جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

این در حالی است که دغدغه نسبت به جنبه های سیاسی فیلم منجر به ظهور چیزی شد که شاید بتوانیم آن را در سالهای اخیر دیدگاه مطالعات فرهنگی بنامیم. موضوع اصلیاش حاکی از آن است که انواع فرهنگها شکلهایی از تفکر و احساس پدید میآورند، بازسازی میکنند، به آنها مشروعیت میبخشند و احساس آسایش مردم در جامعه به نحوی مهم تحت تأثیر این امر قرار میگیرد و شکل مییابد. نکته مهم آن که مطالعات فرهنگی الگوی متفاوتی از جامعه دارد، به جای آن که محصولات فرهنگی را بخشی از جامعه مدرن انبوه، واحد و همگن بداند، بر ویژگیهای فرهنگیای تاکید دارد که براساس تقسیمهای اجتماعی طبقه، جنسیت، نژاد، ملت، جنسیت گرایی و غیره بنا شده است. در چنین دورنمایی، مطالعات فرهنگی بر اهمیت قدرت، شرایط متفاوت انواع مختلف گروه های اجتماعی و محصولات فرهنگی و اهمیت و کنترل وسایل تولید فرهنگی تأکید می کند. به همین نحو در مطالعات فرهنگی فرض نمیشود که محصولات فرهنگی بیان یکسانی از بخش های اجتماع ارائه میدهند، بلکه شاید آنها را به منزله محصولات رقابت در چنین بخش هایی بداند یا کشمکش هایی که چنین بخشهایی در برابر سایر گروه های اجتماعی دارد (هیل و چرج گیبسن،22:1388).
در این روند اگر چه فیلم نقش کوچکی دارد، اما دیدگاه مطالعات فرهنگی در مطالعات فیلم گسترده است. آشناترین شکل آن تحلیل ایدئولوژیک یک متن است. این نوع تحلیل در بدترین حالت می تواند تقلیلگرا و در جستجوی ساختارهای روایی غلط از نظر سیاسی و شخصیتهای کلیشهای یا ساخت شکن گمراه کننده، توام با کلمه بازی و پیچیده سازی باشد.
مسئله اصلی تحلیل ایدئولوژیک، ضعف روش شناسیک در داعیه هایش نسبت به دلالت اجتماعی عملکردهای ایدئولوژیکی است که بر ملا می سازد. تحلیل ایدئولوژیک نگران از داعیههایی در مورد تاثیرهای رسانهها، هراسهای دست راستی و تحقیقات تجربی و غیر خلاقانه اجتماعی- علمی همچنان گمان میکند که ایدئولوژی حاکم بر یک فیلم اهیمت دارد اما فقط زمانی اهمیت دارد که بتوان نشان داد این ایدئولوژی پذیرفته شده است. به عبارت دیگر نتوان تأثیر آن را نشان داد.
به هر حال اکنون تولید و مصرف در مطالعات فیلم نقش محوریتری یافته است. مطالعات فیلم تاثیر پیشبینی نشده بر مدیریت، تجارت و سایر علوم اجتماعی «سنگین» داشته است (هیل و چرج گیبسن،23:1388).
2-1-10 مطالعه جامعه شناختی فیلم
«اندرو تیودر» درباره جامعه‌شناسی و فیلم این گونه مینویسد: ظهور جامعه‌شناسی به منزله رشته دانشگاهی یکی از تأثیرگذارترین داستان‌های موفقیت اندیشه در قرن بیستم است. جامعه‌شناسی ریشه در تلاش برای درک کامل تحولات عظیمی دارد که همراه با سرمایه‌داری صنعتی پدید آمد و اکنون تبدیل به مجموعه‌ای متنوع و غنی از نگره‌ها، شیوه‌ها و مطالعات منسجمی شده است که گرچه شاید متفاوت باشند، علاقه‌ای مشترک به بررسی الگوهای جدید سازمان‌دهی اجتماعی در آن‌ها مشهود است، الگوهایی که فعالیت‌ انسانی را مشخص می‌سازند. پس در نگاه اول کشف این موضوع که چگونه این رشته به درک ما از فیلم کمک می‌کند، قابل توجه و غافل‌گیر کننده است. هر چه نباشد، سینما تا پیش از ظهور تلویزیون نهادی بود که در سطحی گسترده به تولید فرهنگی می‌پرداخت و نمونه شکل‌های نوین و متمایز ارتباطی در قرن بیستم بود. وی معتقد است در متعارف ترین بررسی های جامعه شناختی، سینما به دو معنی آینه جامعه قلمداد می شود. نخست حضور تیپ های گوناگون اجتماعی در فیلم هایی که متعلق به زمان و مکان خاصی هستند. این مطالعه کمّی معمولاً مقدمه تاویل روش نمایش و طبعاً ارزیابی گروه ها است. اثر تأویل باعث می شود تا سینما به معنای دوم تبدیل به آینه گردد زیرا نه فقط چهره کسانی را نشان می دهد که به آن ها می پردازد بلکه افراد دیگری را مد نظر قرار می دهد که فیلم ها را می سازند و تماشا می کنند.

