش شاهین، قیقاج کبوتر ها» (همان، ص1431 ).
8-3-4-4- شتر
«شتر، اُشتر، جانوری پستاندار عظیم الجثّه از گروه نشخوار کننده گان که خود تیره ی خاص را به وجود می آورد. این پستاندار بدون شاخ است ولی دارای دندان های نیش می باشد. معده ی شتر دارای سه قسمت است و هزار لا (برجستگی و فرو رفتگی) ندارد. در هر پا فقط دو انگشت وجود دارد که از یک طبقه ی شاخی پوشیده می شوند و سم حیوان را تشکیل می دهند. این حیوان بسیار کم خوراک و قانع است و در ایران در نواحی خراسان، خلیج فارس، کرمان و بلو چستان بیشتر ودر سایر نقاط کمتر است وبرای حمل ونقل و سواری به کار می رود. گردن و دست و پای شتر دراز است وپشم شتر برای بافتن پارچه و قالی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد ودارای انواع بسیاری است.» (دهخدا،1386،ص1782).
« در بند هشن آمده که شتر دو سرده و(گونه) است: «کوهی» و «چرا ارزنده» ،زیرا یکی را به کوه شاید داشتن و یکی را به دشت. باشد که یکی کوهانه و دو کوهانه گویند. در میان مردم چرا ارزندگان، شتر مهم ترین است. شتر سر مست، چهارمین کالبد ایزد بهرام است.» (قلی زاده، 1388، ص288).
نمونه اشعاری که آتشی از واژهی «شتر» استفاده کرده است:
«گر این سیاه سوخته دل آن است
آن شورها و هلهله هایش کو؟
ناقوس اشترانش خاموش است

Share