حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست

شریعت باقری،محمد جواد؛واکاوی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،1392،
شریعت باقری،محمد جواد؛نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی،زمستان 1377،شماره 12،ص78.
شریفی،محسن؛تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1382،شماره 65،
شریفی طرازکوهی،حسین و پیری،حیدر؛منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،سال چهاردهم،شماره 38،پاییز و زمستان 1391،ص15.
صالحی،محمد خلیل،مقایسه اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی،نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی(از حیث منشا حقوقی و صلاحیت)،فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی،شماره 25 و 26،صص97-114.
صباغیان،علی؛امنیت انسانی و دفاع همه جانبه؛فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره 16،شماره 62،زمستان 1392،ص90.
صلاحی،سهراب؛آمریکا و بازتعریف قواعد حقوقی در اعمال رفتارهای غیرانسانی نسبت به اسیران جنگی،فصلنامه مطلعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره پنج،شماره یک،بهار و تابستان 1392،ص116.
ضیایی،سید یاسر؛مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی،مجله حقوقی دادگستری،سال 75،شماره 76،زمستان 1390،ص10.
طباطبایی،احمد؛شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی:حمایت از غیرنظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی،فصلنامه حقوق خصوصی،بهار و تابستان 1389،شماره 16،ص189.
طباطبایی،سید علی؛بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین،روسیه،آمریکا،هند،پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای،فصلنامه راهبرد،سال بیستم،شماره 60،پاییز 1390،ص170.
طلایی،وحید؛تحول حقوق بین الملل محیط زیست در حوزه حفاظت از دریاها با تاکید بر مسئولیت دولت ها در قبال آلودگی های نفتی،پژوهش نامه روابط بین الملل،بهمن 1388،شماره 43،ص46.
عالی پور،حسن؛نسبیت مفهوم حقوقی تروریسم از نگاه فقه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره چهارم،زمستان 1389،ص123.
عالی پور،حسن؛ماهیت حقوقی تروریسم؛مطالعه موردی رویداد غزه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره دوم،تابستان 1389،ص179.
عالی پور،حسن؛امنیت ملی و حقوق متهم؛مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره اول،بهار 1388،ص5.
عباسی،مجید؛محمدی،وحید؛تببین رئالیستی منازعه بین المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره 2،بهار و تابستان 1392،صص71-72.
عباسی،مجید؛قیاسی،امیر؛باباجانی پور،زهرا،راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار 1392،ص177.
عرفان منش،محمد امین؛ دیدگاه،فرشته؛بررسی سهم کشورهای جهان از تولید علم در حوزه علوم و فن آوری نانو در پژوهش های بین المللی(پایگاه آی.اس.ای)،فصلنامه اطلاع شناسی،زمستان 1389،شماره 30،ص5.
عزیزی،ستار و نظری،خاطره؛مسئولیت کشورهای ناتوان با تاکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین انان در حمله به کشور خارجی،پژوهش نامه حقوق تطبیقی،دوره 18،شماره یک،بهار 1393، 125-
عسگرخانی،ابومحمد؛تغییر ساختار سازمان ملل متحد و رژیم امنیت دسته جمعی ،ماهنامه رویدادها و تحلیل ها،آذر و دی 1377،شماره 121،ص33.
عسگری،ناصر؛نیکوکار،غلامحسین؛امینی،محمد؛بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی،سال 22،شماره یک،بهار و تابستان 1393،ص128.
علایی،حسین؛نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی،فصلنامه راهبرد،تابستان 1391،شماره 63،ص120
علیدوست،ابوالقاسم؛فقه تولید،انباشت و کاربرد سلاح های غیرمتعارف،فصلنامه حقوق اسلامی،سال دهم،شماره 38،پاییز 1392،ص9.

Share