4-3-2-2) عمل فرانقشی: به اعتقاد اورگان(1997) رفتارهای فرانقشی رفتارهایی هستند که داوطلبانه صورت پذیرفته و در نظام پاداشدهی منظور نشده و بر بهبود بهرهوری سازمان تاثیرگذارند. به طور خاص، خدمتگزاری خادم زمانی که به واسطه ضرورت ارائه خدمت در حوزه وظیفه ای دیگر یا موقعیت زمانی خارج از برنامه صورت می گیرد، عمل فرانقشی تلقی می شود. پیرامون این امر یکی از خادمین چنین می گوید:
“خادم عمل فرا نفشی را برای خودش واجب کرده مثلا در قسمت خانه داری انباردار رد می شود و می بیند که در قسمتی نیاز به وسیله یا انجام کاری دارد و چیزی زیاد آمده یا چیزی کم آمده ایشان آن کار را انجام می دهد و هیچ مشکلی ندارد و اصلا در این مورد توجیه اند خدمه ها.”
یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“مثلا زائری از طواف آمده خوابیده و بعد از ساعت صبحانه از خواب بیدار شده است. خادم از ایشان سوال نمی کند که آقا تا حالا کجا بودی؟ بلکه با مراجعه به انبار در اسرع وقت لوازم صبحانه وی را برایش فراهم می کند.”
و یا خادم دیگری نیز اظهار می دارد:
“یکی از خدمه ها در یکی از سفرها برای خدمه های دیگر هدیه می خرید تا تشویق بشوند خوب کار کنند.”
4-3-2-3) ترویج معنویت: فراخور خدمت در سازمان مذهبی و امور معنوی به ویژه در امور زیارتی، وجود جو و احساس معنوی در محل خدمت است. در این راستا خادم می کوشد تا در محیطی که مشغول به خدمت است جوّی را فراهم کند که تحت تأثیر آن معنوبت انتشار و اشاعه یابد. در این زمینه یکی از خادمان بیان می کند:
“نه تنها خادم واقعی خدمتش خالصانه است بلکه خالصانه بودن خدمت را نیز بین همکاران خود ترویج می کند.”
یکی دیگراز خادمان نیز چنین می گوید:
“در سفرهای زیادی که به عنوان سفرهای اجرایی داشتم، دیدم که برخی از خدام اونقد لطیف عمل می کنند که انسان در یک فضای روحانی قرار میگیره. متقابلا می بینی خادم بعدی جوری برخورد می کنه که اصلا آدم از حرم رفتن هم زده میشه.”
4-3-2-4) صیانت و دفاع: عبارتست از واکنش و اقدام مناسب خادم در جهت حفظ ارزش های معنوی- مذهبی و صیانت از حریم و منافع زائرین بگونه ای که از سوء استفاده های احتمالی جهت تخریب این حریم ها جلوگیری شود. در این راستا اظهارات یکی از خادمین به صورت زیر است:
“همچون خادمان خاص اهل بیت، خادمین منافقین را طرد می کنند و روشن کننده بدکاری های گمراهان و طاغوت هستند و در جهت حفظ معارف اهل بیت کوشایند.”
خادم دیگری نیز می گوید:
“گاهی اوقات پیش می آید که زائر حواسش نبوده و آسیبی به اموال اتاقش زده باشد و هتلدار ممکن است از این زائر غرامت طلب کند ولی خادمینی که به قوانین هتلداری آگاهی دارند، مانع از این عمل می شوند.”
4-3-2-5) حمایت اطلاعاتی: خادمین در دسترس ترین مراجع ارتباطی زائرین هستند که می توانند اطلاعات مورد نیاز زائرین را در اختیارشان قرار دهند. بنابراین یکی از انتظارات رفتاری از خادمین دریغ نداشتن از راهنمایی زائر و کسب اطلاعات روزمرّه مورد نیاز زائرین است و در این زمینه حداقل حمایت اطلاعاتی خادم چنانچه اطلاعات مورد در خواست زائر را نداشته باشد، ارجاع زائر به مرجع آگاه است. در این زمینه یکی از خادمین بیان می کند:
“خادم باید بتواند اطلاعات مورد نیاز زائر را در اختیارش قرار دهد و یا اگر نسبت به آن آگاهی نداشت، زایر را به واحد یا کسی که بتواند راهنماییش کند ارجاع بدهد، نه اینکه بی تفاوتی از خود نشان دهد و سعی کند از سر خود باز کند.”
و یا خادم دیگری نیز می گوید:
“گاهی اوقات زائرین نمی توانند اعمالشان را در موعد مقرر انجام دهند که لازم است شما به عنوان یک خادم براشون وقت صرف کنی و به او بگویی باید چه کار کند.”
4-3-2-6) پیگیری: رفتار مجدّانه خادمین که به منظور رفع نیاز و مشکلات زائرین اصرار می ورزند و تلاش خود را تا جایی ادامه می دهند که به نتیجه مطلوب دست یابند. در رابطه با این رفتار، یکی از خادمین اظهار می دارد:
“اگر سرقتی اتفاق افتاده باید پیگیر باشیم تا این مال زائر پیدا بشود. اگر هر نیازی که از دستمان بر می آید ما در رفع و رجوع آنها هم سعی می کنیم بکوشیم و آنها را هم برایشان فراهم کنیم.”
خادم دیگری نیز بیان می کند:
“هر مشکل یا کمبود و نیازی که از طرف زائر به ما اطلاع داده می شود، باید در رفع آن مشکل و نیاز اقدام و تا اطمینان از انجام کامل آن موضوع پیگیری شود.”

                                                    .