حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت

این دستگاه یک محفظه پلکسی گلاس مکعب مستطیل با طول 40 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر و ارتفاع 16 سانتی متر میباشد.دستگاه توسط یک درب به شکل گیوتین به دو قسمت تاریک و روشن که طول قسمت تاریک بیشتر است تقسیم میشود. در کف هر دو بخش میلههای ضد زنگ به فاصله نیم سانتی متر از هم قرار دارند و کف قسمت تاریک به یک مدار الکتریکی وصل است که جریان الکتریکی با شدت و مدت معین از کف آن عبور میکند. دستگاه در مکانی قرار دارد که بدون سر و صدا و رفت و آمد است و لازم به ذکر است که باز شدن درب گیوتینی و سنجش زمانهای حضور حیوان در قسمت تاریک و روشن به صورت تعریف شده و اتوماتیک انجام میشد.
2-5- آموزش یادگیری در دستگاه احترازی غیر فعال
1-سازش یافتن: هر موش ابتدا در قسمت روشن دستگاه پشت به درب قرار میگیرد و پدال دستگاه زده می شود، وقتی که حیوان به سمت در میچرخد (7 ثانیه بعد از زدن پدال دستگاه) درب باز شده و به موش اجازه داده میشود تا وارد قسمت تاریک شود. سپس درب بسته شده و پس از سپری شدن چند ثانیه حیوان به قفس بازگردانده میشود.
2- آموزش: بعد از سپری شدن زمانی در حدود 30 دقیقه پس از سازش یافتن، آموزش آغاز میشود. هنگامی که موش وارد قسمت تاریک شد و درب بسته شد شوک الکتریکی با شدت 1 میلی آمپر و به مدت 3 ثانیه در کف قسمت تاریک جریان مییابد و به حیوان اعمال میشود.
3- تست به خاطرآوری: پس از طی شدن مدت زمان مشخص برای تست به خاطرآوری (2روز برای حافظه کوتاه مدت و 36 روز برای حافظه بلند مدت) موش در قسمت روشن پشت به درب قرار میگیرد و مدت زمانی که طول میکشد تا حیوان به قسمت تاریک وارد شود توسط دستگاه ثبت میشود.
4- تست باز تثبیت: این تست بطور معمول بر اساس پروتوکل ذیل و به دنبال دوباره فعال سازی در طی بخاطرآوری انجام می شود.
روز اول روز سوم روز پنجم روزهشتم روز دهم روز دوازدهم
سازگاری حیوان با دستگاه
+ 30 دقیقه بعد آموزش حیوان دردستگاه
(1میلی آمپر-3 ثانیه) تست 1 و بلافاصله بعداز آن تزریق دارو
تست 2 تست 3 و بلافاصله
بعد از آن آموزش یادآوری (2/0 میلی آمپر-1 ثانیه) تست 4 تست 5
2-6- آزمایشها
آزمایش 1 : هدف از این آزمایش بررسی اثرات کورتیکوسترون بر به خاطرآوری حافظه نزدیک ( 2 روز بعد از آموزش) است. 40 سر موش به چهار گروه تقسیم می شوند. گروه 1 (کنترل) که 30 دقیقه قبل از تست به خاطرآوری حامل دارو (پروپیل گلیکول) دریافت می کنند.گروه های کورتیکوسترون که دوز 1 ، 3 و 10 میلی گرم کورتیکوسترون را 30 دقیقه قبل از تست به خاطرآوری دریافت می کنند.
آزمایش2 : هدف این آزمایش بررسی اثرات کورتیکوسترون بر به خاطرآوری حافظه دور ( 36 روز بعد از آموزش)میباشد. 40 سر موش به چهار گروه تقسیم می شوند.40 سر موش به چهار گروه تقسیم می شوند.گروه 1 (کنترل) – 30 دقیقه قبل از تست به خاطرآوری (36 روز بعد از آموزش) حامل دارو دریافت می کنند.گروه های کورتیکوسترون که دوز 1، 3 و10 میلیگرم کورتیکوسترون را 30 دقیقه قبل از تست به خاطرآوری دریافت می کنند.
آزمایش 3 : هدف این آزمایش بررسی اثرات کورتیکوسترون بر بازتثبیت حافظه نزدیک است. 40 سر موش به چهار گروه تقسیم می شوند.گروه 1 (کنترل) – بلافاصله بعد از فعال سازی حافظه (تست 1) طبق پروتوکل آمده در قسمت آموزش حامل دارو دریافت می کنند.گروه های کورتیکوسترون که دوز 1 ، 3 و 10 میلیگرم کورتیکوسترون را بلافاصله بعد از تست 1 دریافت می کنند.
آزمایش 4: هدف این آزمایش بررسی اثرات کورتیکوسترون بر بازتثبیت حافظه دور ( 36 روز)است. 40 سر موش به چهار گروه تقسیم می شوند.گروه 1 (کنترل) – بلافاصله بعد بلافاصله بعد از فعال سازی حافظه (تست 1 و 36 روز بعد از آموزش) طبق پروتوکل آمده در قسمت آموزش حامل دارو دریافت می کنند.گروه های کورتیکوسترون (که دوز 1، 3 و 10 میلی گرم کورتیکوسترون را بلافاصله بعد از تست 1 دریافت می کنند.
2-7- جامعه آماری و تعداد نمونه
در این تحقیق از ‌160 سر موش‌ سوری نر آلبینو به‌ وزن‌ تقریبی‌ 30-25 گرم‌ استفاده شد که در گروههای 10 تایی تقسیم بندی شده بودند.
فصل سوم
یافته ها
3. یافته ها:

Share