رشته حقوق

خطای معیار

دانلود پایان نامه

I/R+BBR
17/0±18/2
مقادیر FSHپلاسما به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب نانوگرم در میلیلیتر در انتهای دوره 24 ساعته ریپرفیوژن در گروه درمان نشده (I/R) و گروههای دریافت کننده بربرین به صورت تزریق داخل معدی طی 7 روز قبل از جراحی به میزان 15 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن در هر روز در گروه های I/R+BBR و Sham+BBR .در گروه هایSham و Sham+BBR شریانهای کلیه مسدود نشده اند.
نمودار3-5- مقایسه میانگین غلظت FSHپلاسما بر حسب نانوگرم در میلیلیتر در انتهای دوره 24 ساعته ریپرفیوژن در گروه درمان نشده (I/R) و گروههای دریافت کننده بربرین به صورت تزریق داخل معدی طی 7 روز قبل از جراحی به میزان 15 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن در هر روز در گروههای I/R+BBR و Sham+BBR با گروه sham و با یکدیگر. در گروههایSham و Sham+BBR شریانهای کلیه مسدود نشده اند. 05/0>*P، 01/0>**P، 001/0>***Pدر مقایسه با گروه Shamو 05/0>ǂP، 01/0>ǂǂP، 001/0>ǂǂǂP در مقایسه با گروه I/R، 05/0>P، 01/0>şşP، 001/0>şşşP درمقایسه با گروه Sham+BBR.
3-2- مقایسه یافته های هیستوپاتولوژی
نتایج بررسیهای هیستوپاتولوژی بیضه در گروههای مختلف (تصاویر3-1 ) به قرار زیر می باشد:
در گروه Sham توبولهای سمینیفر و سلولهای بینابینی لایدیگ طبیعی بودند. سلولهای اسپرماتوژنیک و همچنین ضخامت غشای پایه توبولها طبیعی بودند. سلولهای اسپرماتوژنیک تقریبا 80 درصد حجم فضای داخل توبولها را اشغال کرده بودند.
در گروه Sham+BBR توبولهای سمینیفر و سلولهای بینابینی لایدیگ طبیعی بودند. سلولهای اسپرماتوژنیک و همچنین ضخامت غشای پایه توبولها نیز طبیعی بود، اما افزایش اندکی در فضای بینابینی و همچنین درصد حجمی فضای داخل توبولها (کاهش سلولهای اسپرماتوژنیک) مشاهده شد. در کل یکپارچگی ساختار داخل توبولها کمی کاهش یافته بود.
در گروه I/R افزایش شدیدی در تعداد سلولهای بینابینی لایدیگ ( هایپرپلازی ) همچنین افزایش درصد حجمی فضای بینابینی و فضای داخل توبولهای سمینیفر مشاهده شد. به علاوه کاهش سلولهای اسپرماتوژنیک به چشم میخورد. این سلولها در این گروه تقریبا فقط 55 درصد فضای داخل توبولها را اشغال کرده بودند. ضخیمتر شدن غشای پایه توبولها نیز از دیگر آسیبهای قابل مشاهده بود.
در گروهI/R+BBR افزایش ملایمی در تعداد سلولهای بینابینی لایدیگ که البته از گروه I/R کمتر است، مشاهده شد. افزایش درصد حجمی فضای بینابینی و ضخیمتر شدن غشای پایه توبولها همچنان پا برجا بود. روند اسپرماتوژنز (فضای اشغال شده داخل توبولها )کمی بهتر شد. در کل میزان رفع آسیب های ایسکمی ریپرفیوژن کلیه بر بیضه توسط بربرین چندان چشمگیر نبود.
جدول 3-6 درصدحجمی لومن توبول سمینیفر(درصد اسپرماتوژنز) در گروههای مختلف
گروههای آزمایشی
درصدحجمی لومن توبولسمینیفر
(درصد اسپرماتوژنز)
Sham
37/5±60/77
Sham+BBR
43/5±80/74
I/R
71/2±60/55
I/R+BBR

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردمدل‌سازی، سریهای زمانی، شبیه‌سازی، عمل طراحی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید