جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68
2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68
2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69
2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69
2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69
2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73
2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73
2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73
2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79
2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82
2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84
2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86
2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88
2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

Share