رشتی، میرزا حبیب اللّه، الاجاره، چاپ سنگی، بی‌تا.
………………………….. کتاب غصب، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)، منبع الکترونیکی http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78653
سرخسی، شمس الدین، المبسوط، جلد شانزدهم ،دارالمعرفه، بیروت 1406ق.
السنهوری،عبدالرزق احمد،نظریه العقد،بیروت،منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الثانیه،1998م.
……………………………. مصادر الحق فی الفقه‌ الاسلامی،جلد اول، منشورات‏الحلبی الحقوقیه، بیروت، چاپ دوم از دوره جدید،1998م.
السیوری، جمال الدین‌ المقداد بن عبد اللّه (فاضل مقداد)،کنز العرفان- فقه القرآن، جلد اول ،انتشارات مرتضوی )، چاپ سوم، 1369.
شهید اول،محمد بن مکی،لمعه دمشقیه، جلد دوم،ترجمه:علی شیروانی،محسن غرویان، قم:دارالفکر، 1379.
شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، شرح لمعه،جلد3، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ 4،شهریور1370.
……………………………………………. الروضه البهیه، جلد سوم، بیروت، 1403 ق.
…………………………………………….. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،جلد سوم،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،1414ق.
……………………………………………. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،1413ق.
الشیخ الطوسی،ابو جعفر محمد،المبسوط فی فقه الامامیه، جلد دوم، تهران، مکتبه المرتضویه، چاپ سوم،1351.
……………………………………. الاستبصار، تحقیق: السید حسن الخراسانی ، تصحیح: الشیخ محمد الآخوندی، قم: دارالکتب الاسلامیه، جلد اول، الطبعه الرابعه، 1363 ش.
……………………………………. الخلاف، تحقیق: السیدعلی الخراسانی،قم،موسسه النشر الاسلامی،جلد اول،الطبعه الاولی،1417ق.
……………………………………. تهذیب الاحکام ،جلد هشتم،تحقیق، السیدحسن الخراسانی،تصحیح: الشیخ محمد الآخوندی،قم، دارالکتب الاسلامیه، الطبع الرابعه، 1365ش.
الشیخ الصدوق،من لایحضره الفقیه، جلد سوم، تحقیق: علی اکبر غفاری،قم، جامعه المدرسین، الطبعه الثانیه،1404ق.
الشیخ الکلینی، الکافی، جلد ششم،تحقیق: علی اکبر غفاری،قم،دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الثالثه،1367ق.
طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، 1403ه.ق.
طباطبایی یزدی،سیدمحمّدکاظم؛حاشیه بر مکاسب،قم:موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1378ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام الشرعیّه علی مذهب الامامیه، جلد اول،قم، چاپ ابراهیم بهادری،۱۴۲۰.
……………………………………………… تذکره الفقهاء،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست، تهران ۱۳۸۸.
……………………………………………… شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد دوم، انتشارات استقلال،قم،چاپ سوم،1409.
فخر المحققین،شیخ ابی طالب‌ محمد،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،جلد دوم،قم: موسسه اسماعیلیان،1363.
کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی)،جامع المقاصد فی شرح القواعد،جلد چهارم، مؤسسه آل البیت،قم،چاپ اول،1411ق.

                                                    .