خانواده

خانواده

cumatolid debris
22 متر سنگ آهک و آهک رسی – مارنی متوسط تا ضخیم لایه با خصوصیات زیر:
3/1 متر سنگ آهک رسی بسیار ضخیم و توده ای به رنگ ظاهری خاکستری تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرواسپارایت، مادستون تا وکستون
4/1 متر سنگ آهک رسی ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت تا میکرواسپارایت، وکستون
5/0 متر سنگ آهک رسی متوسط لایه به رنگ ظاهری کرم، خاکستری تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری با رخساره بایومیکرایت تا میکرواسپارایت، مادستون تا وکستون (شکل 21- 3)
1 متر سنگ آهک رسی متوسط لایه به رنگ ظاهری خاکستری تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری با رخساره بایومیکرایت تا میکرواسپارایت، مادستون تا وکستون و حاوی پیریت و خار اکینید
1 متر سنگ آهک نازک لایه به رنگ ظاهری نخودی و رنگ اصلی خاکستری روشن
6/1 متر سنگ آهک رسی متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان
2/1 متر سنگ آهک رسی متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
شکل 21- 3 : آهک رسی مادستون تا وکستونی Favusella دار در نهشته های آلبین سازند کژدمی در برش تنگ ماغر (کوه بنگستان)

2 متر سنگ آهک رسی متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، وکستون و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان
5/0 متر سنگ آهک نازک لایه به رنگ ظاهری نخودی تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری
2/2 متر سنگ آهک رسی متوسط لایه به رنگ ظاهری خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی تعداد بسیار زیادی از روزن دار پلانکتونیFavusella washitensis ، و خانواده کالسیسفرولید
2/0 متر سنگ آهک نازک لایه به رنگ ظاهری کرم تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن و حاوی قطعات پوسته بی مهرگان
1/1 متر سنگ آهک رسی ضخیم لایه به رنگ ظاهری خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایو میکرایت، وکستون تا پکستون و حاوی قطعات پوسته کرینوئید وتعداد بسیار زیادی از روزن دار پلانکتونی Favusella washitensis
2/1 متر سنگ آهک رسی متوسط تا ضخیم لایه به رنگ ظاهری نخودی تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، پکستون و حاوی لاله وش پلانکتونی از خانواده کوماتولید (cumatolid)
3 متر سنگ آهک رسی متوسط لایه به رنگ ظاهری خاکستری تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری روشن با رخساره بایومیکرایت، پکستون و حاوی رگه های پر شده از کلسیت
اسپاری، قطعات بسیار زیاد پوسته کرینوئیدها، تعداد زیادی از روزن دار پلانکتونیFavusella washitensis

Share