خرید پایان نامه روانشناسی :
افراد ترک کرده

خرید پایان نامه روانشناسی : افراد ترک کرده

(ولکو و همکاران، 2006؛ ولکو و همکاران، 2004). تکرار مصرف مواد در ابتدا باعث افزایش ترشح دوپامین در پاسخ به مواد می‌شود؛ اما پس از مزمن شدن این فرآیند، میزان فعالیت و ترشح دوپامین نسبت به تقویت کننده‌های طبیعی کاهش محسوسی پیدا می‌کند (ولکو و همکاران، 2004)؛ در نتیجه این که چرا افرادی که مدت بیشتری به سوء مصرف مواد پرداخته‌اند سوگیری توجه بیشتری به نشانه‌های مواد نشان می‌دهند (فیلد و ککس، 2008) به خوبی تبیین می‌شود. از طرفی، برخی محرک‌ها که با مصرف مواد همراه می‌شوند، از طریق فرآیند شرطی شدن ارزش تشویقی مواد را کسب کرده (رابینسون و بریدج، 2001) و باعث ترشح دوپامین می‌گردند (ولکو و همکاران، 2006). ترشح دوپامین در مدارهای عصبی درگیر در برجستگی/پاداش، باعث به وجود آمدن ارزش برجستگی زیاد و به طور طولانی پابرجا برای مواد و نشانه‌های تداعی شده با آن‌ها می‌گردد (ولکو و همکاران، 2004). با وجود ارزش پاداشی برای محرک‌ها و نشانه‌های مرتبط با مواد و کم شدن ارزش پاداشی سایر محرک‌ها، این طبیعی به نظر می‌رسد که در رقابت بین یک محرک با ارزش پاداشی بالا و یک محرک با ارزش پاداشی ضعیف، سیستم توجه انسان به محرک با ارزش پاداش بالاتر سوگیری داشته باشد (شیفمن و همکاران، 1996). از سوی دیگر، ولکو و همکاران (2006) معتقدند که وسوسه ذهنی با ترشح دوپامین در ارتباط است، امری که در پژوهش سل، مارین و همکاران (2000) به خوبی نشان داده شده و در تئوری مشوق-حساس سازی رابینسون و بریدج (1993 و 2001) نیز نمایان است. در نتیجه می‌توان به خوبی به روابط بین وسوسه و سوگیری توجه در زمینه‌ی تئوری شرطی کلاسیک پی برد.

ولکو و همکاران (2004)، راهبردهای مداخله‌ای احتمالاً مؤثر در جلوگیری از عود افراد سوء مصرف کننده مواد را شامل تضعیف ارزش پاداشی نشانه‌های مرتبط با مواد، افزایش در ارزش برجستگی تقویت کننده‌های غیر مرتبط با مواد و تضعیف اثر شرطی محرک‌های شرطی شده می‌دانند. تاکنون، تنها برای تضعیف اثر شرطی محرک‌های شرطی از طریق مواجهه با نشانه اقدام شده است. ماریسن و همکاران (2006) در مطالعه‌شان به بررسی تأثیر درمان مواجهه با نشانه‌های مرتبط با مواد در کاهش سوگیری توجه پرداختند، اما در نهایت تفاوت معناداری در کاهش سوگیری توجه در مقایسه با گروه کنترل پیدا نکردند. آن‌ها معتقدند که ممکن است محرک‌های شرطی به این علت خاموش نشده باشند که محرک شرطی خوشایند است نه آزارنده (همچون اضطراب). در پژوهش حاضر، تضعیف ارزش پاداشی نشانه‌های مرتبط با مواد و افزایش در ارزش برجستگی تقویت کننده‌های غیر مرتبط با مواد از طریق شرطی سازی عامل (استفاده از تقویت و تنبیه) در دستور کار قرار خواهد گرفت و تأثیر آن بر انواع متغیرهای مورد استفاده در پژوهش بررسی خواهد شد.
