سبز اندیشان امروز

حفاظت از منابع طبیعی

ناآگاهی، کم آگاهی و پایین بودن سطح فرهنگ عمومی مردم، از جمله عوامل تخریب محیط زیست به حساب میآید و میتواند زمینه سوء استفاده عدهای را در تخریب منابع خدادادی و سرمایههای ملی فراهم نماید، به همین دلیل توسعه مباحث علمی و تقویت درک علمی جوانان در زمینه محیط زیست باید در دستور کار مدیریت محیط زیست قرار گیرد، تا از طریق ارتقاء بنیه علمی جوانان در زمینه محیط زیست موجب تعدیل رفتار غیر معقولانه آنان نسبت به طبیعت و ایجاد وجدان بیدار زیست محیطی گردد.
مشارکت مردم را میتوان به عنوان عامل اصلی در موفقیت طرحها دانست و از این لحاظ مردم باید در شکل دادن برنامهها دخالت نمایند و حس کنند که برنامهها متعلق به خودشان است. به نظر میآید، برای شرکت دادن مردم در امور مربوط به خودشان، لازم است که نخست به آنها اجازه داده شود تا اقدام به تعیین هدفهای برنامه خود کنند و آنگاه مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند فعالیتهای خود را سازمان دهی کنند. همچنین، اگر مردم با منابع طبیعی خوب رفتار نمی‌کنند دلیلش این است که از قوانین خوب تصویب شده خبر نداشته و قوانین به صورت یک طرفه توسط دولت اجرا می‌شود. بنابراین، باید حق شهروندی مردم را به رسمیت شناخته و رسانه‌ها برای ترویج منابع طبیعی اقدام کنند.
برای آموزش افراد جامعه در مورد پیشگیری از تخریب محیط زیست، لازم است ابتدا نیاز افراد در ارتباط با ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سنین و گروههای مختلف جامعه تعیین و پس از آن برنامه ریزی منظم و بر مبنای اولویت نیازها در ایجاد شناخت، تغییر در نگرش و ایجاد عملکرد صحیح در جامعه صورت گیرد . اقدامات مؤثر برای گسترش فرهنگ زیست محیطی، گنجاندن مسائل مربوط به محیط زیست در برنامه آموزش قبل از دبستان، کتب درسی، برنامههای فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان از جمله استفاده از رسانههای ارتباط جمعی، تربیت کارشناسان محیط زیست و بالاخره، گنجاندن آن در دروس دانشگاهی است. برگزاری سمینارها هر از چندگاهی در باره حمایت از محیط زیست ضروری است که از اثرات تخریب محیط زیست آشناشوند.
برای تقویت آگاهی مردم از اثرات تخریب محیط زیست آموزش میتواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد.آشنایی جوانان با علوم پایه زیست محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی میتواند روحیه سازگاری و حس مسئولیت پذیری در حفاظت از منابع طبیعی را در آنها تقویت کند. درسی با عنوان محیط زیست در متون درسی مدارس کشور گنجانده شود و در دانشگاهها نیز رشتههای تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی و کشاورزی و دیگر رشتههای محیط زیست حتی دروس اختیاری آنان گنجانده شود. بدیهی است در چنین وضعیتی مطلوب ترین روشهای آموزشی توام با دسترسی به دانش روز و نیز تشویق دانش آموزان به یادگیری و مطالعه در دستیابی به اهداف مدیریتی برای حفظ و حمایت از محیط زیست کمک موثری میکند.
برپایی گردش علمی؛ فعالیتی است که خارج از محیط آموزشی یا کلاس درس صورت گیرد و یک روش آموزشی است که باعث میشود دانش آموزان محیط طبیعی و ارتباط بین موجودات زنده وغیر زنده را لمس کنند.
هدف از آموزش محیط زیست، پرورش افرادی فعال و آگاه نسبت به مسائل محیط زیست و درک مسئولیت آنها در حفاظت و حمایت از آن است، برای رسیدن به این هدف، آموزش باید شناخت افراد را افزایش دهد، انگیزههای لازم را برای حفظ محیط زیست در آنان تقویت کنند و همچنین، مهارتهای لازم را برای نیل به راهحلهای کارشناسانه مسائل محیط زیست به دست آورند. برپایی مسابقات عکاسی، نقاشی، روزنامه دیواری و… میتواند انگیزه دریافت اطلاعات زیست محیطی را افزایش دهد، مشارکت در کارهای گروهی را دوام بخشد .سازمانها و نهادهای مرتبط باید تخفیف ویژهای برای بازدید دانش آموزان از محیط های طبیعی و مصنوعی و… در نظر بگیرند تا ضمن تفرج و لذت بردن از فضای طبیعی از آموزشهای لازم بهره مند شوند.
بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط
