حسابداری محافظه کارانه

حسابداری محافظه کارانه

جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور ۱۳۷۴) یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، ۱۳74) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودی از جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی اصلی جامعه می‌باشد (عادل آذر و مومنی،1384) از آنجا که چالش‌هایی همچون زمان، هزینه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و … امکان بررسی جامعه آماری را نمی‌دهند محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نیا،1385) و هدف از نمونه گیری، گردآوری داده‌هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمان‌های مشابه می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت سهام از جمله دلایل انتخاب جامعه آماری است. همچنین با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا روش غربال گری (حذف سیستماتیک) به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماری این پژوهش آن است.
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک، لیزینگ ) نباشند. به دلیل آنکه ماهیت فعالیت این شرکت‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای با شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دارد، این قبیل شرکت‌ها از نمونه آماری تحقیق حاضر کنار گذاشته شده‌اند.
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند. به دلیل آنکه استفاده از داده‌های شرکت‌ها با سال‌های مالی متفاوت تفسیر نتایج تحقیق را مشکل خواهد کرد و با توجه به استفاده از نمونه‌های سال شرکتی، استفاده از اطلاعات شرکت‌هایی که سال مالی خود را تغییر داده باشند، نمونه آماری را تخریب خواهند کرد.
داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طی سال 1390 – 1384 در دسترس باشد. شایان ذکر است نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با توجه به مدل‌های پژوهش به اطلاعات یک سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد بررسی نیز نیاز می‌باشد.
سهام آنها در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز وجود نداشته باشند. به دلیل آنکه برخی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه برای محاسبه بازده غیر عادی) یکی از متغیرهای اصلی مدل‌های پژوهش( به ضرایب α و β موجود در مدل مبتی بر بازار (مدل رگرسیونی که مبین رابطه بین لگاریتم قیمت سهام و لگاریتم شاخص بازار برای دوره زمانی 260 روزه است) نیاز است و با توجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته (هانگ،1998-بدری و همکاران 1390) در این رابطه وقفه معاملاتی بیش از 3/1 دوره مد نظر منجر به مخدوش شدن نتیجه خواهد شد.
شکل (1-3)
4-3- گزاره‌های تحقیق
(باشمن و پتروسکی 2006) با تمایز قائل شدن بین روند کند شناسایی خبرهای خوب در مقابل روند سریع شناسایی خبرهای بد، به دنبال یافتن این مهم بودند که چه زمانی و چگونه می‌توان از یک مکانسیم خاص برای شناسایی خبرهای خوب و بد استفاده نمود. عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی ازجمله ویژگی‌های اساسی شرکت‌ها می باشدکه بر انگیزه مدیران و سرمایه گذاران در استفاده از حسابداری محافظه کارانه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین ممکن است تغییرات در بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی پاسخی برای درجه محافظه کارانه شرکت‌ها باشد. (بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی علتی برای محافظه کاری است).
از سوی دیگر (جی و ورسون، 2007) در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی نظر تحلیلی ارائه می‌نمایند مبنی بر اینکه خبر بد در صورت سود و زیان شناسایی می‌شود در حالی که خبرهای خوب از طریق کانال‌های دیگر مانند یادداشت های همراه صورت‌های مالی و افشا در کنفرانس مطبوعاتی صورت می گیرد و بدین ترتیب موجبات افشا کامل اطلاعات را فراهم کرده و عدم اطمینان اطلاعات را کاهش و دقت سرمایه گذاران را در ارزیابی جریان نقدی آتی افزایش می‌یابد. صورت‌های مالی سایر منابع اطلاعات را منظم می‌نماید (بال، 2001، واتز، 2006) بنابراین ممکن است میزان محافظه کاری پاسخی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بازده غیر عادی باشد (محافظه کاری علتی برای تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی است).
طبق پیش بینی‌های فوق و با توجه به استدلال‌های موجود در ادبیات تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر طرح گردیده است. در فرضیه‌های گروه اول رابطه بین متغیرهای بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فرضیه‌های گروه دوم این پژوهش به بررسی رابطه علت و معلولی بالقوه میان بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه پرداخته می‌شود. ضمن آنکه برای افزایش اعتبار پژوهش از فرضیات کنترلی نیز استفاده می‌گردد.
الف ) فرضیه ‌های گروه اول :
فرضیه 1 : بازده غیر عادی با میزان محافظه کاری ارتباط منفی دارد.
فرضیه 1-1:اعلام به موقع خبرهای بد با بازده غیر عادی رابطه منفی دارد.
فرضیه 1-2:اعلام به موقع خبرهای خوب با بازده غیر عادی رابطه مثبتی دارد.
فرضیه 2 : بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه 2-1:اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد.
فرضیه 2-2:اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت دارد.
فرضیه 3 : بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنا داری وجود دارد.
ب ) فرضیه‌های گروه دوم :
فرضیه 4: تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می‌شود.
فرضیه 5:تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر در بازده غیر عادی می‌شود.

Share