استفاده از هر دو حالت واژه و تصویر در سنجش و اصلاح سوگیری توجه
در ادبیات پژوهشی برای نمایش محرک مرتبط با مواد گاهی از واژه و گاهی از تصویر استفاده شده است. این در حالی است که رجحان یکی بر دیگری همچنان نامشخص است. لوبمان، پیترز، مگ، برادلی و دیکین (2000؛ به نقل از اسکن میکرز و همکاران، 2007) معتقدند که استفاده از تصاویر به جای واژگان به این علت بهتر است که تصاویر روایی بوم شناختی بهتری نسبت به واژگان دارند. با این حال، فدردی، ککس و کلینجر (2006) (به نقل از اسکن میکرز و همکاران، 2007) معتقدند که استفاده از تصاویر ممکن است در جهت ارتباط بین سوگیری توجه و وسوسه ذهنی ضعیف عمل کند اگر که نتواند بازنمایی صحیحی از عمل شرکت کنندگان در مصرف به طور طبیعی داشته باشند، در این مواقع شخصی سازی محرک گزینه مناسبی است.
با بهره گرفتن از هر دو حالت واژه و تصویر شاید بتوان بر مشکلات حاضر در استفاده از یکی از این حالات به تنهایی را از بین برد و نتایج قابل اعتمادتری به دست آورد. استفاده از هر دو حالت واژه و تصویر در دو بلوک جداگانه برای اولین بار در پژوهش حاضر به کار برده خواهد شد.
بررسی تأثیر اصلاح سوگیری توجه بر کاهش آن در هر دو حالت توجه و پیش توجه
پژوهش‌ها علاوه بر توجه، به مطالعه‌ی پیش توجه و سوگیری نسبت به آن نیز علاقه نشان می‌دهند. برخی مطالعات حاکی از آن است که افرادی که تصمیم به ترک اعتیاد خود دارند، هنگامی که محرک آنقدر طولانی ارائه شود که فرد بتواند هشیارانه از آن اجتناب کند، اجتناب توجه نشان می‌دهد اما همچنان در ارائه کوتاه مدت محرک (پیش توجه) که کنترل ارادی بر سیستم توجهی خود ندارد سوگیری نشان می‌دهد (استرمارک، فیلد، هوگدال و هوروویتز، 1997). در مطالعه‌ی تاون شند و دوکا (2007) نیز الکلی‌هایی که بستری بودند در ارائه 500 میلی ثانیه اجتناب توجه از محرک‌های مرتبط با الکل نشان می‌دادند. ککس و فیلد (2008) پیشنهاد می‌کنند که بیماران مبتلا به اعتیاد در درمان ممکن است از راهبردهای شناختی اجتنابی جهت تلاش برای فرونشانی وسوسه ذهنی‌شان و فرآیندهای توجهی بی اختیارشان استفاده کنند. آن‌ها نتیجه می‌گیرند که مطالعات با بیماران الکلی نشان می‌دهد افرادی که به خوبی درمان شده‌اند سوگیری توجه خود را در مؤلفه‌های آهسته‌تر سوگیری (ارائه محرک طولانی‌تر) می‌توانند به خوبی کنترل کنند اما در مؤلفه‌های سریع و خودکار خیر. این در حالی است که این مطرح شده که در استفاده از ابزار پروب دات، در مواجهه‌های کوتاه مدت با محرک، تغییر توجه سوگیرانه اندازه گیری می‌شود در حالی که در مواجهه‌های طولانی‌تر سوگیری رهایی از توجه اندازه گیری می‌شود (فیلد و ککس،2008). در نتیجه ممکن است آنچه اصطلاحاً اصلاح سوگیری توجه نامیده می‌شده جهت دهی افراد به رهایی از توجه به محرک‌های مرتبط با مواد باشد، در حالی که در ارائه‌های با مدت زمان کمتر، همچنان سوگیری توجه دست نخورده باقی بماند. در پایان باید متذکر شد که پژوهش‌هایی که جهت اصلاح سوگیری توجه به کار رفته‌اند، سوگیری پیش توجه را نسنجیده و اصلاح نکرده‌اند. یکی از اهداف پژوهش حاضر، سنجش این موضوع است که آیا اصلاح سوگیری توجه باعث تغییر در سوگیری پیش توجه شرکت کنندگان خواهد شد و یا خیر.
