حسابداری محافظه کارانه

حسابداری محافظه کارانه

هدف این نوع تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند (خاکی،1382 ).
تحقیقات بنیادی:
هدف این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط و پدیده‌ها و نظریه پردازی، و بالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است. یافته‌های این نوع تحقیقات منجر به افزایش دانش می‌شود و قوانین علمی را کشف می‌نماید.
تحقیق و توسعه‌ای:
هدف این نوع تحقیق تشخیص مناسب بودن یک دانش، روش، ارزش و… برای هدفی خاص و یا تهیه و تدوین برنامه‌های طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای است. به بیان دیگر در این نوع تحقیق توصیه‌هایی تحقیقات کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
2-2-3- ماهیت و روش تحقیق
دومین مرحله از تقسیم بندی تحقیق را می‌توان منوط به ماهیت و روش تحقیق دانست. از نظر ماهیت و روش تحقیق؛ پژوهش‌ها به سه نوع تحقیقات توصیفی، تاریخی و علمی طبقه بندی می‌شوند.
1-2-2-3- تحقیق توصیفی
هدف از این نوع تحقیق توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میان پدیده‌ها می‌باشد در این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی جهت دست‌یابی به هدفی خاص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در واقع تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان، سرمد، حجازی،1380) و دارای انواع گوناگونی به شرح زیر است.
الف ) تحقیق برآوردی : موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف می‌کند این روش هیچ‌گونه فرضیه‌ای را پیشنهاد نمی‌کند بلکه صرفاً موقعیت موجود را توصیف می‌کنند.
ب) تحقیق ارزشیابی: این روش به ارزش‌گذاری درباره فوائد اجتماعی، مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند، حصول برنامه می‌پردازد و به کاربرد یافته‌های خود توجه دارد. این نوع تحقیق اغلب با توصیه‌هایی در جهت اقدامات سازنده همراه می‌باشد و در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به سایر موقعیت‌ها نیست.
ج) مطالعه موردی: در این روش یک جامعه از لحاظ یک پدیده و یا موضوع خاص در یک دوره زمانی مشخص مورد مطالعه عمیق و گسترده و همه جانبه قرار می‌گیرد.
د ) مطالعه پیمایشی: در این روش اطلاعات مربوط به گروهی از افراد در ارتباط با واقعیت‌ها، عقاید و رفتارها جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود. در تحقیق پیمایشی متغیرهای محدودی در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
هـ) تحقیق تکاملی (توسعه‌ای) : این نوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و الگوهای برنامه‌ها و یا رشد افراد در طول مدت زمان می‌پردازد و ممکن است به دو روش طولی (تداومی) و عرضی (مقطعی) صورت گیرد.
و ) مطالعات همبستگی: یکی از روش‌های بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است که به بررسی روابط دو متغیر می‌پردازد
ز ) تحقیقات پس از وقوع: این نوع تحقیقات به بررسی روابط علت و معلولی به وسیله بررسی پی‌آمدهای موجود می‌پردازد. در این نوع مطالعه، محقق کار خود را با مشاهده و بررسی متغیر یا متغیرهای وابسته شروع می‌کند تا بتواند به متغیر یا متغیرهای مستقل برسد. در واقع از معلول شروع می‌کند تا بتواند علت را جستجو کند.
2-2-2-3- تحقیق تجربی
تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرک‌ها، روش‌ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی می‌باشد. از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دست‌کاری یا مداخله در متغیرها و کنترل شرایط نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب تصادفی انتخاب شده‌اند، مورد مشاهده قرار می‌دهد. در این نوع تحقیق، پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص (متغیر مستقل) قرار می‌دهد و نتایج را (متغیر وابسته) با گروه و یا گروه‌های گواه که تحت چنان شرایطی نموده‌اند، مقایسه می‌کند.
3-2-2-3- تحقیق تاریخی
در این نوع تحقیق وقایع مربوط به گذشته جهت درک بهتر وضع موجود مورد تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می‌دهد. تفاوت این روش تحقیق با روش‌های توصیفی و تجربی آن است که در روش‌های قبلی محقق می‌توانست نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید، اما در تحقیق تاریخی مجبور است فقط اطلاعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده‌اند مورد بررسی قرار دهد.
با توجه به توضیحات داده شده می‌توان گفت تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا به شناسایی و تبیین روابط میان شاخص‌های کارایی بازار (بازدهی غیر عادی)، حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی می‌پردازیم و همچنین از منظر ماهیت و روش تحقیق،همبستگی است چرا که این تحقیق؛ با توصیف عینی، واقعی و منظم ‏خصوصیات بازارهای اوراق بهادار؛ رفتار سهامداران در مقابل اطلاعات و رفتارهای مدیران نسبت به رویه‌های محافظه کارانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌نماید تا «آنچه ‏هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی بر مبنای اطلاعات؛ ‏تجزیه و تحلیل و گزارش کند.
3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

Share