سامانه پژوهشی – خدا و عینیّت گرایی اخلاقی- قسمت ۳۶

 • پیترسون، مایکل ]…و دیگران[(۱۳۸۳)«عقل و اعتقاد دینی» ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، تهران: انتشارات طرح نو.
 • تالیا فرّو، چارلز(۱۳۸۲)«فلسفهی دین در قرن بیستم» ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران:نشر سهروردی.
 • جوادی، محسن؛ محمدی شیخی، قباد(۱۳۸۷) «معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان اسلامی» فصلنامهی علمی-پژوهشی آئینهی معرفت، شماره ۱۶، ص ۷۶-۴۵٫
 • حائری یزدی، مهدی (۱۳۴۷) «کاوشهای عقل نظری» تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • حائری یزدی، مهدی (۱۳۶۱)«کاوشهای عقل عملی» تهران: مؤسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • حقشناس، علیمحمد (۱۳۸۶) «فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی» تهران: فرهنگ معاصر.
 • دورانت، ویل (۱۳۵۰)«تاریخ فلسفه» ترجمهی عباس زریاب، تهران: نشر دانش.
 • دورانت، ویل (۱۳۷۳)« لذات فلسفه» ترجمه عباس زریاب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • دهخدا، علیاکبر(۱۳۷۳) «لغتنامه دهخدا»(ج۲ و۱۰)، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • راسل، برتراند (۱۳۵۳) «تاریخ فلسفه غرب»(ج۳)ترجمهی نجف دریابندری، تهران: انتشارات فرانکلین.
 • راسل، برتراند (۱۳۸۴) «عرفان و منطق»ترجمهی نجف دریاندری، تهران: انتشارات ناهید.
 • رید، هربرت (۱۳۷۱) «معنی هنر» ترجمهی نجف دریابندری، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 • زمانی، مهدی (۱۳۸۸) «اعتبارگرایی جان رالز و نظریهی ادراکات اعتباری» نشریهی متافیزیک، شمارهی ۳-۴، ص ۹۹-۸۷٫
 • سبحانی، جعفر (۱۳۷۰) «بحوث فی الملل و النحل» (ج۲). قم: لجنه اداره الحوزه العلمیه.
 • سروش، عبدالکریم(۱۳۵۸)«دانش و ارزش»، تهران: انتشارات آسمان.
 • صانعی دره‌بیدی، منوچهر(۱۳۷۷)«فلسفه اخلاق و مبانی رفتار» تهران: انتشارات سروش.
 • صانعی دره‌بیدی، منوچهر(۱۳۸۴)«مبانی اندیشه های فلسفی» تهران: امیر کبیر.
 • فرانکا، ویلیام کی(۱۳۷۶)«فلسفه اخلاق»ترجمه هادی صادقی، قم: موسسه فرهنگی طه.
 • فروغی، محمدعلی(۱۳۸۳)«سیر حکمت در اروپا»تهران: نشر البرز.
 • فنایی، ابولقاسم (۱۳۸۴) «دین در ترازوی اخلاق» تهران: نشر صراط.
 • قاسمی، اعظم؛آیت الهی، حمید رضا (۱۳۸۶)«بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده آل های اخلاقی» مجلهی پژوهش های فلسفی– کلامی، شماره ۳۳، ص ۱۴۶-۱۲۱٫
 • کاپلستون، فردریک چالز (۱۳۸۸)«تاریخ فلسفه غرب» (ج۱)، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • کاپلستون،فردریک چالز(۱۳۷۰)«تاریخ فلسفه غرب» (ج۸)،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی و سروش.
 • کاپلستون، فردریک چالز(۱۳۷۲)«تاریخ فلسفه غرب» (ج۶) ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات سروش.
 • کرگگور، سورن (۱۳۷۴)«انفسی بودن حقیقت»ترجمه مصطفی ملکیان، نشریهی نقد و نظر، شمارهی ۳ و ۴، ص ۸۱- ۶۱٫
 • کورنر، اشتفان(۱۳۸۰)«فلسفه کانت»ترجمه عزت‌اله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی.
 • گنسلر، هری جی. (۱۳۸۵)«درآمدی جدید به فلسفه اخلاق»ترجمه حمیده بحرینی، تهران: آسمان خیال.
 • گیسلر، نرمن(۱۳۸۴)«فلسفهی دین»ترجمه حمیدرضا آیتاللهی،تهران: انتشارات حکمت.
 • لاک، جان،(۱۳۹۹)«تحقیق در فهم بشر»تلخیص پرینگل پتیسون، ترجمه رضا زادهشفق، تهران: دانشگاه تهران.
 • ماوردس،جورج (۱۳۷۸) «دین و غرابت اخلاق»ترجمه رضا اکبری، قبسات، شمارهی ۱۸، ص ۴۴-۷۱٫
 • مدرسی، محمد رضا (۱۳۷۱) «فلسفه اخلاق» تهران انتشارات سروش.
 • مرداک، آیریس (۱۳۸۷)«سیطرهی خیر»ترجمه شیرین طالقانی، با ویرایش و مقدمهی مصطفی ملکیان، تهران: نشر شور.
 • مصباح یزدی، محمد تقی(۱۳۷۰)«دروس فلسفه اخلاق» تهران: انتشارات اطلاعات.
 • مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۸۰)«فلسفه اخلاق» نگارش و تحقیق احمد حسین شریفی، تهران: چاپ و نشر بین الملل.
 • معین، محمد (۱۳۷۵) «فرهنگ فارسی»(ج ۱ و ۲)، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • مک ناوتن، دیوید(۱۳۸۰)«بصیرت اخلاقی»ترجمه محمود فتحعلی، قم: موسسه آموزشی امام خمینی.
 • مکاینتایر، السدیر(۱۳۷۹)«تاریخچه فلسفه اخلاق»ترجمه انشاءاله رحمتی، تهران: انتشارات حکمت.
 • مکناتن، دیوید(۱۳۸۳)«نگاه اخلاقی: درآمدی به فلسفه اخلاق» ترجمه حسن میانداری،تهران: انتشارات سمت.
 • ملّایوسفی، مجید (۱۳۸۴)«جان مکداول و واقعگرایی اخلاقی»، نامهی حکمت، دورهی ۳، شمارهی ۲، ص۵-۲۰٫
 • ملکیان، مصطفی (۱۳۷۹) «دویدن در پی آواز حقیقت»، نشریهی بازتاب اندیشه، شمارهی ۵، ص ۱۳- ۷٫