پژوهش های داخلی
در مورد سوگیری توجه و بالاخص اصلاح سوگیری توجه مطالعات داخلی اندکی انجام شده است. در پژوهش گروسی فرشی، محمود علیلو و ارجمند قجور (1388) این یافته حاصل شد که بین مدت مصرف و ترک مواد با سوگیری توجه نسبت به محرک. های مربوط به مواد رابطه وجود دارد، به طوری که با افزایش مدت مصرف، سوگیری توجه افزایش یافته و با افزایش مدت ترک در افراد ترک کرده از میزان سوگیری توجه کاسته می گردد.
در مطالعه دیگری که توسط رحمانیان، میرجعفری و حسنی (1384) انجام شد، گزارش شد که افراد وابسته به مواد افیونی و افراد مبتلا به عود در مقایسه با افراد ترک کرده و افراد بهنجار در حالت ارائه کلمات در 500 میلی ثانیه سوگیری توجه بیشتری نشان دادند. با این حال، این چهار گروه در نمرات سوگیری پیش توجه (ارائه کلمات در 20 میلی ثانیه) تفاوتی نشان ندادند.
همچنین، عنایت، جوانمرد و ممقانی (1391) گزارش کردند که بین سوگیری توجه نسبت به محرک های مواد افیونی در گروه کنترل با مصرف کننده های خفیف، شدید و همچنین افراد ترک کرده با فاصله زمانی کوتاه مدت تفاوت وجود دارد، به طوری که گروه کنترل دارای سوگیری توجه کمتری می باشد. به علاوه افرادی که مدت زمان زیادی از ترک شان می گذرد سوگیری توجه کمتری نسبت به کسانی که مدت زمان کوتاهی از ترک شان گذشته است دارند. مطالعه قاسمی و همکاران (1391) نیز نشان داد که بین مصرف کنندگان شیشه و افراد عادی در میزان سوگیری توجه با بهره گرفتن از آزمایه استروپ تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که سوگیری توجه افراد مصرف کننده به طور معناداری بیشتر است.
فصل سوم
روش
پژوهش
مقدمه
در این فصل به توضیح روش پژوهش، جامعه آماری، نحوه ی نمونه گیری، ابزارهای تحقیق و داده های جمعیت شناختی پرداخته ایم.
طرح تحقیق
از آنجا که هدف مطالعه حاضر، مقایسه سه گروه کنترل ، اصلاح سوگیری توجه و اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه بود و روش گمارش شرکت کنندگان به گروه ها تصادفی بود در نتیجه روش تحقیق این مطالعه از نوع آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و گزینش تصادفی است که دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل را شامل شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان شاهرود بوده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه و روش نمونه گیری
60 نفر شرکت کننده در سه گروه قرار گرفتند.20 نفربرای گروه کنترل ،20 نفربرای گروه اصلاح سوگیری توجه و 20 نفربرای اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شده و نحوه گمارش افراد به گروه ها به طور تصادفی بوده است.
ابزارهای مورد استفاده
آزمایه پروب دات
ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمایه پروب دات می‌باشد. این ابزار هم برای سنجش سوگیری توجه و هم برای اصلاح آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ابتدا یک علامت + در وسط صفحه جهت ثابت کردن محل توجه آزمودنی ظاهر داده می‌شوند. 50 % موارد پروب جانشین محرک خنثی شده و 50% موارد جانشین محرک مرتبط با موادمخدر می‌شود. تکلیف آزمودنی این است که جهت پروب را به درستی مشخص کند. اگر هنگامی که پروب جانشین محرک‌های مرتبط با موادمخدرشده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های خنثی باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی سوگیری توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است. اگر برعکس آن اتفاق بیفتد یعنی هنگامی که پروب جانشین محرک‌های خنثی شده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای محرک‌های مر تبط با موادمخدر باشد در این صورت می‌گوییم آزمودنی اجتناب توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با موادمخدر داشته است.
