حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

– تعهد زوج به عدم ازدواج مجدد با زن دیگر یا عدم طلاق زن خود و الا فلان مبلغ را به زوجه خود بدهد.
– تعهد پیمانکار ساختمان به ساخت و ساز برای کارفرما و در صورت نکول و انصراف، فلان مبلغ را به کارفرما بپردازد.
– تعهد کارگر به اشتغال در کارگاه کارفرما و در صورت انصراف، فلان مبلغ از حقوق وی کسر شود.
ـ- تعهد کشاورز مستأجر به تحویل زمین زراعی مستأجره پس از گذشت فصل برداشت، بدون آن که زراعت وی در زمین مانده باشد، واگر چیزی از زراعت وی در موقع تحویل زمین مانده باشد به تملک موجر درآید.
شرط جزایی تأخیر
– تعهد اداره پست یا انبار توشه راه آهن به تحویل بار به گیرنده ظرف 48 ساعت از تاریخ تحویل بار و در صورت تأخیر معادل 10% قیمت و ارزش بار به فروشنده یا گیرنده بپردازد.
– تعهد مدیون به باز پرداخت دین خود در اقساط معین ظرف مدت 5 سال و در صورت تأخیر هر یک از اقساط، معادل 1%مبلغ دین را به دائن بپردازد.
– تعهد پیمانکار به انجام پروژه ساختمانی ظرف مدت یکسال و در صورت تأخیر در آن،فلان مبلغ را به کارفرما بپردازد.
– تعهد بازیکن به پیوستن به جمع افراد تیم در نخستین بازی فصل نخست لیگ و در صورت تأخیر، فلان مبلغ از قیمت قرارداد وی کسر شود.
براین اساس می توان هر یک از شرط های جزایی نکول و تأخیر را از حیث تعیین مبلغ خسارت پرداختی یا کسر مبلغی از حقوق و دستمزد متعهد به شرط جزایی اثباتی و شرط جزایی سلبی تقسیم کرد.
علاوه بر شرط جزایی مربوط به خسارت مالی، انواع دیگری از این شرط نیز وجود دارد که نتیجه آن خسارت مالی نمی باشد بلکه متعهد، یک فعل یا ترک فعل یا نتیجه ای را برخود شرط میکند که مثال های ذیل مطلب را روشن تر می کند:
شرط جزایی فعل
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف یک هفته و در صورت نکول یا تأخیر کالای معینی را به مشتری هدیه کند.
– تعهد مؤسسه کرایه اتومبیل یا مؤسسه مسافر بری به رساندن مسافر از اهواز به اصفهان در خلال 12 ساعت و در صورت تأخیر، او را تا شهر تهران برساند.
شرط جزایی ترک فعل:
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف سه روز و الا از فروش کالای معینی به غیر مشتری متعهد له خودداری کند.
شرط جزایی نتیجه
– تعهد زوج به عدم طلاق دادن زن خود و الا نصف دارایی او به تملک زن او در آید.
با توجه به مطلب فوق شایسته است که شرط جزایی را بطور کلی به شرح ذیل تعریف کرد که جامع کلیه موارد فوق باشد:
«شرط جزایی عبارتست از التزام احدی از طرفین عقد یا توافق آنان بر مقدار خسارت یا غرامت یا انجام یا ترک فعلی یا حصول نتیجه ای معین در اثر اخلال ملتزم به عقد یا شرط ضمن آن بواسطه تأخیر یا نکول در انجام تعهد.»
با عنایت به تعریف فوق به این نکته دقیق می رسیم که آنچه به عنوان عربون مرسوم است که به آن بیعانه نیز گفته می شود یک فرق اساسی با شرط جزایی دارد و آن این که عربون در اصطلاح حقوقی عبارت است از جواز عدول از وفای به عهد در قبال پرداخت مبلغ تعیین شده یا همان بیعانه به طرف مقابل و این بدان معناست که طرفین از چنین عدولی منع نشده اند اما در شرط جزایی، تأخیر یا نکول از تعهد یا عقد،مورد نفرت متعهدله است و در واقع وی تمایل ندارد که چنین تأخیر یا نکولی رخ دهد لذا شرط جزایی را برای پیشگیری از چنین رخدادی قرار میدهد.اما در عربون، از ابتدا طرفین حق نکول یا عدول را دارند النهایه مبلغی را به عنوان عربون در صورت نکول یا عدول برای طرفی که نکول یا عدول نکرده است تعیین می کنند. به همین دلیل است که عده ای در مورد صدق شرط جزایی بر عربون تأمل می نماید.
بلکه یکی از محققان شیعه صریحاً به فرق این دو اشاره کرده است.
البته غیر از این فرق اساسی، تفاوت های دیگری نیز بین شرط جزایی و عربون ذکر شده است که درذیل می آید:

Share