2-1-11 مطالعه انتقادی فیلم
از آنجایی که یکی از اهداف این پژوهش یافتن مؤلفه هایی است که باعث جذب مخاطب می شود، اهداف سازندگان فیلم و بررسی بسترهایی که فیلم در آن به وجود می آید مانند فرهنگ و جامعه و مهمتر از همه اقتصاد و سیاست به عنوان بسترهای رشد دهنده سینما و از سویی سینما به عنوان ابزار توسعه دهنده اهداف این بسترها، به طور اجمالی بررسی می شود.
از آنجا که فیلم در مفهوم عادی خود به مسائل انسانی می پردازد، در معرض همان نوع نقدی است که دیگر آثار هنری، مثلاً آثار ادبی و نمایش های تئاتری و نقاشی ها را می سنجد و مبنای این نقد مسائلی مانند واقع نمایی، غنای روان شناختی، بلوغ اخلاقی، مفهوم اجتماعی، کارآمدی سیاسی، مفاهیم مذهبی و ضمیر ناخودآگاه خواهند بود. این واقعیت که موضوع های بالا خاص فیلم نیستند از اعتبار آن نمیکاهد، بلکه برعکس سزوار است که جدی ترین بحث هایی که درباره فیلم صورت می گیرد حول همین ابعاد انسانی متمرکز شود. اگر از این دیدگاه به مسئله بنگریم، درخواهیم یافت که هنر نقد فیلم به تیزبینی و دانش درباره ی روش هایی نیاز دارد که رسانه ی سینما از رهگذر آنها به بیان مسائل انسانی می پردازد (متز،71:1376).
ویژگی برجسته فیلم این است که دامنه تأثیراتش بسیار گسترده است. فیلم از بسیاری جهات رسانه ای بی همتاست: توانایی اش در ضبط و تجزیه بصری؛ قدرتش در انتقال واقعیت موجود؛ امکاناتش در آشکار ساختن کیفیت های حیات؛ توانایی اش در رهایی از قید و بندهای صوری؛ و استعدادش در واقعیت بخشیدن به خیال ها و خلق صورت های انتزاعی به راستی بی نظیر است.
یقیناً، نقد فیلم ها یا بهتر بگوییم، تحلیل آنها، کاری است با اهمیت فوق العاده زیرا این فیلم سازانند که هنر سینما را می آفرینند. ما از راه بازاندیشی به همه ی فیلم هایی که آنها را دوست داریم (یا دوست نداریم)، توانسته ایم درباره هنر فیلم به طور کلی بینش هایی به دست آوریم.
اما در کنار اینها، رویکردهای دیگری نیز هست. سینما موضوعی گسترده است و برای ورود به آن، راههای بسیاری وجود دارد. روی هم رفته، پیش از همه، سینما یک واقعیت است و از این لحاظ مسائل زیباشناسی، جامعه شناسی و مسائل مربوط به زبان شناسی و روان شناسی ادارک و تعقل را دربردارد. باید پذیرفت که هر فیلم پاره ای از سینماست (متز،71:1376).
2-1-12 گفتمان اقتصادی فیلم
اکنون دیگر راز از پرده بیرون افتاده است. بنابر سنت فیلمسازی، فیلم برای کسب سود ساخته میشود و غالب مردم نیز مرادشان از واژه فیلم، فیلم تجاری است. فیلم در آغاز پیدایش خود نه هنری متعالی بود و نه مردم پسند، بلکه زاده کنجکاوی علمی و علاقه به نمایش بود. فیلم اول بار از طریق شهر فرنگ و نمایشهای رقص و آواز به میان مردم راه یافت و نخستین سازندگان فیلم خود را هنرمند نمیپنداشتند. اگر به آگهی های تبلیغاتی روزنامه محلی خودتان نگاهی بیندازید، در خواهید یافت که سینما هنوز هم بیش از آنکه سودای هنر در سر داشته باشد، سودای تجارت دارد هرچند دستگاه های ضبط فیلم اکنون در مقایسه با گذشته ارزانتر و کار با آنها نیز سهل تر است و به قول آندرو ساریس از رسانه سینما «تقدس زایی» شده است، ساختار مالی صنعت سینما هنوز تا حدی بر بعد فنشناسی آن تسلط دارد.
