جغرافیای انسانی

جغرافیای انسانی

– درمورد پژوهش :
این مقاله در سال 1390 در مجله آرمانشهر توسط منا جباری و مهران علی الحسایی تهیه گردد.
– هدف :
ساماندهی نظام حرکتی و ساختار فعالیتی شهری به طور موازی و هماهنگ به نحوی که مسیرهای حرکتی به صورت یک کل منسجم و یکپارچه عمل نمایند.
– روش بررسی :
رویکرد این پژوهش، ارائه نوعی روش شناسی در تحلیل استخوانبندی، بر پایه مطالعه و تحلیل محتوی ادبیات طراحی شهری و معماری در این زمینه میباشد. چارچوب مقاله بر اساس مفهوم راه و میدان شکل گرفته و به وسیله تحلیلهای تصویری و توصیفی مورد ارزیابی قرار میگیرد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که عرصههای اصلی شهری در قزوین جهت تجدید حیات اجتماعی شهری و انسجام کالبدی، در کدام نقاط واقع شدهاند و در راستای تقویت و کارایی بهتر آنها به ارائه راهکار میپردازد.
9
مقاله « بررسی تأثیر میان کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا »
– درمورد پژوهش :
این مقاله در بهار 1391 در مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی توسط دکتر پیله ور، مهندس سینا عطایی و مندس عبدالله زارعی تهیه و به چاپ رسید.
هدف :
بررسی هم کنشهای فضایی کاربریها و میزان هم پیوندی شبکه‌ی شهری برای دستیابی به ساختار فضایی مناسب میباشد.
همچنین چگونگی ایجاد تعادل فضایی در شهر بجنورد، در چارچوب تولید و جذب سفرهای درون شهری
– روش بررسی :
با فرض اینکه همبستگی بین میانکنش فضایی و موقعیت مکانی مناطق شهری از عوامل مؤثر کالبدی بر تحقق تعادل فضایی هستند، فرضیهی بیان شده را بر روی شهر بجنورد برای تعیین وضعیت دو عامل مهم میان کنش فضایی و موقعیت مکانی هر یک از مناطق شهری بجنورد را برای بررسی تعادل فضایی به آزمون گذاشته است. روش تحقیق تحلیلی- اسنادی بوده که به صورت ابتکاری و ترکیب مدلها و با استفاده از روش نظریه جاذبهی میزان میان کنش فضایی بین مناطق شهری، انجام شده است.
سپس با استفاده از مدل چیدمان فضا ، میزان یکپارچگی مناطق برآورد شده و آنگاه با استفاده از رگرسیون خطّی رابطهی علّی بین این عوامل معادلهسازی شده است. در شهر مورد مطالعه، میانکنش فضایی مناطق و یکپارچگی آنها و ارتباط این دو عامل با یکدیگر بیانگر این موضوع بوده است که تعادل فضایی، شاخص مهم و اساسی بوده که درنتیجهی بررسی در این پژوهش، در شهر بجنورد کمتر نمایان است.
نتیجهی پژوهش نشان میدهد همبستگی بین موقعیت مکانی مناطق و میانکنش فضایی یا وجود ندارد یا در کمترین مقدار قرار دارد. بنابراین ساختار کالبدی فضایی شهر نامتعادل بوده و میزان یکپارچگی مناطق بسیار کم است.
منبع: نگارنده با برداشت از منابع، 1392
ب : تجربیات خارجی
به غیر ازکتابهای معرفی شده نظریات پراکنده ای درکتب خارجی درزمینه های مرتبط با این تحقیق ارائه شده که به تناسب موضوع در طول تحقیق گریزی به آن زده شده است.ازجمله نظریات و دیدگاه های کوین لینچ، جان لنگ، ادموند بیکن، کنزو تانگه، ماکی، کریستوفر الکساندر متأسفانه نمونه های مطالعاتی موجود بیشتر به بررسی نمونه های موردی پرداخته و به دلیل گستردگی و کمبود منابع موجود کشور و مهمتر از همه بیانگیزگی برای پژوهشهای بنیادین از بررسی «ساختارگرایی» به صورت عمومی و قابل تعمیم برای همه اجتناب کرده اند واین کمبود درطی مسیر علمی کشور تأثیرات نامطلوبی داشته و خواهد داشت. مطالعات موجود فاقد اهداف مشخص و فاقد چارچوبهای نظری مناسب و روشن هستند و روشهای مطالعاتی ناقصی را طی می نمایند. منابع خارجی بیشتر به مفهوم ساختارگرایی پرداخته و تاکنون به مطالعهی تدوین شده ای که به تحلیل استخوانبندی پرداخته باشد وجود ندارد. تنها در کتب داخلی از جمله کتاب استخوانبندی شهر تهران به نمونه های بررسی استخوانبندی سه شهر پاریس، واشنگتن و فیلادلفیا پرداخته است.
فرضیه تحقیق
به نظر می‌رسد عناصر کالبدی نسبت به عوامل فعالیتی نقش مهمتری در تقویت و تضعیف استخوانبندی شهر گرگان داشته اند.
به نظر میرسد در طی ادوار تاریخی، استخوانبندی شهر گرگان بیشتر بر مبنای عنصر راه تغییر یافته است.
اینگونه به نظر میرسد که الگوی چندمرکزی گستره و محور مناسبترین الگوی رشد و توسعه استخوانبندی اصلی شهر گرگان میباشد.
روش تحقیق پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که در آن سعی میگردد تا با مراجعه به اصول پایه در تحقیقات بنیادی مربوط به موضوع رابطه بین عوامل کالبدی و فعالیتی در استخوانبندی شهر گرگان و جایگاه و میزان ارزش این عوامل در احیا و تقویت استخوانبدی در آن مورد بررسی قرار گیرد.

Share