حقوق بین الملل بشر

حقوق بین الملل بشر

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی……………………………………………………..263
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی…………………………………….265
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی…………………………………………………………….265
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف………………………………………266
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی………………….268
1-تسلیحات متعارف هوایی………………………………………………………………………………………………270
الف-هواپیماهای جنگی……………………………………………………………………………………………………270
ب-پهپادها………………………………………………………………………………………………………………………272
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی…………………………………………………………………………..274
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها…………………………………………………………………………….278
-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها…………………………………………………………….280
مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………………………………………………282
گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………………………………………………………285
بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف……………………………………286
بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………287
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………..288
بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی…………………………………………………290
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه………….291
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری………………………………………………..291
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست………………………………………..297
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک…………………………………………………………………….299
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب………………………………………………………………….303
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی……………………………………………………….306

Share