رشته حقوق

حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر در بر دارنده تبعات و نتایج مثبت و مطلوبی برای کشورها است، که در ذیل مواردی از آن مورد اشاره قرار می گیرد؛
عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر ، مستلزم پذیرش تعهدات نسبت به اصولی می گردد که کنوانسیون آن ها را در نظر گرفته است . این اصول توسعه سیاستگزاری ها و اقدامات در سطح ملی را تسهیل می نماید که این امر به استفاده مطلوب از منابع تالابی در جهت توسعه پایدار کمک می کند.
برای دولت ها فرصت و مجالی فراهم می نماید که نظرات و دیدگاه هایشان راجع به حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را در سطح بین المللی مطرح نمایند.
موجبات افزایش اعتبار و شهرت تالاب هایی می گردد، که در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی رامسر به ثبت رسیده اند. این امر امکان میزان حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را افزایش می دهد.
موجبات دسترسی به آخرین اطلاعات و توصیه ها راجع به اتخاذ و بکارگیری استاندارد های پذیرفته شده بین المللی کنوانسیون را فراهم می نماید، که از جمله شامل معیار برای شناسایی تالاب های با اهمیت بین المللی، توصیه هایی راجع به چگونگی اعمال و اجرای مفهوم استفاده عاقلانه و دستورالعمل هایی راجع به طرح های مدیریتی تالاب ها می باشد.
ارتقای همکاری بین المللی راجع به معضلات و مشکلات تالاب ها و فراهم کردن شرایطی به منظور حمایت از پروژه های مربوط به تالاب ها، چه به واسطه برنامه های کمک مالی در چارچوب کنوانسیون و چه از طریق تماس و ارتباط کنوانسیون با سایر نهادهای حمایتی چند جانبه یا دو جانبه خارجی (بیرونی).
بر اساس گزارش های ملی ارائه شده توسط دولت های عضو کنوانسیون، کنوانسیون به طور مستمر ابزاری در جهت مقابله یا توقف توسعه و پیشرفت های منفی و نامطلوب موثر بر تالاب ها بوده است. به عنوان مثال زمانی که در دسامبر 2003، دولت انگلستان به دنبال طرح ساخت فرودگاهی جدید را در سایت تالابی کلیف (Cliffe) که بخشی از رودخانه تمز لندن می باشد، بود کنوانسیون مانع این امر گردید.1
گفتار دوم: اهداف کنوانسیون
کنوانسیون رامسر به عنوان موافقت نامه ایی که چارچوبی را به منظور همکاری بین المللی در جهت حفاظت از تالاب ها فراهم می نماید، مهمترین هدف خود را جلوگیری از خسارت و تضمین حفاظت از تالاب ها قرار داده است.
______________________________
1 Ramsar Convention Secretariat. The Ramsar convention Manual: a guide to the convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), 5th ed. 2011, pp. 11-12.
هدف از انعقاد کنوانسیون رامسر 1971 جلوگیری از نابودی تالاب ها و ارتقاء حفاظت از آنها و استفاده عاقلانه از آن ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است. در سال 1999 و 2000
ماموریت کنوانسیون رامسر به طور ویژه «حفاظت و استفاده عاقلانه همه تالاب ها از طریق اقدامات محلی، منطقه ای و بین المللی در دستیابی به توسعه پایدار در سرتاسر جهان» مشخص شده است.
هدف مذکور مبتنی بر سیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، به عبارتی دیگر حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها، به عنوان بخشی از محیط زیست جهانی، تنها در سایه اقدامات موثر در کلیه سطوح اعم از محلی، ملی، منطقه ای و جهانی میسر می باشد.
گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر

مطلب مشابه :  الگوریتم ژنتیک

حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی
مفهوم استفاده عاقلانه در متن اصلی کنوانسیون تعریف نشده است. بنابراین، استفاده عاقلانه تعهدی مبهم بوده، که کنوانسیون در تبیین آن برای دولتهای عضو ضعیف عمل کرده است.
اگرچه در اواخر دهه 1980 استفاده عاقلانه نسبت به تمامی تالاب ها از جمله آنهایی که در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی آمده اند موضوعیت یافت. پس از این تاریخ، استفاده عاقلانه از لحاظ مفهومی به دفعات مورد باز تعریف قرار گرفته است.آخرین تعریف صورت گرفته در طی نهمین نشست دولت های عضو در سال 2005 بود.
بر اساس تعریف اتخاذ شده، استفاده عاقلانه از تالاب ها حفظ ویژگی های اکوسیستمی، بواسطه اعمال و اجرای رویکردهای اکوسیستمی در زمینه توسعه پایدار است. علاوه بر این، در این نشست ویژگی های اکوسیستمی را به عنوان تلفیق وترکیبی از عناصر، فرایند ها و منافع که تالاب ها به موجب آن متمایز میگردند تعریف می نماید. (Verschuuren,2007,56)
استفاده عاقلانه و خردمندانه از تالاب ها از تعهدات دولت هادر حفاظت از تالاب ها بر اساس کنوانسیون است . مفهوم استفاده عاقلانه به عنوان آغاز و مقدمه ایی بر نظریه بهره برداری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید