خدمات اکوسیستمی

خدمات اکوسیستمی

تالاب ها و خدمات اکوسیستمی آن، فواید و ارزش های قابل توجهی را برای مردمان سراسر جهان فراهم می نمایند، این موضوع یافته ایی کلیدی در ارزیابی اکوسیستمی هزاره (MA) به شمار می رود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، نشان می دهد که ارزش تقریبی اکوسیستم جهانی به طورتقریبی بالغ بر 33 تریلیون دلار است، که در میان ارزش تقریبی تالاب ها و خدمات اکوسیستمی مرتبط با آنها سالیانه نزدیک به 14 تریلیون دلار ارزیابی گردیده است (دبیرخانه کنوانسیون رامسر). هنوز بسیاری از این خدمات، مانند تقویت آب زیرزمینی، پالایش آب یا ارزش زیبایی شناختی و فرهنگی به اندازه ای واضح و آشکار نیستند که در یک تالاب نمود بارزی داشته باشند.2
بسیاری از خدمات ارائه شده از سوی تالاب ها (مانند آرام کردن سیلاب، تنظیمات اقلیمی، تقویت سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش) در بازار قابل ارزیابی پولی نیستند، اما در سطح جهانی و محلی برای اجتماع فوایدی دارند. همچنین هنگامی که یک رفتار منجر به از بین رفتن خدماتی می گردد که به سایر اشخاص خسارت وارد می نماید، مکانیسم های در بازار وجود ندارد که ارزیابی نماید اشخاص برای خسارت متحمل شده، مستحق دریافت غرامت هستند.
کنوانسیون رامسر، اهمیت ارزیابی اقتصادی تالاب ها را با بکارگیری طرح ها و تصمیم گیری های قاعده مند به رسمیت شناخته است و در کنفرانس سالیانه کنوانسیون به سال 1996 در مرکز توجه خود قرار داده است.
______________________________
1 de Groot , Rudolf & Others, op.cit, p.18.
2 Ibid, p.1.
ارزیابی اقتصادی تالاب ها با این هدف صورت می گیرد که برای سیاستگزاران این امر را تبیین نماید که تالاب ها زیستگاه هایی با ارزشی هستند که از لحاظ اقتصادی، فرآورده ها و خدماتی را فراهم می نمایند که بسیاری از جوامع و اقتصاد کشورها به آن وابسطه اند. به رسمیت شناختن اهمیت اقتصادی تالاب ها، بعلاوه ارزش تنوع زیستی و علمی، تنظیم کنندگی اقلیمی، ظرفیت توریستی، اجتماعی- فرهنگی و سایر ارزش های مهم تالاب ها، دلیل منطقی و علمی به شمار می رود که خسارات وارده به تالاب های جهانی را جبران نموده و به نشست اهداف هزاره ملل متحد یاری رسانده تا بخشی از مردمی را که فاقد آب با کیفیت و خدمات رسانی مطلوبی هستند را تا سال 2015 به نصف کاهش داده و به طور اساسی نرخ آسیب به تنوع زیستی را کاهش دهیم. 1
بر اساس آنچه که راجع به کارکرد ها و ارزش های اقتصادی تالاب گفته شد، نشان می دهد حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها نه تنها دربردارنده منافع اقتصادی برای جمعیت های وابسطه به تالاب ها به منظور امرار و معاش می باشد بلکه نافع برای همه است، که این امر مدیریت پایدارتر این مناطق آبی را اقتضا دارد. البته سیاست گزاری ها در باب حفاظت و مدیریت تالاب ها می بایست بر استفاده همه جانبه از خدمات اکوسیستمی تالاب ها ( در مقابل بهره برداری تک بعدی ) و توجه به نیازهای نسل های آتی قرار گیرد. همه جانبه دیدن خدمات اکوسیستمی منجر به اتخاذ رویکردی معقول و متعارف بین فرآورده های کشاورزی و کیفیت آب، بهره برداری از زمین و تنوع زیستی قلمرو آبی، بهره گیری از آب های جاری به منظور کشاورزی و فرآورده های کشاورزی می گردد.
در این میان شرح و توضیح ویژگی های اکوسیستمی می تواند در ارزیابی تغییرات ایجاد شده در تالاب، شناخت موضوعات کلیدی در ملاحظات مدیریتی، نقش تالاب ها در حمایت از سلامتی انسان و به عنوان یک منیع برای اقدامات ذیل استفاده گردد:
توسعه و اجرای یک طرح مدیریتی به منظور حفظ ویژگی اکولوژیکی سایت؛
طراحی یک برنامه نظارتی به منظور پی بردن به تغییرات ایجاد شده در ویژگی اکولوژیکال؛
______________________________
1 Ibid, p.7.
ارزیابی منظم نتایج برنامه نظارتی در جهت مساعدت در مدیریت سایت؛
ارزیابی تاثیر احتمالی اقدامات برنامه ریزی شده بر روی ویژگی اکولوژیکال و
گزارش تغییرات ایجاد شده در ویژگی اکولوژیکال سایت های رامسر به عنوان یک التزام بر اساس بند 2 ماده 3.
البته باید گفت تمامی تالاب ها خدمات اکوسیستمی را به صورت مشابه و یکسان اعمال و اجرا نمی نمایند بلکه برخی از آن ها از ارزش های کارکردی پایینی برخوردار بوده و حتی ممکن است کارکردهایی را ارائه نمایند که مغایر با نیازهای انسانی باشند. مانند تالاب های ساحلی، که ممکن است به مثابه مناطق ایجاد کننده روان آب عمل نمایند، که می تواند خطر افزایش سیلاب در پایین دست را افزایش دهد. بنابراین لازم و ضروری است که، کیفیت کارکرد های یک تالاب از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.
بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها
اشاره گردید در دهه های اخیر تالاب ها مورد توجه دانشمندان (زیست شناسان ) و سیاستمداران قرار گرفته است. ارزش ها و کارکرد های ارائه شده توسط تالاب ها مانند بهبود کیفیت آب، حبس( گیر انداختن ) کربن، حفظ تنوع زیستی و همچنین تولیدات فراوان و کارکرد های اجتماعی به نحو فزاینده ای مورد شناسایی قرار گرفته است. با این وجود تالاب ها همانند سایر اکوسیستم ها در معرض تهدید قرار دارند.زیرا آنها مواجه با تهدید تغییر و تبدیل به واسطه فعالیت های صنعتی، کشاورزی و توسعه پروژه های مسکونی، همچنین اختلال هیدرولوژیکی، آلودگی و تاثیرات ناشی شده از آن ها هستند. .(Kimmel,2010,375)
این نگرش که تالاب ها صرفا برهوت ( خراباتی ) بیش نیستند، در نتیجه بی اطلاعی یا برداشت نادرست از ارزش های فرآورده ها و خدمات موجود است، که منجر به تغییر و تبدیل آن ها به کشاورزی مفرط، بهره برداری های صنعتی یا مسکونی می گردد. علایق شخصی کشاورزان یا انبوه سازان بواسطه سیاست ها و مساعدت های حکومت مورد حمایت قرار دارد و منافع خصوصی ناشی از تغییر و تبدیل تالاب ها اغلب به موجب مشوق هایی همچون اقدام به لایروبی تالاب ها به منظور کشاورزی یا جایگزینی تالاب های ساحلی با کشت آب نامتوازن در جهت توسعه شهری، صنعتی و توریستی ترویج و برانگیخته شده است.

Share