حفاظت از منابع طبیعی

حفاظت از منابع طبیعی

آموس راپاپورت-بیل هیلیر-کریستوفر الکساندر
پایداری اجتماعی درمعماری چیست؟وچگونه بدست می آید؟
ساچز-برت-مایکل هنسل-بیل هیلیر-کوین لینچ- جهانشاه پاکزاد- مصطفی عباس زادگان
رفتارها وروش زندگی استفاده از معماری چه نقشی درشکل گیری پایداری و عدم پایداری آن دارد؟
بیل هیلیر-کریستوفر الکساندر
1-8- منابع:
الکساندر, کریستوفر, چرمایف, سرج (1371) “عرصه زندگی جمعی وزندگی خصوصی (به جانب یک معماری انسانی)”, ترجمه :مزینی, منوچهر, انتشارات دانشگاه تهران.
تولایی, نوین, (1386) “شکل شهر منسجم”, نشر امیر کبیر, تهران.
پاکزاد, جهانشاه, (1386) “مقالاتی درباب مفاهیم معماری وطراحی شهری”, انتشارات شهیدی, تهران
لنگ, جان, (1383) ” آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)”, ترجمه علیرضا عینی فر, انتشارات دانشگاه تهران.
www.amar.org.ir
گام دوم: شناخت
فصل دوم: مطالعات پایه
گفتار اول: مفاهیم پایداری
2-1-1- مقدمه
با پیشرفت سریع فناوری و در پی آن گسترش روند شهرنشینی و اثرهای منفی آن در به کارگیری و تخریب بیشتر زمین ، منابع طبیعی و فضای سبز و آلوده سازی خاک بکر ، آب سالم و هوای تمیز ، در نظر گرفتن مقوله ی توسعه پایدار در شهرسازی را به امری ضروری تبدیل کرده است.
توسعه پایدار که نیازهای حال انسان را با توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مد نظر دارد، از ترکیب دو واژه توسعه (development) و پایدار (Sustalnable) پدید آمده است. توسعه پایدار را می توان نتیجه رشد منطقی آگاهی، نسبت به، مسایل جهانی محیط زیست و توسعه دانست، که به نوبه خود تحت تاثیر عواملی همچون نهضت های زیست محیطی دهه 60 انتشار کتابهایی نظیر محدودیتهای رشد و اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه که در سال 1972 استکهلم برگزار شد قرار گرفته بود. امروزه واژه ی توسعه پایدار ، حرکتی است برای نیل به توافقات بین المللی، که منافع همگان را محترم می داند و از یکپارچگی محیط زیست جهان و نظام توسعه ، حمایت می کند و بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سال های اخیر را به خود اختصاص داده است. اما نظریه اخیر در مقیاس محلی هنور به درستی تبیین نشده و می تواند به عنوان موضوع پژوهش ها مد نظر باشد، توسعه پایدار در مقیاس محله مسکونی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می گردد که محله ها و محیط های مسکونی کوچکتر، محصول نظریه ها و ایده های مطرح شده در توسعه شهری پایدار را به عینیت تبدیل می کنند و مسائل آن نیز محسوس تر می شود به علاوه اینکه شاخص های پایداری به ویژه در مقیاس های کوچک باید متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و… هر جامعه و مخصوص آن تعریف شود.
علی الاصول، پایداری می تواند معانی بسیاری را در بر داشته باشد که از یک هدف اکولوژیکی تا اصولی برای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود. در قالب فرایند توسعه در دهه های اخیر، حفاظت از منابع طبیعی که در دهه های 1970 و 1980 بیشترین توجه را به خود معطوف کرده بود، در دهه های 1980 و 1990 جای خود را به مقررات اصلاحی و انعطاف پذیر بر پایه کارایی داد. از دهه 1990 به بعد، مفهوم توسعه پایدار و جوامع پایدار، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است (Mazmanian and Kraft, 1999,10-11 ).
2-1-2- توسعه پایدار
2-1-2-1- تعریف توسعه پایدار
« هدف اصلی توسعه ی پایدار ، تامین نیازهای اساسی ، بهبود و ارتقای سطح زندگی همه ، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و آینده ای امن تر و سعادتمندتر ذکر شده است » ( مکنون ، 1374).
واژه ی پایدار برای توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفتن نیازهای حال و حقوق نسل های آینده و با حفاظت از محیط زیست و بدون ایجاد آثار مخرب جدی بر آن ادامه حیات دهند. توسعه ی پایدار به معنی ارئه ی راهکارهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی است که از بروز مسائلی چون افزایش بی رویه ی جمعیت ، فقر ، نابودی منابع و محیط زیست ، تداخل در اکوسیستم کره ی زمین و در نتیجه خسارات ناشی از اثرهای زیانبار نابودی محیط زیست جلوگیری کند.
با توجه به ماهیت منسجم و به هم پیوسته ی کره ی زمین ، این فرایند باید با تشریک مساعی دولت ها و مشارکت افراد بومی جوامع انجام شود . به عبارت دیگر ، این مفهوم ، فرایندی است که در آن سیاست های کلی به نحوی طراحی می شوند که به توسعه ای منجر شوند که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی پایدار باشد و به سرمایه گذاری کافی در زمینه ی آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی بینجامد . ابعاد توسعه شامل پایداری اقتصادی اجتماعی و بوم شناختی و توسعه ی مکانی پایدار با هدف تشکیل روستاها و شهرهای متعادل تر و توزیع بهتر زمین برای اسکان انسان و تداوم فرهنگی است .
دهخدا پایداری را به معنای بادوام بودن ، ماندنی و جاودان آورده است ، به طور کلی پایداری را می توان به آنچه در آینده تداوم می یابد ، تعریف کرد در لغت نامه وبستر پایداری به صورت « استفاده از منابع به شکلی که به آنها آسیب نرساند و آنها را اتمام نرساند» ، معنا شده است .
شکل 1: جنبه های مختلف پایداری
توسعه پایدار، رویکردی جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انسان ها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونتگاه های انسانی است (Torjman,2000:2 ).در این معنا توسعه پایدار فرایندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از منابع و محیط زیست، دستیابی به تولید فزاینده و مستمر، زندگی مطمئن، عدالت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می کند. همانطور که شکل 1 نشان می دهد، توسعه پایدرا بر آن است تا از طریق توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و مسئولیت پذیری محیطی جامعه انسانی را به سوی دنیای خوب، زیست پذیر و دوام یافتنی رهنمون سازد. در این معنا هسته مرکزی مفهوم پایداری بر حفظ و نگهداشت “ذخایر” استوار است و در حقیقت توسعه پایدار چیزی جز حفظ ذخایری چون سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی نیست.

Share