رشته حقوق

خرید پایان نامه روانشناسی : تحلیل اطلاعات-فروش پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

ابهامات و نواقص ، فرم دیگری تنظیم شد و بر روی 500 نفر از دانشجویان رشته ها و سنین مختلف ( 40-18 سال ) در دانشگاههای آزاد و دولتی ( اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد خوراسگان ) در دو جنس به صورت انفرادی و حضوری اجرا شد . مشخصات پاسخ گویان در جدول شماره ( 1 ) آمده است :

نکته : با توجه به توزیع متفاوت دانشجویان در رشته های مختلف ، تعداد نمونه نیز به همان نسبت متفاوت انتخاب گردید .
جدول ( 1 ) توزیع فراوانی و درصد گروه به تفکیک رشته تحصیلی
در دومین مرحله اجرای آزمون
رشته تحصیلی فراوانی درصد
علوم پزشکی ( 1 ) 117 4/23
علوم انسانی ( 2 ) 237 4/47
علوم ریاضی و مهندسی ( 3 ) 146 2/29
کل 500 100
در مرحله دوم اجراء تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت :
1- تحلیل عاملی سؤالات ؛ سؤالاتی که همبستگی بالایی و معنی داری نسبت به هم داشتند ، مربوط به یک مفهوم و در یک مقیاس در نظر گرفته شدند و سؤالات دارای همبستگی پایین ، مفاهیم دیگری را دنبال نمودند .
2- همسانی درونی سؤالات ؛ محاسبه ضریب همبستگی بین تک تک سؤالات و نمرۀ کل آزمون ، نشان دهندۀ همبستگی پایین و معکوسی بین بعضی سؤالات و نمرۀ کل آزمون بوده است ؛ بدین معنی که این سؤالات ماده های ضعیفی برای سنجش متغیر مورد نظر ( هوش هیجانی ) می باشند یا بنا به دلایلی خوب طراحی یا نمره گذاری نشده اند . این سؤالات بعضی حذف و بعضی تغییر یافت .
3- پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر 74% برای دانشجویان دختر 68% و برای کل افراد 93% محاسبه گردید .
4- پایایی آزمون در روش دو نیمه کردن برای دانشجویان پسر 66% برای دانشجویان دختر 57% و برای کل افراد 78% محاسبه گردید ( به دلیل طولانی بودن آزمون و تعداد زیاد سؤالات ، این روش سنجش از دقت کمتری برخوردار است )
5- ضریب پایایی به روش باز آزمایی ( اجرای مجدد به فاصله 3 هفته ) 68% گزارش گردید ( این روش جهت سنجش ویژگی هایی مناسب است که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است . )
پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه ، حذف یا تغییر بعضی سؤالات و تنظیم مجدد سؤالات هر مقیاس ، پرسشنامه از 117 سؤال به 90 سؤال تقلیل یافت . بنابراین لازم گردید در مورد کیفیت روانسنجی فرم جدید نیز اقداماتی به عمل آید .
آزمون نهایی در سومین مرحله اجرا
در مرحله سوم ، از بین جامعۀ آماری مورد نظر ( دانشگاه اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد خوراسگان ) به همان ترتیب مرحلۀ دوم ، دانشجویان در رشته های مختلف و از بین دو جنس گزینش شدند و فرم جدید آزمون ، همراه با فرم مصاحبۀ مجزایی که وضعیت عاطفی و هیجانی فرد را به طور مستقیم مورد سنجش قرار می دهد ، به صورت انفرادی و حضوری اجرا گردید .
در مرحله سوم ، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت :
1- همسانی درونی سؤالات هر مقیاس
میزان های P ، در جدول صفحۀ بعد حاکی از رابطۀ مستقیم و معنی دار بین سؤالات هر مقیاس با نمرۀ کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سؤال مورد نظر همان چیزی را می سنجد که مقیاس مربوطه در نظر دارد . ( این 90 سؤال ، در مرحلۀ دوم اجرا ، به عنوان مرتبط ترین و معنادارترین سؤالات شناسایی شده و برای فرم نهایی آزمون انتخاب گردیدند . )
از بین 90 سؤال مذکور ، تنها سؤال شماره 63 « تمایل دارم به دیگران بپیوندم » ارتباط ضعیفی با نمره کل مقیاس و نمره کل آزمون داشت . این سؤال در مقیاس « استقلال » طراحی شده و هدف طرح از انتخاب سؤال مذکور ، این بوده که اشخاصی که از استقلال پایینی برخوردارند شناسایی گردند ؛ ولی پاسخگویان این سؤال را با در نظر گرفتن مفهوم « برقراری رابطۀ اجتماعی و مناسب با دیگران » پاسخ داده اند .
بنابراین این سؤال ، همزمان مفاهیم مختلفی را دنبال کرده و نیاز به ویراستاری دارد .
جدول ( 2 ) : همبستگی بین سؤالات هر مقیاس با نمره کل همان مقیاس ( س : سؤال مورد نظر – r : همبستگی – p سطح مغناداری
1 حل مسأله 16=س
6/0=r
P=0/0001 16=س
6/0=r
P=0/0001 31=س
r=0/6
p=0/0001 46=س
r=0/6
p=0/0001 61=س
r=0/6
p=0/0001 76=س
r=0/7
p=0/0001
2 شادمانی 2=س

r=0/7
p=0/0001 16=س
r=0/6
p=0/0001 22=س
r=0/7
p=0/0001 47=س
r=0/7
p=0/0001 62=س
r=0/5
p=0/0001 77=س
r=0/7
p=0/0001
3 استقلال 3=س
r=0/3
p=0/003 18=س
r=0/6
p=0/0001 33=س
r=0/5
p=0/001 48=س
r=0/6
p=0/0001 63=س
r=0/1
p=0/3 78=س
r=0/6
p=0/0001
4 تحمل فشار روانی 4=س
r=0/6
p=0/0001 19=س
r=0/6
p=0/0001 34=س
r=0/7
p=0/0001 49=س
r=0/7
p=0/0001 64=س
r=0/5
p=0/0001 79=س
r=0/7
p=0/0001
5 خود شکوفایی 5=س
r=0/5
p<0>r=0/7
p<0>r=0/6
p<0>r=0/7
p<0>r=0/4
p<0>r=0/6
p<0>6 خودآگاهی هیجانی 6=س
r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/5
p<0>r=0/7
p<0>7 واقع گرایی 7=س
r=0/7
p<0>r=0/5
p<0>r=0/6
p<0>r=0/6
p<0>r=0/3
p<0>r=0/6
p<0>8 روابط بین فردی 8=س
r=0/7
p<0>r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/8
p<0>r=0/7
p<0>r=0/7
p<0>9 خوش بینی 9=س
r=0/6
p<0>r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/3
p<0>r=0/6
p<0>r=0/6
p<0>10 عزت نفس 10=س
r=0/6
p<0>r=0/6
p<0>r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/5
p<0>r=0/6
p<0>11 کنترل تکانش 11=س

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/6
p<0>r=0/5
p<0>r=0/7
p<0>r=0/8
p<0>12 انعطاف پذیری 12=س
r=0/4
p<0>r=0/5
p<0>

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کیفیت زندگی کاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید