حقوق تربیتی کودک

حقوق تربیتی کودک

چامسکی، نوآم (1387)، دولتهای فرومانده، تهران: نشر افق.
چلبی، مسعود (1382)، جامعهشناسی نظم، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
حاجیدهآبادی، احمد (1383)، بایستههای تقنین، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حاجیدهآبادی، محمدعلی (1391)، حقوق تربیتی کودک در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
_______________ (1380)، آسیبشناسی روش اسوهپردازی در تربیت دینی، تهران: نشر تربیت اسلامی.
_______________ (1377)، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم: انتشارات دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی.
حبیبزاده، محمدجعفر (1389)، قانونمداری ماهوی در قلمرو حقوق کیفری، تهران: نشر دادگستر.
حبیبی، حسن (1373)، منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات.
الحسنی، اسماعیل (1383)، مقاصد شریعت از نگاه ابن عاشور، ترجمه مهدی مهریزی، تهران: انتشارات صحیفه خرد با همکاری مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی.
حسنی، سیدحمیدرضا و مهدی علیپور (1390)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حسین زاده، محمد (1382)، پژوهشی تطبیقی در معرفتشناسی معاصر، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
حسینی بهشتی، علیرضا (1379)، مبانی معرفتشناختی نظریه عدالت اجتماعی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم انسانی و نشر بقعه.
حسینی، سید محمد (1383)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و سمت.
حقدار، اصغر (1383)، پرسش از انحطاط‌ایران، تهران: نشر کویر.
حیدری، سید علی نقی (1412 ق)، اصول الاستنباط، قم: انتشارات شورای مدیریت حوزه علمیه قم.
خاقانی اصفهانی، محمد (1383)، نسبیگرایی در فیزیک و فلسفه، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
خاقانی اصفهانی، مهدی (1389)، نقش پیروی از سیاست جنایی ترمیمی پلیسمحور در ارتقاء امنیت گردشگران خارجی در‌ایران (طرح پژوهشی کسر خدمت وظیفه عمومی)، تهران: بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.
خالد مسعود، محمد (1382)، فلسفه حقوق اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، قم: انتشارات بوستان کتاب.
خانیکی،‌‌هادی (1387)، در جهان گفتوگو: بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم، تهران: نشر هرمس.
خدابخشی، عبدالله (1389)، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
خسروپناه، عبدالحسین (1379)، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
خسروپناه، عبدالحسین (1389)، فلسفه فلسفه اسلامی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
خمینی، سیدروح الله (1368)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
____________ (1368)، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
____________ (1381)، ولایت فقیه، چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
داوید، رنه (1364)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری و عزتالله عراقی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

Share