حقوق بین الملل کیفری

حقوق بین الملل کیفری

کریمی مله،علی؛الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره 16،شماره 61،پاییز 1392،ص40.
کنعانی،محمد هاشم؛نانوتکنولوژی:کاربردها و چالش ها،مجله اطلاع یابی و اطلاع رسانی،بهمن 1386،شماره 4،
کوزه گر کالجی،ولی؛استقلال کوزوو ابعاد و پیامدها،اسفند 1386 و فروردین 1387،شماره 195 و 196،
کولایی،الهه و نوری،علی رضا؛معمای امنیت و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و آمریکا،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران،دوره 42،تابستان 1391،شماره 2،ص144.
کولایی،الهه و صداقت،محمد؛موانع هم گرایی در سازمان ((کشورهای مستقل هم سود))،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان 1391،ص95.
کولایی،الهه؛تحول در نظریه های همگرایی،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان 1379،شماره 48،ص158.
کیوان حسینی،اصغر؛ زارعی هدک،معصومه؛یازدهم سپتامبر و تبدیل((تهدید ایران)) به تهدیدی وجودی برای اسراییل و لابی مدافع آن،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان 1391،صص 115-116.
گزارش همایش خلع سلاح،کنترل تسلیحات و حقوق بین الملل/گروه روابط بین الملل،فصلنامه سیاست دفاعی،زمستان 1377،شماره 25،ص155.
گوما،گرگ؛خصوصی سازی جنگ،ماهنامه سیاحت غرب،شهریور 1384،شماره 14،صص 125-
لیزل،جان؛نانوتکنولوژی،منافع و خطرات،مجله مکاتبه و اندیشه،تابستان 1385،شماره 25،.
مافی،همایون و میری،حمید،بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست یابی به ویژگی های دادگاه هایی با سیستم حقوقی نوین،فصلنامه حقوق خصوصی ،بهار و تابستان 1388،شماره 14،
محمد رفیعی،سید کمال الدین؛حادثه 11 سپتامبر؛جنگ علیه تروریسم و حاکمیت و امنیت دولت ها(یک بررسی حقوقی)،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار و تابستان 1381،شماره 38 و 39،ص86.
محمد نسل،غلامرضا؛بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال 1371-قسمت اول،فصلنامه دانش انتظامی،سال پنجم،1382،شماره 4،ص12.
مرتضوی،سید محمد؛نظریه شهید مطهری درباره ادعای مهدویت مختار؛توهم یا واقعیت،فصلنامه مشرق موعود،سال هفتم،شماره 25،بهار 1392،ص106.
مصفا،نسرین؛شاه نوری؛ندا،بررسی تاثیرات زیانبار تولید،تجارت و استفاده غیرقانونی سلاح های کوچک،اسلحه های سبک،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران،دوره چهلم،تابستان 1389،شماره 2،ص
مظاهری اسدی،مهناز و غلامی قوام آباد،آزاده؛نانوتکنولوژی.مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی،فصلنامه راهبرد،تابستان 1389،شماره 55،
معاونت پژوهش و تولید علم، نقد و تحلیل کتاب نانوفناوری و جنگ های مدرن:ظرفیت ها و موانع،فصلنامه نگرش راهبردی،فروردین و اردیبهشت 1387،شماره 89 و 90،ص262.
مکی،سامی؛شرکت های نظامی خصوصی در آشوب عراق،ماهنامه سیاحت غرب،اسفندماه 1383،شماره 20،ص9
ممتاز،جمشید؛تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،1373،شماره 15،ص150.
منشی پور،محمود؛حقوق بشر و هدایت نوین جنگ،فصلنامه مطالعات منطقه ای،بهار 1387،شماره 28،ص223.
موحد،محمد؛آشنایی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح /قسمت هشتم،ماهنامه دادرسی،خرداد و تیر 1377،شماره 8،ص30.
موسوی میر کلائی،سید طه؛راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشردوستانه با تاکید بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949،مجله حقوقی دادگستری،شماره 83،پاییز 1392،ص156.

Share