از آزمایه پروب دات برای اصلاح سوگیری توجه نیز استفاده می‌شود. برای اصلاح سوگیری توجه، همواره پروب جانشین واژه خنثی می‌شود و بدین ترتیب توجه آزمودنی به این امر معطوف می‌شود که همواره به سمت واژه خنثی توجه کند و بدین ترتیب عمل اصلاح سوگیری توجه صورت می‌گیرد. البته می‌توان از این ابزار برای افزایش سوگیری توجه نیز استفاده کرد که در این مطالعه مدنظر نیست.
همچنین ما برای اصلاح سوگیری توجه با بهره گرفتن از پروب دات در یکی از گروه‌هایمان تقویت را نیز اضافه خواهیم کرد. در این گروه، پروب دات استفاده شده علاوه بر این که جانشین محرک خنثی می‌شود جهت زمان واکنش‌های دلخواه (براساس معیار تعریف شده) هم امتیاز های بیشتری به فرد می‌دهد و هم آهنگ خوشایندی پخش می‌کند و در صورت زمان واکنش نامطلوب و یا پاسخ اشتباه امتیاز منفی درج شده و آهنگ ناخوشایندی نواخته خواهد شد و بدین ترتیب از تقویت و تنبیه نیز برای این ابزار استفاده می‌شود.
آزمایه پروب دات در چهار شکل مختلف تهیه شده است:
پروب دات جهت سنجش در پیش آزمون: که دارای 20 جفت محرک خنثی و مرتبط با مواد بود. 10 جفت محرک‌ها به صورت تصویر بوده و 10 جفت دیگر به صورت واژه (برای تعمیم دهی بهتر) می‌باشد. تصاویر از لحاظ روشنایی و رنگ و اندازه با یکدیگر مشابه سازی شدند. همچنین در یک مطالعه‌ی مقدماتی توسط افراد تحت درمان متادون کلماتی که بیشترین برانگیختگی را ایجاد می‌کنند نوشته شده و آن‌هایی که بیشترین فراوانی را دارند انتخاب و با کلمات خنثی از لحاظ تعداد حرف و سیلاب مشابه سازی شدند. چپ و یا راست قرار گرفتن محل محرک مرتبط با مواد مخدر و همچنین جایگزینی محل پروب به جای محرک مرتبط با مواد مخدر یا محرک خنثی و همچنین ترتیب ارائه‌ی جفت محرک تصویری یا واژه به طور تصادفی بود و تمام حالت‌های ممکن به طور برابر اجرا شد. ضمناً زمان ارائه محرک به دو صورت 200 میلی ثانیه جهت سنجش جهت گیری اولیه توجه و 600 میلی ثانیه جهت سنجش نگهداری توجه بود.
پروب دات جهت سنجش در پس آزمون و پی گیری: که علاوه بر 20 جفت محرک مرحله‌ی پیش آزمون، 10 جفت محرک جدید، شامل 5 جفت محرک تصویر و 5 جفت محرک واژه، نیز جهت رفع اثر تکرار خواهد داشت. زمان‌های ارائه محرک نیز 200 و 600 میلی ثانیه بود.
پروب دات جهت اصلاح سوگیری توجه در مرحله‌ی آموزش اجتناب توجه: در اینجا از همان جفت محرک‌هایی استفاده شد که در مرحله‌ی پیش آزمون استفاده کردیم. با این تفاوت که در این جا، در تمام موارد، پروب جانشین محرک‌های خنثی شد. زمان ارائه محرک نیز تنها 600 میلی ثانیه بود.
