حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت

اثر گذارترین مدل ساختاری دو جزئی متعلّق به اتکینسون و شیفرین (1968) است. بر اساس مدل آنها اطلاعات از محیط وارد سیستم ذخیره کوتاه مدت موقتی می‌شود که مانند یک اتاق ورودی برای حافظه بلند مدت عمل می‌کند. محکم ترین شواهد در حمایت از این سیستم دو جزئی از مطالعه بیماران عصب روان شناختی بدست آمده است.
برای مثال برخی مطالعات نشان داد که آسیب لوب تمپورال میانی می‌تواند منجر به آسیب ظرفیت یادگیری کلمات جدید شود، در حالی که عملکرد در تکالیف حافظه کوتاه مدت را تحت تأثیر قرار ندهد(بدلی و وارینگتون، 1970). برای چنین شواهدی، این مدل دو جزئی مناسب به نظر می‌رسید چون آسیب سیسیتم حافظه بلند مدت و سالم بودن حافظه کوتاه مدت را تبیین می‌کرد.

شکل 4:الگوی نظری اتکینسون و شیفرین(1971)
در مطالعات بعدی اتکینسون و شیفرین، حافظه به سه سیستم: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت تقسیم شد که در این مدل به صورت سلسله مراتبی، اطلاعات از یک سیستم به سیستم دیگر عبور می‌کنند. این استعاره‌ها بیشتر مبنای ساختاری و انباره‌ای دارند. به این صورت که حافظه، مکانی در مغز است که اطلاعات در آنجا انبار می‌شوند.
1- حافظه حسی : همان طور که شکل 4 نشان می‌دهد، احساس نخستین مرحله از پردازش در حافظه بوده و مهم‏ترین دلیل فراموشی اطلاعات از حافظه حسی بی‏توجهی است، لذا عبور اطلاعات از حافظه حسی به کوتاه مدت، نیازمند توجه ودقت است. در واقع در حافظه حسّی، محرکهای بیرونی مثل، حرارت، نور، صوت، و مانند آن به وسیله اندام‏های حس بینایی، شنوایی، و مانند آن، دریافت می‌شوند و زمانی از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه در حافظه حسی نگهداری می‌شوند. این حافظه، برای هریک از کانالهای حسی به صورت مستقل وجود دارد. حافظه حسی برای محرکهای دیداری ، حافظه حسی برای محرکات شنیداری و حافظه حسی برای حس لامسه . حافظه حسی بخشی از فرآیند ادراک است که گنجایش آن بسیار زیاد می‌باشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.(استرنبرگ، 2006)
بر اساس الگوی اتکینسون و شیفرین، اطلاعات برای رسیدن به حافظه بلند مدت لزوماً می‌بایست از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت عبور نماید. مطالعات جدید تقسیم بندی‌های دیگری را مخصوصاً در رابطه با حافظه بلند مدت مطرح می‌کنند و به ویژه بر این نکته تاکید می‌ورزند که ارتباط بین انواع مختلف حافظه لزوماً از نوع زنجیره‌ای و سلسله مراتبی نیست و سیستم‌های حافظه می‌توانند به صورت موازی و هم ردیف نیز با هم ارتباط داشته باشند. دلیل این ادعا نیز آن است که مطالعات نشان داده است که بیمارانی که مبتلا به اختلالات حافظه‌ای هستند مثل آلزایمر و پارکینسون در برخی از تکالیف حافظه دچار اشکال هستند در حالی که در برخی از تکالیف دیگر مثل افراد عادی عمل می‌کنند(آیزنک و کین، 2004).
2- حافظه کوتاه مدت : با توجه و دقت کردن، اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت انتقال می‌یابد. مدت زمان نگه داری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است. تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی بطور موقت و گذرا حافظه کوتاه مدت را پدید می‌آورد. ظرفیت حافظه کوتاه مدت که به فراخنای حافظه موسوم است در افراد مختلف، متفاوت است. در صورت عدم مرور ذهنی و تکرارنکردنِ محتوای حافظه کوتاه مدت، اطلاعات محو شده و زوال می‌یابند(استرنبرگ، 2006). اطلاعات در حافظه کوتاه مدت به صورت رمزهای صوتی، دیداری یا معنایی هستند؛ بدین معنا که رمز صوتی یا شنیداری به صدا و رمز دیداری به تصویر ذهنی و رمز معنایی به معنای پدیده‌ها، وابسته هستند. رمز شنیداری به این صورت که مطالب به صورت رمز شنیداری تکرار و مرور ذهنی شوند از رمزهای دیگر غالب‏تر است. اگر فرد بخواهد از فراموشی در حافظه کوتاه مدت جلوگیری کند باید اطلاعات را مرتب تکرار کند؛ زیرا گنجایش حافظه کوتاه مدت محدود است و همین امر علت فراموشی است؛ چرا که اطلاعات جدید جای مطالب قبلی را می‏گیرند(سولسو 1991).

Share