حضرت نوح

حضرت نوح

و ساقه ی نخل
و کفتران برفی و بوزینه
و خنده زاری می رسانیم
از طنز» ( آتشی ، 1386 ، ص 1029 ) .
«رویای برگ زیتون
که گفتران برفی در منقار
از سرحدّ ولایت مغرب، به شهر ما
به دخمه های سیراف … » ( همان ، ص 1030 ) .
آتشی در این جا با آوردن برگ زیتون در منقار کبوتران به داستان کشتی حضرت نوح اشاره کرده است که حضرت نوح (ع) کبوتری را جهت یافتن خشکی به پرواز درآورد و بعد از مدتی آن کبوتر در حالی که برگ درخت زیتون در منقارش بود ، برگشت .
« مردم آن پایین
برای تو هورا می کشند
تا بیایی و
افسانه ها را به کوچه ها ببری
کلبه ی کوچکمان
همین نزدیکی است ، با حجله ی برگ زیتون و نخل » . ( همان ، ص 1655 ) .
5-2-2-4-4- سرو
«سرو»درختی از تیره مخروطیان ، دارای برگ های سوزنی و دائمی است که ارتفاعش تا 25 و قطرش تا 2 می رسد. چوب ان راست بالا می رود و به رنگ سفید یا زرد می باشد . دانه هایش شبیه به کاج ولی بسیار کوچک است است. شاعران به سبب راستی قامت این درخت و نیز زیبایی و سرسبزی آن، قدّ، معشوق را به آن تشبیه کرده اند .
انواع سرو عبارت انداز : سروپیاده ، سروجبلی ، سروخرامان ، سروخمره ای ، سرو خمیده ، سرو رعنا ، سرو روان ، سرو سهی ، سرو شکسته ، سرو کوهی و سروناز » . ( دهخدا ، 1385 ، ص 1686 ) .
«پس از آن که اورمزد، اسرار دین را بر زردشت آشکار می کند، او پیامبری دین مزدیسنا و رسالت خودرا اعلام می دارد و رهسپار دربار گشتاسب می شود و او را به اورمزد فرا می خواند. او با بیست و یک نسک اوستاو سروسبز و آتش همیشه روشن،دین خود را به گشتاسب عرضه می کند». ( قلی زاده، 1388 ، ص 268 ) .
سرو درخت همیشه سبز معروف درعربی «سرو» و «سروه» و گاه «شجره الحیات» نامیده می شود زیرامی گویندهر جا که سرو است مار هم هست. اصلاًسرو راکلمه ای اکدی دانسته اند و آن نام درختی است که درسرزمین جزیره ی سیسیل به طور خودرو وجود دارد و در لبنان و کوه های قبرس که اصلاً باکلمه ی سرو هم ریشه است، نیز کاشته می شود. واژه هایی که در اغلب زبان های زنده ی دنیا به معنی سرو است باصورت فارسی آن بی رابط نیست. سرو در اساطیر یونانی نشانه ی سوگواری و اندوه و ازدست دادن یاراست، هنگام سوختن خوشبو است وبدین علت مورد توجه بوده و از قدیم چوب درخت آن را فنا ناپذیر و جاودانی تصور می کرده اندو در ساختن مجسمه ها و کشتی ها و گردونه ها مورد استفاده بوده است. مثلاً ، کشتی نوح مطابق با تورات از چوب سدر و سرو است ودر معبد دیانانیز ازچوب سرو استفاده شده است .
نقشی که برسال های ترمه وقلمکاری های اصفهان دیده می شود، شکل سروری که نوک آن بر اثر وزش بادخم شده باشد واین رامی رساندکه از روزگارکهن مردم به این درخت توجّهی خاص داشته اند، سرو راست قامت با توجه به دلایلی که گفته شد، مانند مورد ، سراب و هوم ، مقدس و از دیر باز علامت خاص ایران بوده است .
مطابق روایات ایرانی، زردشت این درخت را از بهشت آورد و در پیش آتشکده کاشت.( سروکاشمر )

Share