جغرافیایی

جغرافیایی

Gaudryina sp.
Bolivinopsis sp.
sponge spiculs
این واحد آخرین واحد مورد مطالعه از برش کوه پیون یا قلعه کژدمک می باشد. مجموعه فسیلی ذکر شده بالا نشاندهنده سن آلبین پسین- سنومانین پیشین برای نهشته های قاعده سروک در برش مورد مطالعه می باشد.
3-2- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی تنگ ماغر (یال شمالی تاقدیس بنگستان)
محل برداشت برش سطح الارضی تنگ ماغر در یال شمالی تاقدیس کوه بنگستان می باشد. (شکل 13-3). این برش در 15 کیلومتری شمال شرق شهــــرستان لیکک قرار دارد. بـرای دسترسی به این برش پس از طی حدود 15 کیلومتر در امتداد جاده لیکک به سرآسیاب یوسفی، به تنگ ماغر می رسیم.
در این مقطع، از بخش انتهایی سازند داریان، سازند کژدمی و قسمت ابتدایی سازند سروک بطور دقیق و به فواصل ۱ متر وگاه نیم متر (در محل مرز سازندها) نمونه برداری بعمل آمده است. مختصات جغرافیایی قاعده مقطع برداشت شده عبارتست از :
شکل 13- 3: توالی سازندها در برش تنگ ماغر
طول جغرافیایی: ’28 º50 شرقی و عرض جغرافیایی: ’02 º٣1 شمالی و امتداد لایه ها W 50 N و شیب عمومی لایه ها sw40 است.
در این مطالعه 295 متر از توالی رسوبات مورد بررسی قرار گرفت که که 8/9 متر آن متعلق به سازند داریان، 3/263 متر مربوط به سازند کژدمی و 9/21 متر متعلق به سازند سروک است. مرز سازندهای داریان و کژدمی در این برش به صورت همشیب، قاطع و پیوسته و در گذر از آهک های دولومیتی ضخیم لایه بخش انتهایی سازند داریان به مارن های سبز آبی تا خاکستری رنگ سازند کژدمی می باشد. مرز بالایی سازند کژدمی نیز با سازند سروک، به صورت پیوسته، همشیب و تقریباً تدریجی و با تغییر فاسیس همراه است.
شرح توالی مزبور از پائین به بالا به قرار زیر است:
سازند داریان:
8/9 متر از قسمت رأسی این سازند در برش تنگ ماغر نمونه براری گردید که سنگ شناسی آن به شرح زیر است:
6 متر سنگ آهک ضخیم لایه با خصوصیات زیر:
4 متر سنگ آهک بسیار ضخیم لایه، سخت و متراکم با رنگ ظاهری کرم تیره تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری (در مقطع شکسته) که حاوی ذرات اکسید آهن و قطعات آمونیت، بازوپا و اکینید
9/0 متر سنگ آهک متوسط لایه، سخت و متراکم با رنگ ظاهری کرم تیره تا خاکستری و رنگ اصلی خاکستری و حاوی ذرات اکسید آهن و قطعات آمونیت، بازوپا، بلمنیت و شکم پا
1 متر سنگ آهک ضخیم لایه، سخت با رنگ ظاهری کرم تیره تا قهوه ای روشن و رنگ اصلی خاکستری روشن و حاوی ذرات اکسید آهن، آمونیت، بازوپا وشکم پا
1/0 متر سنگ آهک نازک لایه، سخت با رنگ ظاهری خاکستری و رنگ اصلی خاکستری روشن و حاوی ذرات اکسید آهن و قطعات پوسته بی مهرگان
این واحد حاوی فسیل های زیر است:
Marsonella trochus d’Orbigny
Orbitolina (Mesorbitolina) parva Gras
Orbitolina (Mesorbitolina) texana Gras

Share