جستجوی اطلاعات

جستجوی اطلاعات

1.دارای یک خزانه واحد منابع. مانند گوش دادن به اخبار و تمرکز همزمان بر نوشتن دشوار تر است زیرا هر دو تکلیف کلامی (یک منبع) هستند، تداخل بیشتر است.
2.دارای خزانه‌های گوناگون منابع. برای کسی که تلاش می‌کند مطلبی را در حین گوش دادن به موسیقی بنویسد، احتمالاً استفاده از دو منبع مجزای وجه حسی خاص، موجب مشکلات جدی توجه نخواهد شد.
توجه گزینشی دیداری ممکن است در تکلیفی که شامل اثر استروپ است، مشاهده شود.
اثر استروپ: نشان دهنده دشواری روانشناختی توجه گزینشی به رنگ چاپی و سعی بر نادیده گرفتن واژهای است که با رنگ چاپ شده است.
4- توجه توزیع شده :به طور همزمان به بیش از یک تکلیف بپردازیم و منابع توجه خود را به صورت محتاطانه از یکی به دیگری، به تناسب نیاز منعطف سازیم. در انجام عملکرد دوگانه سه عامل، دشواری وظیفه (تکلیف مشکلتر، موفقیت کمتر)، مقدار تمرین (تمرین بیشتر، آسان‌تر) و میزان شباهت بین دو عملکرد (شباهت کمتر، آسان‌تر) تعیین کننده میزان موفقیت است (مکلود 2011)
اثر PRP (دوره بی پاسخی روانی) : کندی ناشی از اشتغال هم زمان به تکالیف سریع؛ وقتی بلافاصله پس از شروع تکلیف اول، تکلیف دوم آغاز شود، معمولاً سرعت اجرا صدمه می‌بیند که با تمرین می‌توان مقدار آن را کاهش داد.
فرایندهای اضافی نیز در جریان توجه توزیع شده درگیرند؛ اجرای همزمان بیش از یک تکلیف خودکار آسان‌تر از اجرای هم زمان بیش از یک تکلیف کنترل شده است. افراد با تمرین کردن می‌توانند در یک زمان به بیش از یک تکلیف کنترل شده بپردازند.
بیشتر ما توانایی خود را در توجه کردن و تقسیم توجه خویش به صورت انطباقی، امری عادی می‌دانیم اما همه افراد نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
افرادی که دچار اختلال بیش فعالی و کمبود توجه هستند، در تمرکز توجه خود به شکلی که قادر به تطبیق شیوه مطلوب خود با محیط باشند مشکل دارند.
رویکردهای علم اعصاب شناختی به توجه و هشیاری (به نقل از استرنبرگ، 1386)
سامانه توجه در مغز در برگیرنده تعامل نواحی مختلف مغز است. هیچ منطقه تخصصی در مغز وجود ندارد که به تنهایی مسئول کاردهای توجه باشد. (ماتر، 1999).
به عقیده پوزنر، سامانه توجه در مغز نه مربوط به منطقه خاصی از مغز و نه مربوط به کل مغز است.
پوزنر سامانه مغز را در زمینه توجه به شکل زیر مشخص می‌کند:
قدامی در قطعه پیشانی، تکالیفی که نیاز به آگاهی دارند.
خلفی در قطعه آهیانه‌ای (قسمتی از تالاموس و برخی از مناطق میان مغز مرتبط با حرکات چشم)، تکالیفی که شامل توجه دیداری فضایی می‌باشد.
به نظر می‌رسد سامانه قدامی و خلفی، توجه را در عرض تکالیف مختلف پشتیبانی می‌کنند. کمبود عمومی توجه با آسیب‌های مغزی در قطعه پیشانی و هسته‌های قاعده ای. کمبود توجه دیداری با قطعه آهیانه‌ای خلفی قشر مخ و تالاموس، ونیز با نواحی مربوط به حرکات چشم در میان مغز مرتبط است. نیمکره راست مغز در حفظ آمادگی و هشیاری نقش غالب دارد.
2-13-13 جستجوی دیداری
همان گونه که پیترسون و همکاران(2001) اشاره کرده اند ” از زمان بیدار شدن ما در بامدادان تا زمان خوابیدن شبانگاهی بخش اعظمی از روز را در محیط جستجو می‌کنیم در دفتر،شاید در بی فنجان قهوه باشیم ،بخواهیم دست نوشته‌های چند روز قبل،ویا شماره تلفن یکی از همکاران را بیابیم … خلاصه اینکه،اکثر اوقات زندگی ما در جستجوی اطلاعاتی سپری می‌شود که به تکلیف در دست مربوط می‌شوند”فرایندهای دخیل در چنین فعالیت‌هایی بررسی شده اند.در این مطالعات باید یک هدف مشخص را در یک صفحه دیداری به سرعت ممکنه پیدا کرد.در تکالیف تحقیقات دیداری به طور معمول یک تصویر دیداری که شمار متغیری از اقلام را دارند(اندازه تصویر یا مجموعه)به آزمودنی‌ها نشان داده می‌شوند.یک هدف(مثل حرف x قرمز)در نیمی از آزمایش‌ها نشان داده می‌شود و آزمودنی‌ها باید به سرعت مشخص کند که آیا هدف در آن تصویر وجود دارد یا خیر.
جستجوی دیداری یک نوع تکلیف ادارکی است که نیاز به توجه دارد و عموماً درگیر اسکن فعال محیط بینایی برای یک شی یا خصیصه خاص (هدف) در میان اشیاء یا خصیصه‌های خاص دیگر می‌باشد.جستجوی دیداری می‌تواند با یا بدون حرکات چشم باشد.مثال‌های عمومی شامل سعی در پیدا کردن یک مارک معین غلات در فروشگاه مواد غذایی یا یک دوست در جمعیت است. درمطالعات علمی جستجوی بینایی ،عموماً مواد ساده که بخوبی تعریف شده اند مانند حرف یا اشکال رنگی را استفاده می‌کنند.ساختار شناختی نظام بینایی ،بوسیله عواملی که بر میزان زمانی که مشاهده کننده صرف تشخیص اینکه آیا هدف حضور دارد یا نه ارزیابی می‌شود.یکی از عمومی ترین عوامل تاثیرگذار در اندازه گیری زمان واکنش با تعداد محرک‌های مزاحم حاضر در تکلیف بینایی می‌باشد.افزایش در تعداد محرک‌های مزاحم اغلب منجر به افزایش در جستجو در زمان واکنش و همچنین با افزایش دشواری تکلیف مرتبط می‌باشد.اندازه درگیری توجه در تکلیف جستجو اغلب به عنوان یک شیب تابع زمان واکنش است تا به اندازه صفحه نمایش یا تعداد محرک‌های مزاحم (تریک و انس ، 1998).

شکل
جستجوی خصیصه فرایند جستجوی هدف است که از محرک‌های مزاحم بوسیله خصیصه‌های بینایی مانند رنگ،سایز،جهت یا شکل متفاوت می‌باشد.به عنوان مثال،یک حرف o بسرعت در میان حروف x و هدف قرمز رنگ به سرعت در میان محرک‌های مزاحم آبی یافت می‌شود.بنابراین شیب زمان واکنش گرایش به سطحی شدن دارد،نشان دهنده این موضوع است که تعداد محرک‌های مزاحم هنگامی که هدف با خصیصه متمایزی مانند رنگ،اندازه و جهت که هدف را از محرک‌های مزاحم متفاوت می‌کند،تاثیر کمتری بر زمان واکنش دارد.

Share