سبز اندیشان امروز

جغرافیایی

شیراز استفاده می‌نماییم و پس از طی 40 کیلومتر در این جاده به سه راهی کوپَن می رسیم. در ادامه به سمت
جدول j1: مختصات جغرافیایی تاقدیس آنه
Lambert
Northing
2125000- 2075000
Easting
975000- 940000
Clark
عرض جغرافیایی
°30 35 ‘- °30 15 ‘
طول جغرافیایی
°51 35 ‘- °51 00 ‘
شمال سه راهی مذکور طی مسیر نموده و پس از طی حدود 8 کیلومتر به سمت شمال و سپس شرق، به روستای نوگک می رسیم که برش مورد نظر در 1 کیلومتری جنوب غربی روستای مزبور قرار دارد (برش 5 در شکل 5-1).
1-5-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه کوپن:
آب و هوای این منطقه نیز تا حدود زیادی مانند منطقه گچساران می باشد ولی به علت اینکه ارتفاع آن اندکی بیشتر از گچساران می باشد، آب و هوای آن اندکی خنک تر است. با وجود نزدیکی آن به شهرستان یاسوج، به علت واقع شدن در ناحیه کوهپایه ای و دشتی، آب و هوای این منطقه به سردی و خنکی شهرستان یاسوج نمی باشد. بخش کوپن در عرض جغرافیایی 30 درجـــه و 23 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 51 درجه و 21 دقیقه شرقی‌ نسبت به نصف النهار گــرینویچ قرار گرفته است.
1-6- تاریخچه مطالعات قبلی
حوضه زاگرس بعلت دارا بودن حجم وسیعی از مخازن نفتی و اهمیت اقتصادی بالای خود از دیرباز مورد توجه و بررسی زمین شناسان مختلف داخلی و خارجی قرار گرفته است. در این ناحیه، بیشتر مطالعات و تحقیقات بر روی مخازن موجود در سازند آسماری صورت گرفته و بعد ازآن، مخازن گروه بنگستان مورد مطالعه قرار گرفته است. سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام سازندهای تشکیل دهنده گروه بنگستان هستند که در این بین سازند کژدمی بعلت دارا بودن خواص سنگ منشأ مورد بررسی های فراوانی قرار گرفته است. در سال ١٢٨۷ و با کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان فعالیتهای کلاسیک زمین شناسی بصورت سطح الارضی بوده است .
با شروع فعالیت شرکتهای کنسرسیوم نفتی از سال ١٣٣٣ مطالعات و عملیات زمین شناسی تحت الارضی در این مناطق گسترش بیشتری یافت. بهترین مطالعاتی که در رابطه با مسائل چینه شناسی و خواص سنگ منشأ سازند کژدمی تا کنون انجام شده توسط شرکت ملی نفت
ایران و شرکتهای نفتی وابسته منتشر گردیده است که به مهمترین آنها در ذیل اشاره می شود:
شیفرد (Shepherd,1963) با مطالعات صحرایی و لرزه نگاری تغییرات قابل توجهی از ضخامت مربوط به گروه بنگستان را گزارش نمود.
جیمز و واینـــد (James & Wynd,1965) در تهیه و تدوین فـــرهنگ چینه شناسی نواحی مورد توافق کنسرسیوم نفتی، چینه شناسی کلیه سازنـــدهای موجود در سه ناحیه فارس، خــــوزستان و لرستان را از لحاظ سنگ شناسی و سنگواره ای مورد مطالعه قرار دادند.
وایند(Wynd,1965) طی گزارش خود مطالعاتی درباره بیواستراتیگرافی همه سازندهای موجود در زاگرس انجام داد.
آدامز، خلیلی و خسروی سعید (Adams , Khalili & Khosravi said,1967) ضمن مطالعه بر روی الیگوستژیناهای موجود در گروه بنگستان حوضه لرستان ، بر اساس جنس و گونه ی آنها، سه زیر زون زیستی را مشخص نموده اند.
بریل (Brill, E.J., 1969) به مطالعه میکروفاسیس و میکروفسیل های ناحیه زاگرس (پرمین تا میوسن) و از جمله آپسین و آلبین پرداخت.
خسروی سعید (Khosravi said,1973) بر اساس نمونه های مربوط به چاههای مختلف ، ناحیه وسیعی از حوضه زاگرس از مرز عراق تا بندرعباس را مورد مطالعه قرارداد و با تهیه نقشه های رخساره ای زیستی و هم ضخامت ، جغرافیای دیرینه سازندهای گروه بنگستان را مورد بررسی قرار داد.

                                                    .