حسابداری محافظه کارانه

3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع
صورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و تحلیلگران می باشد که یک از اهداف آن ارائه طلاعات مفید به سرمایه گذاران است .سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در قالب صورتهای مالی ، وضعیت فعلی واحد تجاری را تفسیر نموده و از آن در پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری استفاده می نماید. اما با توجه به تاثیر پذیری صورتهای مالی از برآوردها و روش های مختلف حسابداری و با وجود تئوری نمایندگی کیفیت اطلاعات افشاء شده در این قالب با تردید همراه است . این در حالی است که عامل کلیدی در تصمیم گیری مناسب در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط و قابل اتکا است . از این رو به نظر می رسد شناسایی مولفه های تاثیر گذار در افزایش کیفیت صورتهای مالی مهم باشد چرا که از یک سو عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش داده و از سوی دیگر زمینه استقرار بازار کارا را فراهم می آورد . محققان مختلف از جمله فلتام واوهلسون ( 1995 ) محافظه کاری را به عنوان یکی از رویه های حسابداری می دانند که از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ،منجر به کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی می گردد و با افزایش کیفیت افشاء اطلاعات زمینه های توسعه و بهبود منابع اطلاعاتی را فراهم می آورد .
4-1 – گزاره های تحقیق
(باشمن و پتروسکی-2006) با تمایز قائل شدن بین روند کند شناسایی خبرهای خوب در مقابل روند سریع شناسایی خبرهای بد ، به دنبال یافتن این مهم بودند که چه زمانی و چگونه می توان از یک مکانسیم خاص برای شناسایی خبرهای خوب و بد استفاده نمود.آنها عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی را ازجمله ویژگی های اساسی شرکت می دانستند که بر انگیزه مدیران و سرمایه گذاران در استفاده از حسابداری محافظه کارانه تاثیر می گذارد . بنابراین ممکن است تغییرات در بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی پاسخی برای درجه محافظه کارانه شرکت ها باشد.(بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی علتی برای محافظه کاری است ) . از سوی دیگر ( جی و ورسون- 2007) در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی نظر تحلیلی ارائه می نمایند مبنی بر اینکه خبر بد در صورت سود و زیان شناسایی می شود در حالی که خبرهای خوب از طریق کانال های دیگر مانند یاداشت های همراه صورتهای مالی و افشاء در کنفرانس مطبوعاتی صورت می گیردو بدین ترتیب موجبات افشاء کامل اطلاعات را فراهم کرده و عدم اطمینان اطلاعات را کاهش و دقت سرمایه گذاران را در ارزیابی جریان نقدی آتی افزایش می یابد . صورتهای مالی سایر منابع اطلاعات را منظم می نماید( بال و شیویکومار -2005، واتز- 2006) . بنابراین ممکن است میزان محافظه کاری پاسخی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بازده غیر عادی باشد (محافظه کاری علتی برای تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی است ) .از این روی طبق پیش بینی های فوق و با توجه به استدلال های موجود در بخش 2- 1 ، فرضیه هایی به شرح زیر طرح گردیده است .در فرضیه های گروه اول رابطه بین متغیرهای بازده غیر عادی ، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه مورد بررسی قرار می گیرند و در فرضیه های گروه دوم رابطه علت و معلولی میان بازده غیر عادی ، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه بررسی می شوند .
الف ) فرضیه های گروه اول :
فرضیه 1 :
بازده غیر عادی با میزان محافظه کاری ارتباط منفی دارد .
فرضیه 1- 1 :
اعلام به موقع خبرهای بد با بازده غیر عادی رابطه منفی دارد
فرضیه 1- 2 :
اعلام به موقع خبرهای خوب با بازده غیر عادی رابطه مثبتی دارد .
فرضیه 2 :
بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه1- 2 :
اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد
فرضیه2- 2 :
اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت دارد.
فرضیه 3 :
بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنا داری وجود دارد.
ب ) فرضیه های گروه دوم :
فرضیه 4 :
تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .

                                                    .