آزمون پروب دات در این شکل خود مشابه پروب دات جهت اصلاح سوگیری توجه در مرحله‌ی آموزش اجتناب توجه بود، اما علاوه بر آن، قسمتی داشت که می‌توان حداکثر زمان واکنش مستوجب تقویت را وارد کنیم، آنگاه در حین کوشش‌ها، هرگاه که زمان واکنش شرکت کننده از زمان واکنش ذکر شده کمتر یا مساوی بود، 10 امتیاز برای آزمودنی در بالای صفحه درج شد و آهنگ خوشایند و دلپذیری پخش شد. با توجه به این که 160 کوشش (20 جفت محرک که هرکدام 8 مرتبه ارائه می‌شوند) وجود داشت اگر شرکت کننده می توانست در تمام کوشش‌ها موفق باشد 1600 امتیاز کسب می کرد. اگر در هر 7 جلسه تمام کوشش‌ها را به طور موفقیت آمیز پشت سر می گذاشت امتیاز فرد برابر با 11200 می شد. ملاک انتخاب زمان واکنش مورد نظر برای ارائه‌ی تقویت، زمان واکنش فرد در مرحله‌ی قبل بود. 10% زمان واکنش کمتر از میانگین زمان واکنش پاسخ‌های درست مرحله‌ی قبل، به عنوان ملاک زمان واکنش مستوجب تقویت فرد در نظر گرفته شد (برای اولین جلسه‌ی اصلاح سوگیری توجه، زمان واکنش فرد به محرک خنثی در مرحله‌ی پیش آزمون مبنا قرار خواهد گرفت). همچنین در شرایطی که شرکت کننده محل پروب را به طور اشتباه پاسخ می داد (یعنی در جهت محرک مرتبط با موادمخدر) و یا 10% مدت زمان واکنشش از میانگین مرحله‌ی قبل زمان واکنشش بیشتر می شد و یا زمان واکنشش کمتر از 200 میلی ثانیه می شد (نشان دهنده‌ی پاسخ دهی تصادفی) 10 امتیاز از امتیازات کسب کرده‌اش کسر می شد (نمره‌ی منفی خواهد گرفت) و آهنگ ناخوشایندی نیز پخش می شد.
جهت آشنایی با موارد استفاده شده از این آزمایه به مطالعات ذکر شده در فصل دوم مراجعه شود. ضمنا، تصاویری از آزمایه در قسمت ضمیمه فراهم شده است.
شیوه ی گردآوری و تحلیل داده ها
در این پژوهش سه گروه وجود دارد که عبارت اند از:
گروه کنترل
که در چهار مرحله آزمون شد:
الف) پیش آزمون: ابتدا فرم رضایت نامه توسط شرکت کنندگان کامل شد. پس از آن با بهره گرفتن از آزمایه پروب دات هر کدام هم در توجه و هم در پیش توجه (به طور تصادفی مشخص می‌شود که برای هر آزمودنی ابتدا توجه سنجیده شود یا پیش توجه) مورد سنجش سوگیری توجه قرار گرفتند. از 10 جفت تصویر و 10 جفت واژه ( به طور تصادفی مشخص می‌شود که ابتدا تصاویر اجرا شود یا واژه‌ها) استفاده شد. محرک‌ها به میزان 200 میلی ثانیه (برای سنجش پیش توجه) و 600 میلی ثانیه (برای سنجش توجه) ارائه شد. هر محرک 8 بار در هر حالت تکرار شد. با توجه به 20 جفت محرک، در 2 زمان ارائه محرک، با 8 بار تکرار، در کل 320 کوشش داشتیم. ضمناً، شرکت کنندگان حداقل از یک ساعت قبل از آزمون، مواد یا متادون مصرف نکرده‌ بودند. این زمان محرومیت از لحاظ تأثیری که بر سوگیری توجه می‌تواند داشته باشد، حداقل یک ساعت تعریف شده است (فیلد، دوکا و همکاران، 2009).
ب) آموزش: از فردای پیش آزمون، شرکت کنندگان به مدت 2 جلسه با بهره گرفتن از همان آزمایه سنجش سوگیری توجه پروب دات فقط در توجه (ارائه محرک‌ها در 600 میلی ثانیه) آزمون را انجام دادند. در این گروه، محرک پروب همچنان به طور تصادفی و مساوی به جای محرک‌های خنثی و مرتبط با مواد قرار گرفت و آموزش خاصی به آن‌ها برای جهت دهی ناهشیارانه ی توجه داده شد.

ج) پس آزمون: سه روز پس از پیش آزمون و یک روز پس از آموزش، با بهره گرفتن از همان آزمایه پروب دات به همان شکل که در پیش آزمون اجرا شده

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *