خدمات الکترونیکی

استاندارد کردن تبادل: طرف ها بایستی در چگونگی شکل و ویژگی های پیام هماهنگ شوند.
نرم افزار تبادل: طرف ها باید از نرم افزار همگون و یا همساز شده استفاده کنند.
صندوق پستی مناسب: کاربران باید فضاهای مناسب برای دریافت و نگهداری پیام های الکترونیکی در رایانه های خود ایجاد کرده باشند.
رعایت های قانونی: پاره ای از اسناد مانند تضمین نامه ها بایستی اصلی و امضاء مجاز باشند بنابراین کاربران تبادل الکترونیکی بایستی با تنظیم پیمان هایی(پروتکل)، روش اجرای اینگونه موارد و راههای پایش( کنترل) و اصلاح آنها را پیش بینی کرده باشد (لاودن، کنث.سی و جی.پی،1387: 254-255).
در ادامه جهت داشتن الگویی جهت پرداختن به ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات با توجه به مدل ملی تبادل اطّلاعات در دولت فدرال ایالات متّحده و و مدل ملّی شبکه تبادل اطّلاعات در کشور در منابع موجود، و قابل انطباق بودن مدل ملی شبکه تبادل اطّلاعات کشور به شرایط سازمان ناجا در ابعادکوچک تر، این مدل انتخاب و در ذیل به آن پرداخته می شود.
2-4-4-2)شبکه ملّی تبادل اطّلاعات :
شبکه‌‌ ملّی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است.
این شبکه ظرفیت لازم برای “نگهداری و تبادل امن اطّلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی” و “دسترسی به اینترنت” از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب ‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع کننده‌ شبکه ‌های اختصاصی، محلّی و ملّی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطّلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
2-4-4-2-1)مأموریت شبکه ملّی اطّلاعات:
ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام و ظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدّی گری دولت در عرصه های غیر ضروری فناوری اطّلاعات
بهره برداری حداکثری از توان بخش خصوصی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور
ایجاد بستر های لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم
ایجاد بستر لازم برای نگهداری و انتقال اطّلاعات و خدمات ملّی در داخل کشور
ایجاد زمینه ای لازم برای تبدیل ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه
صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت
شکل 2-3 مدل مفهومی پیشنهادی شبکه ملی اطلاعات کشور(( www.itc.ir
2-4-4-2-2)اجزای شبکه ملی تبادل اطّلاعات:
1- زیرساخت ارتباطی موجود متناسب با نیاز برنامه، توسعه کمی (ظرفیت سازی) وکیفی(فناوری های نو، هم بندی وجداسازی( خواهد داشت و بخش های کاملا مستقل ) بخش همگانی دولت) ایجاد خواهند شد.
 2- شبکه ملّی اطّلاعات بر اساس قانون برنامه شامل کل لایه ها و متروهای شهری به جزء لایه دسترسی می شود.
3- زیرساخت اطّلاعاتی سخت افراری شامل مراکز داده ملی و استانی در بخش دولتی و تجاری در بخش خصوصی خواهد بود.
4-مرکز فرا اپراتوری مدیریت توسعه شبکه ایجاد خواهند شد.

(www.itc.irشکل2-4 مدل ارتباط اینترانت با اینترنت کشور (

                                                    .