اعمال ضمانت اجرایی برای اجرای ضوابط و مفاد قانونی در مقررات مصوب در این زمینه بر سه محور مجازات کیفری حبس، جزای نقدی و نیز ممنوعیت از ادامه فعالیت آلاینده مبتنی بوده است. با وجود جامع بودن نسبی این مقررات و تحت پوشش قرار دادن بسیاری از فعالیتهای آلاینده، و تعیین مجازاتها در صورت تخلف برای آنها، کاستیهای عمده در این دسته از مقررات به چشم میخورد.
در زمینه کنترل برخی از فعالیتهای آلاینده، ضمانت اجرایی خاصی مقرر نشده که فهرست آنها به ترتیب زیراست:
1- عدم الزام به اتخاذ تدابیر پیش گیرانه در فعالیتهای آلاینده هوا از قبیل نصب فیلتر، آزمایشهای فنی منظم و کنترل کیفیت دستگاههای مورد استفاده در این فعالیتها، از لحاظ رعایت استانداردهای محیط زیستی، نوسازی قطعات فرسوده و آلاینده، 2- عدم جرمانگاری ایجاد آلودگی توسط منابع تجاری و کشاورزی، 3- عدم جرم انگاری سوزاندن انواع مختلف زبالههای کشاورزی، صنعتی و بیمارستانی مصوبه راجع به استاندارد گازهای خروجی، 4- عدم جرمانگاری تخلف از مقررات از اگزوز خودروهای سواری و وانت، 5- عدم تعیین استانداردهای خروجی مواد آلاینده برای انواع دیگر منابع آلاینده متحرک مانند خودروهای گازوئیل سوز، قطارها و بالگردها و هواپیماها، 6- عدم جرمانگاری انتشار کلیه انواع مواد آلاینده مانند گازهای سمی، گلخانه ای و کاهنده لایه ازون به دلیل عدم تعیین فهرست کامل آلایندهها و استانداردهای انتشار آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست را میتوان نام برد.
برای جلوگیری از پخش وانتشار مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط میتوان راه حلهای زیررا پیشنهاد کرد:
الف- بررسی کامل وضع موجود سطح انتشار آلایندهها، آمارگیری و اطلاع رسانی،
ب- بررسی روشهای کاهش انتشار آلایندهها و ارائه الگوهای مناسب، برای تمام برنامه ملی جامع کاهش تدریجی انتشار آلایندهها؛
ج- تهیه و تدوین واحدهای آلاینده در یک سقف زمانی مشخص مثلاً 10 ساله و ارائه آن به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا؛
د- تهیه و تدوین پیش نویس استانداردها، مقررات فنی و برنامههای عملی و تقدیم آنها به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا؛
و- تأسیس و تقویت نهادهای بازرسی و سنجش آلودگی هوا برای انجام نظارتهای قبلی و بعدی بر واحدهای آلاینده در سراسر کشور؛
ه- ایجاد واحدهای قضایی صلاحیتدار برای پیگیری سریع تخلفات واحدهای خاطی از طریق دادگستری،
ی- پرورش و جذب کارشناسان آلودگی هوا؛
ن- تهیه واجرای برنامههای آموزشی، را میتوان ازجمله راهکارهای جلوگیری از تولید و پخش مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط دانست.
بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و اثرات بیولوژیکی آن
یکی از مهمترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و ….. زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است. برای مراقبت و حفاظت از محیط زیست در مقابل پدیدهی قاچاق مواد سوختی میتوان:
1- شایسته است، مدیریت حفظ محیط زیست را در اولویت خاص قرار داده و در این راستا و برای مبارزه با قاچاق مواد سوختی، مقرراتی وضع کنند تا حفاظت از محیط زیست به نحو احسن اجرا گردد.
2- در جاهایی که امکان دارد، اقدامات داوطلبانهای به منظور بهبود استانداردهای فعلی محیط زیست انجام گیرد و در این مورد از افراد بومی حداکثر استفاده صورت پذیرد.
3- در صورت امکان، به پژوهشهایی که در زمینهی آلودگیهای نفتی و محیط زیست انجام میشود همت گماشته و از آنها حمایت گردد.
4- طرحهای آمادگی اضطراری به وجود آمده و مرتباً مورد نظر باشد تا در مواقع اضطراری با مسئولان در اجرای مطلوب قوانین جاری، هماهنگیهای لازم انجام پذیرد.
5- اطلاعات لازم با کارکنان، مسئولان ذی ربط وعموم مردم به خصوص مردم بومی، در میان گذاشته شود تا بدین وسیله نسبت به خطرات بالقوهی عدم حفاظت از محیط زیست و حمل غیراستاندارد و قاچاق این مواد، آگاه شوند.
اقدامات پیشگیرانهی کاهش اثرات ضایعات مواد سوختی قاچاق برای منابع آلایندهی مختلف، استانداردهای گوناگونی وجود دارد که در زیر به بعضی از آنها اشاره میکنیم:

                                                    .