حوزه های خشونت علیه زنان

2-7-1- حوزه خصوصی : که همان خشونت خانوادگی است شامل :

2-7-1-1-  در خانه پدر :

خشونت افراد مذکر در خانواده های ایرانی برای فرزندان دختر اصل پذیرفته شده ای است. در غیاب پدر سایر افراد ذکور  (مانند برادر و…) خود را مجاز می دانند در امور دختران خانواده دخالت نمایند و.. همچنین دختران در امر همسر گزینی در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار می گیرند.

در خانواده های پر جمعیت دختران مجبور به نگهداری بچه ها ، آشپزی و خانه داری و… هستند که این امر روند جامعه پذیری و تحصیل آنان را دچار کندی می کند.

 

2-7-1-2-   در خانه شوهر :

ریاست مرد بر خانواده  و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. در ایران هنوز مردان را نان آور خانواده می شناسند. این تصور عمومی هنوز وجود دارد و قانون نیز بر آن صحه می گذارد که این مسئله بر اقتدار مرد و حوزه قدرت او می افزاید.

به طور کلی تبعات ریاست بی قید و شرط  مرد در خانواده به صورت تهدید ناسزاگوایی ، تحقیر ، کتک زدن ، سوء‌رفتار جنسی که آثار زیان بار روانی – جسمی و اجتماعی فراوان بر زنان و دختران بر جا می گذارد.

 

 

2-7-2-  حوزه عمومی

2-7-2-1- آداب و رسوم :

در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی توجیه می کنند.

نمونه هایی از رسوم متداول و رایج  در بافت قبیله ای از مناطق جنوب ایران حاکی از آن است که : هر دختری در درجه اول باید با پسر عمویش ازدواج کند .امتناع دختر یا خانواده او تبعات خطرناکی در پی دارد و پسر عمو می تواند مجلس عروسی دختر را به هم بزند.

چنانچه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه جنسی آزاد برقرار کند به دست افراد ذکور خانوده خود (برادر و…) به قتل می رسد .

 

2-7-2-2- فرهنگ شفاهی و کتبی :

علاوه بر آداب و رسوم که مهر تایید بر رفتار خشونت آمیز علیه دختران و زنان می زند،‌اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است نیز حامل پیام خشونت نسبت به زنان است در کتاب امثال و حکم دهخدا :

– از سه چیز باید حذر کرد 1- دیوار شکسته 2- زن سلیطه 3- سگ گیرنده

 

2-7-2-3- سنت ها :

در طی قرون گذشته دیدگاه سنتی به زن در امر خشونت نسبت به آن مصر بوده است مثال روا نیست زن با مرد بیگانه سخن گوید چه درشت چه به زجر – زنان نمی توانند در شایستگی وکمال به مردان برسند.

                                                    .