جغرافیایی

جغرافیایی

مدل5:Rudist debris rimmed platform برای نهشته‌های محدوه زمانی سنومانین- تورونین
مدل6: Mixed algal ramp/platform برای نهشته های محدوه زمانی کنیاسین- سانتونین
مدل7- الف:Elongated rudist-rich ramp type bank برای نهشته‌های محدوه زمانی سانتونین- کامپانین
مدل7-ب: Delta-fed turbidite ramp برای نهشته‌های محدوه زمانی مایستریشتین
در مطالعات سکانس استراتیگرافی همانطور که گفته شد، مرسل نژاد و همکاران ، 2007، توانستند 19 سکانس رده سوم را مشخص نمایند که در اشکال 14-2 و 15-2 دیده می شود. بر اساس گسترش سکانس های تعیین شده تعداد 35 نقشه جغرافیای قدیمه در خطوط زمانی تعیین شده ترسیم شد و با توجه به نقشه های جغرافیای قدیمه، روند تکامل حوضه بررسی گردید. در نقشه های 16-2 تا 19-2 روند تکامل حوضه از MFS اول آلبین تا SB دوم آلبین منطقه مورد مطالعه دیده می شود.
شکل 14-2: جدول سکانس های 19 گانه والانژینین تا مایستریشتین حوضه زاگرس، (اقتباس از مرسل نژاد و همکاران، 2007)
شکل 15-2: تصویر شماتیک سکانس های 19 گانه کرتاسه، حوضه زاگرس، (اقتباس از مرسل نژاد و همکاران، 2007)
فصــل سوّم
لیتواستراتیگرافی (توصیف سنگ چینه ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه)
فصل سوم: لیتواستراتیگرافی (توصیف سنگ چینه ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه)
3-1- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی قلعه کژدمک (یال جنوبی تاقدیس پیون)
محل برداشت مقطع سطح الارضی قلعه کژدمک در کوه قلعه کژدمک واقع در یال جنوبی تاقدیس کوه پیون می باشد (شکل 1-3). این مقطع در 8 کیلومتری شمال شرق شهرستان ایذه قرار دارد. برای دسترسی به این مقطع پس از طی حدود 5 کیلومتر در مسیرجاده ایذه به اصفهان، به سه راهی روستای پرچستان رسیده و با طی مسیر 5 کیلومتر به سمت شمال، به این روستا می رسیم، مقطع مورد مطالعه در شمال روستای پرچستان گورویی واقع است.

شکل 1-3: نمایی از برش قلعه کژدمک در شمال شرقی شهرستان ایذه با تفکیک سازندها
در این مقطع، از بخش انتهایی سازند داریان، سازند کژدمی و قسمت ابتدایی سازند سروک بطور دقیق و به فواصل ۱ متر وگاه نیم متر (در محل مرز سازندها) نمونه برداری بعمل آمده است. مختصات جغرافیایی قاعده مقطع برداشت شده عبارتست از: طول جغرافیایی: ”8/58 ´51 º49 شرقی، عرض جغرافیایی: ”6/3 ´55 º٣1 شمالی. همچنین امتداد لایه ها W 50 N و شیب عمومی آنها sw50 است.
در این مطالعه 5/193 متر از توالی رسوبات مورد بررسی قرار گرفت که که 5 متر آن متعلق به سازند داریان، 5/152 متر مربوط به سازند کژدمی و 36 متر متعلق به سازند سروک است. شرح توالی مزبور از پائین به بالا به قرار زیر است:
سازند داریان:
5 متر از قسمت رأسی این سازند در برش قلعه کژدمک نمونه برداری گردید که سنگ شناسی آن به شرح زیر است:
4 متر آهک متوسط تا ضخیم لایه، سخت و متراکم با رنگ ظاهری نخودی و رنگ اصلی خاکستری تیره (در مقطع شکسته) است. رخساره عمده این قسمت عمدتاً بایوپل اسپارایت، گرینستون است که در قسمت‌های میانی میکرواسپارایتی است. علاوه بر پلت و فسیل، گلوکونیت نیز در این واحد دیده می شود و دارای فسیل های زیر می باشد:
Favusella washitensis Carsey, 1926
Hemicyclamina sigali Maync, 1953
Muricohedbergella planispira Tappan, 1940
Muricohedbergella cf. rischi Moullade, 1966
Muricohedbergella sp.

Share