در هیچ جامعهای، خواه سرمایهداری و خواه سوسیالیستی اجاره داده نمیشود که فیلمسازی حجم عظیمی از کار وسرمایه دیگران را به کار ببرد، بی آنکه سودی در پی داشته باشد- مراد من از سود تنها پول نیست، کسب حیثیت یا انجام نقشی اجتماعی نیز نوعی سود است (اسپارشات،29:1376).
2-1-13 گفتمان سیاسی فیلم
والتر بنیامین منتقد آلمانی در مقاله «اثرهنری در عصر تکثیر مکانیکی» (1936) مینویسد که فیلم در بین تمام هنرها یگانه است، به دلیل این واقعیت که یگانه نیست. از نظر بنیامین فقدان هاله در فیلم، فقدان یگانگی غیرصمیمانه و سهولت دسترسی آن را تبدیل به اجتماعیترین و ارتباطیترین هنرها میسازد. فیلم کل جهان را مخاطب قرار می دهد، مانند چاقوی جراحی واقعیت های زندگی روزمره را با دقت می شکافد و از طریق گشودن ادراکات بسیاری از افراد عادی در برابر بسیاری دیگر، امکان مشغولیت مخاطب را در گفتمان اجتماعی و فرهنگی فراهم می آورد (هیل و چرج گیبسن،30:1388).
واقعیت این است که متون سینمایی استودیویی و کلاسیک آمریکا ندرتاً ماحصل ذهنیت فردی بوده و شغل کارگردان اساساً تبدیل فیلم نامه به فیلم: ساختن نماها و هدایت بازیگران، بوده است. در انتها تهیه کننده و رئیس شرکت حرف آخر را در مورد شکل نهایی فیلم زده اند (همان،32).
2-1-14 جمع بندی و نتیجه گیری بخش اول فصل دوم
بنابر گفته رابرت استم (1389) راههای زیادی برای تشریح تاریخ نظریه فیلم وجود دارد. می توان آن را نمایشی از پیروزی مردان و زنان بزرگ نمایاند: مانستربرگ، آیزنشتاین، آرنهایم، دولاک، بازن، مالووی؛ میتواند تاریخ استعارههای متمایزگر باشد: « سینما-چشم»، «سینما- مخدر» ،«فیلم- جادو»، «پنجرهای به جهان»، « دوربین- قلم»، « زبان- فیلم»، «آینه فیلم»، «رویای فیلم»؛ می تواند داستان تأثیر فلسفه بر نظریه فیلم باشد. کانت و مانستربرگ، مونیه و بازن، برگسون و دلوز؛ می تواند تاریخ آشتی با دیگر هنرها (یا طرد آن ها) باشد: فیلم به مثابه نقاشی، فیلم به مثابه موسیقی، فیلم به مثابه تئاتر (یا ضد تئاتر)؛ میتواند بخشی از تغییرات پارادایمی در چارچوبهای نظری تفسیری و سبکهای گفتمانی، فرمالیس، نشانه شناسی، روانکاوی، فمنیسم، شناختگرایی، نظریه همجنس خواهی، نظریه پسا استعاری- پنداشته شود که هر کدامشان دارای واژگان کلیدی، معنای ضمنی، پیش فرضها و زبان ویژه مختص به خود هستند. مسیر نظریه فیلم از کشوری به کشور دیگر و از لحظه ای به لحظه ای دیگر تغییر میکند، و جنبش ها و عقاید ممکن است هم زمان با هم در جریان باشند و لزوماً یکی بر دیگری غالب نباشد یا حتی با هم تعامل هم نکنند.
اما آنچه مسلم است بررسی پیشینه مطالعات فیلم گذشته از پی بردن به افت وخیزهای این علم، دریچهای برای یافتن روشها و دیدگاههای نو در ذهن پژوهشگران باز خواهد کرد.

Share