خانواده هسته ای

خانواده هسته ای

اگرچه این نویسندگان فردی شدن (بک، باومن و گیدنز ) بر اهمیت بسیار فردی شدن برای مرحله کنونی مدرنیته تاکید دارند آسان نیست که از لابه لای نوشته هایشان توصیف روشنی از فردی شدن را بیرون بیاوریم . برای مثال بک و بک گرنشایم این گونه نوشتن که تعریف ساده برای فردی شدن این است فردی شدن به معنای پیوند زدایی بدون پیوند یابی مجدد است . باومن (2002)بیان می کند فردی شدن مشتمل بر تبدیل هویت انسان از انتسابی به اکتسابی ومسئولیت اعمال کنشگران و نتیجه آن(حتی اثرات جانبی اش ) را به خود آن ها واگذاردن است .(همان ).
سنت زدایی
تفسیر اول فردی شدن این است که فردی شدن به فرایند سنت زدایی اشاره دارد . سنت زدایی یعنی از دست رفتن تدریجی پایبندی افراد به نهاد های سنتی . بک و بک گرنشایم استدلال می کنند که توسعه بعد از جنگ دولت رفاه به همراه خود در مقیاس بی سابقه ای انگیزه اجتماعی به سمت فردی شدن را با خود آورد . شکاف در تداوم تاریخی مردم را از روابط طبقاتی سنتی و حمایت خانواده رهانید و به طور فزاینده ای آن ها را به سمت منابع و سرنوشت فردیشان پرتاب کرد (بک و بک گرنشایم 2002 30 ) این بدان معنا نیست که نهاد های سنتی به طور کامل نابود می شوند بلکه بدان معناست که آن ها نظارت قوی خود را بر اشخاص از دست می دهند . در مورد خانواده هسته ای بک ادعا می کند که مطمئنا خانواده ها یافته می شوند اما خانواده هسته ای به یک نهاد کمیاب تبدیل می شود . (بک ،گیدنز و لش : 1994 ،8)
آزادی (رهایی )
مفهوم دوم فردی شدن که از نوشته های این نویسندگان به دست می آید آزادی است برای مثال کاهش نفوذ گروه ها و نهاد های اجتماعی بر نگرش ها و رفتار اشخاص منجر به آزادی انتخاب بیشتر می شود . بک و بک گرنشایم این را به طور کاملا واضح بیان کردند . دستورالعمل های سنتی اغلب محدودیت و ممنوعیت را بر اعمال ما تحمیل می کنند . آن ها می گویند فردی شدن مردم را از نقش های نهادی و محدودیت های سنتی رها می کند (بک و بک گرنشایم، 2002 :203)گیدنز استدلال می کند که فرد یک هستی غیر فعال نیست که توسط نفوذ خارجی تعین یابد .
همه چیز خوارگی
مفهوم سوم فردی شدن همه چیز خوارگی است یعنی عدم تجانس فزاینده . اگر مردم دیگر برای راهنمایی در مورد رفتارشان به نهاد های سنتی مراجعه نمی کنند و به طور فزاینده ای انتخاب های خود را دارند آن ها به احتمال زیاد انتخاب های گوناگونی دارند . به گفته بک زندگی نامه های استاندارد به زندگی نامه های انتخابی تبدیل شده اند . زندگی نامه های خودت انجام ده زندگی نامه های خطر زندگی نامه های شکسته شده یا در حال شکسته شدن (بک و بک گرنشایم، 2002: 24) این به معنای پایان تصاویر از پیش انجام شده افراد است . انسان انتخابی در میان احتمالات می شود (انسان انتخاب گر )اگر زندگی نامه های انتخابی جایگزین زندگی نامه های استاندارد شوند همان گونه که بک بیان می کند پس به سختی فردی پیدا می شود که انتظار داشته باشد این زندگی نامه ها به هم شبیه باشند .
3-5جدول تحلیل عامل گویه های فردی شدن
مقیاس
گویه ها
بار عاملی
آلفای کرونباخ
-موقعیتی را در نظر بگیرید که تصمیم گرفتید ادامه تحصیل دهید اما خانواده شما (در صورت تجرد ) ویا همسر شما (در صورت تاهل )با شما مخالفند در این حالت چه می کنید؟
421/.
76/.
-موقعیتی را در نظر بگیرید که شغل خوبی به شما پیشنهاد شده یا در شغل خوبی شاغلید، اما خانواده شما (در صورت تجرد ) ویا همسر شما (در صورت تاهل )موافق با پذیرش شغل یا ادامه آن نیستند چه می کنید
624/.
-موقعیتی را در نظر بگیرید که خواستگار شما (در صورت تجرد )یا همسر شما (در صورت تاهل ) از شما می خواهند از اشتغال و ادامه تحصیل به خاطر رسیدگی بیشتر به امور منزل خود داری کنید شما چه می کنید ؟
511/.
-موقعیتی را در نظر بگیرید که قصد بیرون رفتن از منزل را دارید اما خانواده شما (در صورت تجرد ) ویا همسر شما (در صورت تاهل ) معتقدند نوع(مدل یارنگ) پوشش یا آرایش شما مناسب محیط یزد نیست (برای مثال جلب توجه می کند )و از شما می خواهند آن را تغییر دهید چه می کنید ؟
574/.

Share