جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

نمودار شماره 6: نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات 154
نمودار شماره 7: آگاهی از آثار همنشینی با کجروان 172
نمودار شماره 8: انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان 204
نمودار شماره 9: حمایت اجتماعی 212
نمودار شماره 10: بازگرداندن کجرو از کجروی بدون مجازات 234
نمودار شماره 11: مقبولیت ناظران و دعوت کننده‌گان به بازگشت از کجروی 244
نمودار شماره 12: پاسخ به بهانه های کجروان 256
نمودار شماره 13: کنترل اجتماعی ارزشی 261
نمودار شماره 14: کنترل اجتماعی عاطفی 265
نمودار شماره 15: راهکارهای کنترل اقتصادی 269
نمودار شماره 16: راهکارهای کنترل فیزیکی 283
نمودار شماره 17: الگوی نظری کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن 295
نمودار شماره 18: الگوی نظری کنترل اجتماعی قابل استفاده برای نظام جمهوری اسلامی ایران 296
مقدمه
جوامع برای تضمین همنوایی اعضای خود با هنجارها و مقابله با کجروی، مجموعه‌ای از منابع مادی و نمادین و قواعد و اصول معین و دارای ضمانت اجرا در اختیار دارند. دانشمندان علوم اجتماعی نیز فرایند کنترل کجروی را در پرتو فهم علمی این پدیده و شناسایی و پیش‏بینی راهکارهای مناسب و کارآمدِ مقابله با آن، می دانند. همجنین بخش مهمی از رسالت دین اسلام، توجه به پدیده کجروی و زدودن آن از صحنه جوامع انسانی است؛ بنا بر این، ضرورت دارد که اندیشمندان مسلمان با استفاده از منابع وحیانی(آیات و روایات اهل بیت (علیهم السلام) ) به ارائه نظام مند این دیدگاهها و در نهایت به نظریه‌پردازی دینی در حوزه علوم اجتماعی همت گمارند.
این تحقیق سعی کرده است تا با شناخت گستره مفاهیمِ مرتبط با کنترل کجروی در مباحث علوم اجتماعی، با استفاده از روش تحقیق «گراندد تئوری» (نظریه زمینه ای)، پرسش های مرتبط با موضوع را بر آیات قرآن کریم عرضه کند و با مطالعه تمام قرآن، مجموعه‌ای نسبتاً جامع‌الاطراف از آموزه های قرآنی را درباره کنترل کجروی فراهم آورد. با توجه به محدودیت پایان نامه به لحاظ حجم و زمان ارائه، در این مرحله فقط «متن قرآن»(نص و ظهور معتبر آیات)، مورد بررسی و کد گذاری قرار گرفت. در موارد استناد به ظهور آیات، به منظور مستقر شدن ظهور اولیه، به برخی از روایات ذیل آیات و دیدگاه تعداد محدودی از مفسران نیز مراجعه شده است. برای تکمیل این دیدگاه و انتساب آن به اسلام در مراحل بعدی با مراجعه به کتابهای تفسیری، روایی، تاریخی، اخلاقی و فقهیِ اسلامی و تکمیل کدهای اخذ شده، می توان به نظریه کنترل اجتماعی کجروی از دیدگاه اسلام، دست یافت.
هرچند در باره تقدم و تأخر راهکارها در قرآن، تصریح نشده است، اما به لحاظ منطقی و ذاتی می توان ترتیبی برای این راهکارها در نظر گرفت. این راهکارها از مرحله هنجارگذاری و نظارت کارآمد، شروع می شوند و تا مرحله مجازات فیزیکی(تنبیه بدنی) ادامه پیدا می کنند.
این رساله در پنج فصل تنظیم و ارائه شده است: فصل اول به کلیات بحث، اختصاص دارد؛ فصل دوم به چارچوب مفهومی می پردازد؛ در فصل سوم روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، یافته های تحقیق مطرح شده اند و در نهایت فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

فصل اول
کلیات

Share